Vooruitblik op de commissievergaderingen van 13 en 16 mei.

Politiek
Gemeentehuis
Gemeentehuis Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - De raadscommissies vergaderen op 13 en 16 mei 2024. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp. Dat kan met een filmpje van max 5 minuten, brief of mail. Inwoners kunnen zich hiervoor tot 9 mei uiterlijk om 15.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700. 

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering van 30 mei 2024 neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op https://heerenveen.bestuurlijkeinformatie.nl/.

De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen in de raadszaal. Ook kunnen de vergaderingen digitaal gevolgd worden via bovenstaande link.

Vooruitblik Commissievergaderingen op 

13 mei | 19.30 uur | Commissie AZ | Raadzaal

Nota waardering en afschrijving vaste activa
De raad wordt gevraagd om het beleidskader voor het waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa vast te leggen in de Nota Waardering en Afschrijving Vaste Activa 2024. Vaste activa (activum voor 1 eenheid) zijn lange-termijn investeringen in gebouwen, machines en andere bedrijfsmiddelen. Deze activa zijn bestemd om de bedrijfsuitoefening van een gemeente duurzaam te dienen. 

Dit document bevat regels over hoe we omgaan met onze vaste activa in Heerenveen:

  1. In de grondslagen voor waardering en activering van vaste activa staan de basisprincipes en methoden voor het bepalen van de waarde van vaste activa en het activeren ervan op de balans.

  2. In de afschrijvingsmethode en -termijnen van vaste activa wordt vastgelegd hoe lang vaste activa worden afgeschreven en welke methode daarbij wordt gehanteerd. Afschrijving is het geleidelijk verminderen van de boekwaarde van een activum over de tijd.
  3. Het moment waarop de afschrijving van vaste activa begint, bepaalt wanneer de afschrijving van een activum daadwerkelijk start. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanaf het moment van aanschaf of na voltooiing van een project.

De opgestelde Nota Waardering en Afschrijving Vaste Activa 2024 sluit grotendeels aan bij het bestaande beleid. Er wordt een wijziging voorgesteld met betrekking tot het toestaan van een restwaarde bij circulair bouwen. Bij circulair bouwen worden materialen gebruikt die later opnieuw kunnen worden ingezet. Dit is belangrijk omdat primaire grondstoffen schaarser zullen worden in de toekomst.

Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Fryslân
De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2023, de resultaatbestemming en de begroting 2025 bij Veiligheidsregio Fryslân (VRF). 

Wel wordt de raad voorgesteld om in een brief aan Veiligheidsregio Fryslân aandacht te vragen voor de onzekerheid rondom financiering, waarbij een structurele korting dreigt van € 3 miljard vanaf 2026. Hierdoor verkeren gemeenten, ook de gemeente Heerenveen, in onzekerheid over hoeveel geld er straks beschikbaar zal zijn. Dit kan grote consequenties hebben voor de gemeentelijke meerjarenbegrotingen, met ongewenste vertraging in de uitvoering van de gemeentelijke taken en onontkoombare bezuinigingen als gevolg. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt die er ook toe zouden kunnen leiden dat er minder geld beschikbaar is voor Veiligheidsregio Fryslân.

Met de andere Friese gemeenten werkt de gemeente Heerenveen samen in de gemeenschappelijke regeling (GR) Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Het doel 

is om samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de Friese gemeenten op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. De VRF is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in de provincie Fryslân. Door middel van deze gemeenschappelijke regeling kunnen de gemeenten gezamenlijk optreden en efficiënter gebruikmaken van middelen en expertise om de veiligheid van hun inwoners te waarborgen.

Jaarrekening 2023, eerste Begrotingswijziging 2024 en de Begroting 2025 

GR Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen - Joure
De raad wordt gevraagd om geen zienswijze in te dienen bij de Jaarrekening 2023, de Eerste Begrotingswijziging 2024 en de Begroting 2025 van de Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen - Joure. 

De gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren werken samen in de Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen – Joure met als doel het stimuleren van de ontwikkeling en het verzorgen van een optimale afstemming van de bedrijventerreinen gelegen in het werkingsgebied. Dit doel komt voort uit een convenant dat in 1989 werd gesloten tussen de gemeenten Heerenveen en Skarsterlân.

Reglement van Orde gemeenteraad 2024
De raad wordt gevraagd om het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de door de raad ingestelde commissies van de gemeente Heerenveen 2024 vast te stellen. Met de aanpassingen wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en de huidige praktijk. In het reglement van orde staan de afspraken over de manier van vergaderen van de gemeenteraad. 

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Heerenveen 2024
De raad wordt gevraagd om de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Heerenveen 2024 vast te stellen.

In het rechtspositioneel besluit decentrale politieke ambtsdragers zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op de verordening met betrekking tot de rechtspositie van raads- en commissieleden. Daarom is de verordening geactualiseerd. 

Een volgende fase in de doorontwikkeling van de raadsagenda 2022-2026

De bespreking van dit agendapunt is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 30 mei aanstaande. Voorafgaand daaraan vindt behandeling plaats in de commissie van 13 mei.

Een volgende fase in de doorontwikkeling van de raadsagenda 2022-2026
De raad wordt gevraagd de opdracht aan de begeleidingscommissie raadsagenda 2022-2026 in te trekken en daarnaast de begeleidingscommissie raadsagenda 2022-2026 op te heffen, wat de volgende wijzigingen betekent in de opdracht zoals verwoord staan in de raadsagenda: 

  • Het terugkoppelen van de voortgang van de opgaven via de P&C documenten.
  • Het voorbereiden van de procesnotities bij A en B dossiers;
  • (Naar aanleiding besluit raadsvergadering 22 juni 2023) en 
  • Het voorbereiden en laten organiseren van een bezoek in wijk, dorp en buurt.

13 mei | 20.45 uur |Commissie ROM | raadzaal

Heerenveen, Geert Willigenplein 2, Verklaring van geen bedenkingen

De raad wordt gevraagd om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor realiseren van een appartementencomplex met 59 woonappartementen, inclusief bergingen aan het Geert Willigenplein in Heerenveen.

Het plan heeft enkele afwijkingen van de geldende regels:

  • Wonen op de begane grond is niet bij recht toegestaan.
  • De maximale bouwhoogte van 12 meter wordt overschreden.

De vergunning kan alleen worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen het plan.

Akkrum, Galamaleane (t.o. nr. 22 en 24), Verklaring van geen bedenkingen
De raad wordt gevraagd om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven aan de Galamaleane (tegenover nr. 22 en 24) in Akkrum voor het realiseren van een kleinschalige dierenweide, inclusief stal voor kleinvee en opslag met een oppervlakte van 50 m². Ook zijn er moestuinbakken in het plan opgenomen en is een hekwerk rondom het perceel noodzakelijk.

Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Akkrum / Nes’. De vergunning kan alleen worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen het plan.

16 mei | 19.30 uur | Commissie SAZA | Raadzaal

Vervolg op initiatiefvoorstel jongerenparticipatie

De raad wordt gevraag kennis te nemen van de benodigde structurele inzet en activiteiten inzake jongerenparticipatie en de financiële consequenties af te wegen bij de integrale afweging van de perspectiefnota.

Op 26 oktober 2021 heeft de gemeenteraad unaniem een initiatiefvoorstel vanuit de gemeenteraad aangenomen om jongeren meer te betrekken bij lokale besluitvorming. Er zijn activiteiten georganiseerd zoals projectdagen en debatlessen om jongeren kennis te laten maken met de gemeente en hun invloed op de lokale democratie. Na succesvolle ervaringen wil de gemeente de jongerenparticipatie voortzetten en verder ontwikkelen door de functie van aanjager structureel te maken. Het doel is om jongeren een actieve rol te geven in de lokale politiek en hun vertrouwen in de democratie te versterken.