Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 25 april

Politiek
Gemeentehuis
Gemeentehuis Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Afgelopen donderdagavond 25 april 2024 heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden.

We vertellen in deze terugblik wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem is gestemd. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vindt u op onze website.

‘Burgemeester Sam’
Voorafgaand aan de formele vergadering was er een bijzondere vergadering met ‘burgemeester Sam’. Sam werkt overdag bij Brownies and Downies Heerenveen, maar wil het liefste burgemeester worden. In deze bijzondere vergadering mocht hij stagelopen en kijken hoe burgemeester Avine Fokkens haar werk doet. En als ‘burgemeester Sam’ opende hij de raadsvergadering.

Raadslid Dimph Van Ruth (SP) kreeg het woord en vroeg of er bij de raadsvergadering eens iets lekkers bij de koffie geserveerd kon worden.

Wethouder Van Veen gaf aan dat het voorstel sympathiek is, maar “de gemeente moet wel op de centen letten.”

“Voor een keer moet dit wel kunnen”, vond burgemeester Sam. Na enkele toevoegingen en een interruptie schorste hij de vergadering om zijn collega’s van Brownies en Downies de gelegenheid te geven om de aanwezigen te trakteren op overheerlijke brownies. De reguliere raadsvergadering ging na de schorsing verder onder leiding van voorzitter Avine Fokkens-Kelder.

Manifest tegen antisemitisme en racisme
De gemeenteraad van Heerenveen heeft unaniem een krachtig standpunt ingenomen tegen antisemitisme en racisme, op straat en online. In een gezamenlijk statement benadrukt de gemeenteraad haar vastberadenheid om te staan voor een Heerenveen waar iedereen veilig is. Op straat, school, thuis, overal. Ongeacht identiteit, levensovertuiging, geloof, geaardheid of handicap.
“In Nederland, in Fryslân, in de gemeente Heerenveen, in onze huizen én in onze harten is geen plaats voor antisemitisme.”

MFA Skoaterhûs

De Gemeentebelangen Heerenveen en Heerenveen Lokaal stellen vragen over het MFA Skoaterhûs. Dit ligt er stil en verlaten bij. De gemeente Heerenveen is in gesprek met Ambion en de vastgoedeigenaar om te komen tot een passende en toekomstige oplossing. Het college geeft aan dat zodra hierover meer bekend is, de participatie vanuit de wijk wordt vormgegeven.

De wolf
De PvdA, Heerenveen Lokaal en Gemeentebelangen Heerenveen stellen vragen over hinder door de wolf. De gemeente Heerenveen volgt het VNG handelingsperspectief ‘Wolf in uw gemeente’.

Lelieteelt
De FNP stelde vragen over de lelieteelt. Het programma buitengebied komt an sich niet als besluitvormend voor te leggen bij de gemeenteraad. De omgevingswet schrijft voor dat het college van B&W de programma’s vaststellen. Na de zomer wordt de raad geconsulteerd over de effecten die blijken uit het MER-onderzoek en ook over de voorkeursrichting beleid buitengebied. De raad is formeel aan zet als het gaat om het vaststellen van het omgevingsplan en dan is ook duidelijk hoe de regeling eruit komt te zien voor de teelt van bollenwassen. Hiervoor wordt een specifiek omgevingsplan buitengebied opgesteld, dit zal rond 2028 gereed zijn.

Calamiteitenroute 

De raad werd voorgesteld een aanvullend investeringskrediet van € 22.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een calamiteitenroute industrieterrein Kanaal. Dit is een tweede route die gebruikt kan worden als zich een calamiteit voor doet op het industrieterrein Kanaal. Tijdens deze raadsvergadering is het voorstel aangehouden, vanwege het verzoek vanuit de raad om eerst nog een informatiesessie te organiseren waarin de voorgestelde scenario’s verder worden toegelicht. Om in die bijeenkomst ter verduidelijking in gesprek te gaan met de Veiligheidsregio Fryslân, FUMO en Rijkswaterstaat.  

Het is de bedoeling om de ontsluitingsroute te maken vanaf De Werf ter hoogte van nummer 30 langs de spoorlijn en via de onderberm van Rijksweg A7 aansluitend op de Rijksweg A7 voor het einde van het weefvak.

Het totale krediet voor de ontsluitingsroute/calamiteitenroute komt op € 504.000. De vaste lasten voor dit krediet zijn € 1.200 per jaar. Deze jaarlijkse lasten worden meegenomen in de perspectiefnota 2024 en de themabegroting 2025.

Aanvullend krediet parkeergarage Burgemeester Kuperusplein Heerenveen

De raad heeft ingestemd met het voorstel om door te gaan met de bouw van een parkeergarage met 350 parkeerplaatsen. Om de bouw van de parkeergarage mogelijk te maken, wordt:

  • Ingestemd met een aanvullend investeringskrediet van € 9,4 miljoen. Hiermee komt de totale investering op € 24,1 miljoen. Dit krediet is vastgesteld als maximumbedrag.
  • De ontvangen impulssubsidie winkelgebieden van circa € 4,059 miljoen als volgt ingezet:

€ 3,1 miljoen om de extra kosten van de parkeergarage te dekken.

€ 959.000 voor de vergroening van het openbaar gebied, zoals het Burgemeester Kuperus-plein en Gashoudersplein.

  • Vanaf 2027 jaarlijks een bedrag van € 162.000 opgenomen in de begroting voor de parkeergarage. 
  • Nu eenmalig € 1,865 miljoen beschikbaar gesteld voor de aan- en verkoop van de supermarkt en dit wordt gestort in een nieuwe bestemmingsreserve ‘Centrumvisie Heerenveen’.
  • In 2027 wordt opgenomen in de begroting:

Aankoop van de supermarkt: € 3,0 miljoen.

Verkoop van de betreffende locatie voor herontwikkeling: € 1,135 miljoen.

Het tekort van € 1,865 dekken uit de bestemmingsreserve ‘Centrumvisie Heerenveen’.

Stemuitslag

26 raadsleden stemden voor en 5 raadsleden stemden tegen:

Voor CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (3), FNP (3), GB Heerenveen (2), Heerenveen Lokaal (3), PvdA (7), VVD (4).

Tegen GroenLinks (3), SP (2).

Motie Zoek en vind je parkeerplek

Heerenveen Lokaal en Gemeente Belangen Heerenveen dienden met een motie het verzoek in om tijdens grote werkzaamheden de bezoekers aan het centrum Heerenveen effectief om te leiden naar de alternatieve parkeerlocaties. Deze oproep wordt door het college ondersteund.
Deze motie werd aangenomen.
Voor: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (3), FNP (3), GB Heerenveen (2), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (3), PvdA (7), VVD (4)

Tegen: SP (2)

Stemverklaring A. Eijer (FNP)

Stemverklaring J. Dekker (GL): wij zagen de parkeerdruk anders en stemmen tegen het voorstel en voor de motie.

Herontwikkeling ABC-complex
De raad heeft ingestemd met het aangaan van een overeenkomst tussen de gemeente, HCO B.V. en Nardinc Vastgoed B.V. voor de herontwikkeling ABC-complex.

De herontwikkeling betekent dat het ABC-complex zal worden gesloopt en vervangen door nieuwe gebouwen met woningen, een bibliotheek en commerciële ruimtes. In de overeenkomst staan de stappen die genomen moeten worden, de verantwoordelijkheden van elke partij en de wijze van samenwerking. Om de plankosten te betalen is aan de raad gevraagd om een jaarlijkse verhoging van de begroting voor de jaren 2024 tot en met 2027, met € 34.250 voor zowel lasten als baten.

De herontwikkeling van het ABC-complex en de realisatie van de parkeergarage zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder de aanleg van de parkeergarage vóór 2030 is de verplaatsing van de supermarkt niet mogelijk. En zonder deze verplaatsing ontbreekt de basis voor de herontwikkeling van het ABC-complex. De financiering van de aan- en verkoop van het A-deel van het ABC-complex, is onderdeel van het raadsvoorstel aanvullend krediet parkeergarage Burgemeester Kuperusplein Heerenveen.

Het is de wens om dit te bereiken met deze herontwikkeling:

  • Het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum.
  • Het verminderen van de hoeveelheid commerciële ruimte, wat leidt tot een compact en compleet centrum. 
  • De ontwikkeling van een cultuurkwartier met een vernieuwd bibliotheekconcept.
  • Het toevoegen van levendigheid door commerciële ruimtes om te vormen tot woonruimtes. 
  • De uitbreiding van het woningaanbod in Heerenveen, met de toevoeging van (betaalbare) woningen.

Stemuitslag

29 raadsleden stemden voor dit voorstel en 2 raadsleden stemden tegen.
Voor: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (3), FNP (3), GB Heerenveen (2), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (3), PvdA (7), VVD (4).

Tegen: SP (2).

Stemverklaring D. van Ruth (SP)

Stemverklaring J. Dekker (GL)

Vervolgstap horeca recreatiegebied De Heide

De raad stelt in 2024 een budget van € 45.000 beschikbaar voor een prijsvraag in het kader van participatie, om zo een horecaondernemer te selecteren voor de realisatie en exploitatie van een horecagelegenheid in het recreatiegebied De Heide. Ook stelt de raad in 2025 een krediet van € 185.000 beschikbaar om de benodigde nutsvoorzieningen aan te leggen. De vaste lasten voor dit krediet zijn € 9.000 per jaar. Deze jaarlijkse lasten worden gedekt door het beschikbaar stellen van € 3.000 uit de rioolheffing en € 6.000 uit de opbrengsten van de grond.

Bij dit agendapunt nam mw. J. de Raad (D66) geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming in verband met haar werkzaamheden bij de provincie op dit onderwerp.

Stemuitslag
30 raadsleden stemden voor dit besluit:
CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (3), GB Heerenveen (2), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (3), PvdA (7), SP (2), VVD (4).

Motie Kaders horeca de Heidemeer
De raadsleden PvdA en GL dienden een motie in met het verzoek aan het college om bij het uitzetten van de prijsvraag de volgende kaders mee te geven:

1. de Horecagelegenheid is voor iedereen, voor groot en klein, jong en oud;

2. het gebouw wordt gebouwd met oog voor de schaal, de natuur en liefde voor de kwaliteit van de ruimte;

3. er zal dag Horeca plaatsvinden;

4. bij een “to-go” concept worden duurzame mogelijkheden voor verpakking en gebruik van eigen servies gestimuleerd;

5. het sociaal maatschappelijk veld wordt nadrukkelijk betrokken bij de invulling van banen en het algehele concept.

Deze motie werd aangenomen.
Voor: CDA (3), GroenLinks (3), PvdA (7), VVD (4).

Tegen: ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (3), GB Heerenveen (2), Heerenveen Lokaal (3), SP (2).

Motie Kaders Horeca Heidemeer
De raadsleden van FNP dienden een motie in om de openingstijden horeca aan te passen naar tot uiterlijk 20.00 uur in de avond.

Deze motie werd verworpen.
Voor: FNP (3)

Tegen: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen (2), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (3), PvdA (7), SP (2), VVD (4)

Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) 2025 FUMO
Na zorgvuldige afweging heeft de raad unaniem vastgesteld geen zienswijze in bij het Dagelijks Bestuur van de FUMO.


De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur (DB) van de FUMO.

Verantwoording fractievergoeding 2023
De raad heeft de definitieve fractievergoeding 2023 voor de fracties van de gemeenteraad van Heerenveen unaniem vastgesteld voor het verantwoordingsjaar 2023.

Ook heeft de raad de stand van het saldo reserve per 31 december 2023 per fractie bepaald. Verder stelde de te verrekenen bedragen vast, namelijk het teveel ontvangen voorschot over 2023. Het restitutiebedrag van € 13.123,12 wordt toegevoegd aan de post Faciliteiten raad.

De fracties in de gemeenteraad ontvangen jaarlijks een fractievergoeding op basis van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Heerenveen 2021. Deze vergoeding stelt hen in staat hun rol als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur te versterken.

Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de besteding van deze middelen. De definitieve vergoeding wordt na advies van het presidium door de raad vastgesteld.

Het doel van het vaststellen van de verantwoording fractievergoeding 2023 is om het boekjaar 2023 af te sluiten en tegelijkertijd de hoogte van de reserve per 31 december 2023 vast te stellen. Deze reserve wordt meegenomen naar het fractiebudget voor 2024.

Een volgende fase in de doorontwikkeling van de raadsagenda 2022-2026

De bespreking van dit agendapunt is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 30 mei aanstaande. Voorafgaand daaraan vindt behandeling plaats in de commissie van 13 mei. 

Energiepark Klaverblad NoordOost (KNO) te Heerenveen

De raad heeft een benodigd investeringskrediet beschikbaar gesteld waarmee een perceel grond van 29,5 hectare groot wordt verwerft voor de getaxeerde waarde van € 3.407.500. Dit stelt het Energiepark Klaverblad Noordoost in staat om te worden gerealiseerd. De rentelasten voor deze investering worden gedekt uit de erfpachtcanon.

Met dit besluit worden de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor het zonnepark en de aansluiting op het energienetwerk worden in rekening gebracht bij de erfpachter. Het bedrag van € 800.000 wordt omgezet in een achtergestelde lening. De eerste aflossing vindt plaats na 15 jaar, volgens een voorgesteld aflossingsschema. Jaarlijks wordt rente bijgeschreven aan de hoofdsom.

De jaarlijks te ontvangen erfpachtcanon van € 133.531 wordt verwerkt in de Themabegroting. In tegenstelling tot pachtafspraken bij andere zonneparken, wordt de erfpachtcanon niet geïndexeerd. Na 15 jaar zal de hoogte van deze erfpachtcanon worden herzien.

Er wordt een bedrag van € 8.000 per jaar (voor 6 jaar) opgenomen in de Themabegroting om invulling te geven aan de motie van 13 oktober 2022, genaamd ‘Verklaar de weidevogels niet vogelvrij’. Dit bedrag wordt gedekt uit de erfpachtcanon.

Een bedrag van € 23.200 per jaar wordt opgenomen vanaf 2027 voor de onderhoudslasten van de grond en waterpartijen rondom het verpachte gebied. Ook dit bedrag wordt gedekt uit de erfpachtcanon.

Er wordt een bestemmingsreserve genaamd ‘Afwaardering grond zonnepark KNO’ ingesteld om de afwaardering van de grond te dekken. De jaarlijkse storting is momenteel berekend op € 6.816 voor 2024 en € 13.633 vanaf 2025. Dit bedrag zal eens in de drie jaar worden herzien.

Verder stelde de raad de bij dit voorstel behorende begrotingswijziging vast.

Voorbereidingskrediet uitbreiding Akkrum

De raad heeft ingestemd met een voorbereidingskrediet van € 120.000. Dit krediet wordt gebruikt om een plan te maken voor nieuwe woningen in Akkrum. Ten grondslag hieraan ligt het toekomstplan de Schetsschuit. Dit plan komt voort uit het project de Schetsschuit, dat inwoners betrekt bij het vormgeven van Akkrum-Nes tot het jaar 2030 en verder tot 2050. De Schetsschuit is het resultaat van gezamenlijke ideeën. Het voorbereidingskrediet van € 120.000 zal worden gebruikt om een concreet plan te maken voor nieuwe woningen in Akkrum.

Bestemmingsplan Burdinewei 2 Nes

De raad heeft het bestemmingsplan voor Burdinewei 2 in Nes vastgesteld.

De raad wordt ook gevraagd geen grondexploitatieplan vast te stellen. Dit betekent dat er geen specifiek plan wordt opgesteld voor de financiële afwikkeling van de grondexploitatie in dit gebied.

Verklaring van geen bedenkingen Heechein tegenover nummers 30 t/m 42 (lokaal bekend als Tsjerkebleek) te Akkrum

De raad heeft een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen (VGB) afgegeven voor het aanleggen van een parkeerterrein op de locatie Heechein, tegenover nummers 30 t/m 42 (lokaal bekend als Tsjerkebleek) te Akkrum. Dit betekent dat de raad geen bezwaren heeft tegen dit project en het parkeerterrein kan worden aangelegd.

Als er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, wordt deze automatisch beschouwd als de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Als er geen bezwaren zijn, wordt het parkeerterrein zonder verdere hindernissen gerealiseerd.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijvenparken A7
De raad dient geen zienswijze in op de ontwerp wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijvenparken A7. Dit betekent dat de raad geen bezwaren heeft tegen de voorgestelde wijzigingen.

De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van de GR Bedrijvenparken A7, conform de bijgevoegde herschreven regeling. Het college krijgt hiermee de bevoegdheid om de voorgestelde wijzigingen door te voeren.

Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Recreatieschap Marrekrite
De raad dient geen zienswijze in over de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 bij het dagelijks bestuur van Recreatieschap Marrekrite.

De ontwerpbegroting en meerjarenraming zijn ontvangen van de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap Marrekrite. Volgens artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een zienswijze over de begroting naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van Recreatieschap Marrekrite.

Het doel is om de belangen van de gemeente Heerenveen binnen de GR Marrekrite te waarborgen.

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap Marrekrite is een samenwerkingsverband dat tot doel heeft de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de watersport en andere vormen van recreatie op en aan het water. Dit gebeurt met inachtneming van de belangen van natuur en landschap.

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Ambion
De raad heeft ingestemd met de benoeming van twee leden voor de Raad van Toezicht van het schoolbestuur Stichting Ambion.

In de brief van 6 februari 2024 draagt de Raad van Toezicht van schoolbestuur Stichting Ambion twee leden voor ter benoeming. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van 4 jaar en kan éénmaal worden herbenoemd voor een periode van 4 jaar. De leden treden in de plaats van de heer L. Greven en de heer H. Spanjer, die beiden aftreden volgens het rooster van aftreden op 9 juni 2024.

Subsidieregeling energie-initiatieven energiefonds gemeente Heerenveen
De raad heeft een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling energie-initiatieven energiefonds gemeente Heerenveen en deze lasten te dekken door een onttrekking van € 200.000 uit de bestemmingsreserve energiefonds.

Daarnaast wordt de raad gevraagd de bijbehorende begrotingswijziging goed te keuren.

Het energiefonds heeft als doel duurzame initiatieven vanuit de mienskip te bevorderen en te ondersteunen. Het is bedoeld om inwoners en collectieven de kans te geven hun duurzame doelen en wensen te verwezenlijken. Hierbij ligt de focus vooral op activiteiten waar momenteel weinig tot geen financieringsmogelijkheden voor zijn. Dit initiatief draagt bij aan een groenere en duurzamere toekomst voor de gemeente Heerenveen.

Een amendement is een gewijzigd besluit, dat betekent dat er door de raad een ander besluit is genomen dan dat het college heeft voorgesteld. Een motie is een verzoek van de raad aan het college.