Vooruitblik op commissievergaderingen van 11 en 14 maart

Politiek
Luchtfoto Crackstate en gemeentehuis Heerenveen.
Luchtfoto Crackstate en gemeentehuis Heerenveen. Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - De raadscommissies Samenlevingszaken (SAZA), Ruimtelijke ordening en milieu (ROM) en Algemene Zaken (AZ) vergaderen op 11 en 14 maart 2024. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp. Dat kan met een filmpje van max 5 minuten, brief of mail. Inwoners kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 11 maart 2024 om 15.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700. 

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering van 28 maart 2024 neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op https://heerenveen.bestuurlijkeinformatie.nl/.

De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen in de raadszaal. Ook kunnen de vergaderingen digitaal gevolgd worden via bovenstaande link.

Vooruitblik Commissievergaderingen op 

11 maart | 19.30 uur | Commissie SAZA| raadszaal

Regioplan beschermd wonen

De raad wordt gevraagd het regioplan ‘Fryske oanpak Beschermd Wonen’ vast te stellen. De Friese gemeenten maken in het regioplan ‘Fryske oanpak Beschermd Wonen’ afspraken over het inrichten van beschermd wonen in Fryslân.

Beschermd Wonen maakt onderdeel uit van de Wmo en is voor mensen die niet zelfstandig of met begeleiding thuis mee kunnen doen. Zij hebben een specialistische vorm van wonen en zorg nodig. Momenteel is de centrumgemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd wonen, maar met de doordecentralisatie die waarschijnlijk 1 januari 2025 ingaat, worden alle gemeenten hier verantwoordelijk voor.

Wijziging Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022
De raad wordt gevraagd geen zienswijze in te dienen op het ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Fryslân 2022 en aan het college toestemming te geven om de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Fryslân 2022 te wijzigen.

De wijziging is gevolg van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen beoogt te versterken. Naast de wettelijke verplichte aanpassingen wordt een voorstel tot aanpassing van de regeling gedaan met betrekking tot het directeuren en managersoverleg.

Sociaal Domein Fryslân doet voor en namens de Friese gemeenten beleidsvoorbereiding, voert de inkopen én contractmanagement uit voor Jeugdhulp en Beschermd wonen en regelt de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Veilig Thuis.

Intrekken Verordening Kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

De raad wordt gevraagd de verordening Wet Kinderopvang in te trekken.

Sinds 2005 voert Gemeente Heerenveen de tegemoetkoming van kinderopvang op grond van Sociaal Medische Indicatie uit. Hiervoor is een verordening opgesteld en zijn er in 2012 beleidsregels opgesteld om willekeur in de beoordeling te voorkomen. De huidige dienstverlening en uitvoering is in de laatste 10 jaar behoorlijk veranderd en hierdoor sluiten de beleidsregels niet meer aan op de huidige wetgeving en situatie in Heerenveen.

Om uitvoering te blijven geven aan de tegemoetkoming voor Sociaal Medische Indicatie heeft het college nieuwe beleidsregels opgesteld. Het college vindt dat de verordening Wet Kinderopvang overbodig is geworden en stelt voor deze in te trekken.

Meerjarenbegroting 2024-2027 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

De raad wordt gevraagd de begroting van 2024 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs goed te keuren en de meerjarenbegroting 2024-2027 van Ambion voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

De raad dient jaarlijks goedkeuring te verlenen aan de begroting van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs vanuit de wettelijke externe toezichtstaak ten aanzien van de continuïteit van voldoend(e) openbaar onderwijs. Na goedkeuring door de gemeenteraad stelt het College van Bestuur van Ambion de begroting vast.

14 maart | 19.30 uur | Commissie AZ| raadszaal

Vaststellen nieuwe gemeenschappelijke regeling voor Hûs en Hiem
De raad wordt gevraagd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging gemeenschappelijke (GR) hûs en hiem en aan het college toestemming te geven om de wijziging van de GR hûs en hiem vast te stellen. De wijziging is gevolg van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen beoogt te versterken.

Hûs en Hiem is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van Hûs en Hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid.

Verordening klankbordgesprekken burgemeester
De raad wordt gevraagd de verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Heerenveen 2024 vast te stellen en raadsleden te benoemen in de klankbordcommissie.

In deze verordening staat de werkwijze rondom het voeren van gesprekken over het functioneren van de burgemeester.

14 maart | 20.00 uur | Commissie ROM| raadszaal

Behandelverzoek D66 en GL over brieven Stichting Mooi Akkrum

In Akkrum staat momenteel een plan ter discussie om een bestaand vakantiepark uit te breiden (Tusken de Marren). Deze uitbreiding zorgt voor veel onrust bij een deel van de inwoners van Akkrum. Verschillende inwoners hebben zich verenigd in de stichting Mooi Akkrum. De fracties D66 en GroenLinks hebben aangegeven dit onderwerp te willen bespreken in de commissie.

1e Aanpassing van de Partiële herziening bestemmingsplannen kamerverhuur
De raad wordt gevraagd om de “1e Aanpassing partiële herziening bestemmingsplannen kamerverhuur” gewijzigd vast te stellen. De planologische regels die gelden voor kamerverhuur zijn aangepast zodat deze in de praktijk beter toegepast kunnen worden.
Als de Notitie Uitvoeringsbeleid Kamerverhuur gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dan wordt rekening gehouden met deze 1e aanpassing.

Gebiedsperspectief Oranjewoud

De raad wordt gevraagd het gebiedsperspectief Oranjewoud en de bijbehorende analysedocumenten vast te stellen, plus de voortgang te monitoren en de resultaten te evalueren. Ook wordt de raad gevraagd om het college de opdracht te geven om met belanghebbenden de uitvoerbaarheid van de drie meest urgente adviezen uit het Gebiedsperspectief te verkennen:

  • het aanbrengen van een fysieke knip in de Bieruma Oostingweg;
  • het sluiten van de parkeerplaats aan de Blocq van Scheltingaweg;
  • het uitnodigen van de landgoedeigenaren met grondposities om onderlinge afspraken te maken in een gezamenlijk ontwikkelkader;

Uitgangspunt voor dit nieuwe gebiedsperspectief is dat toekomstige ontwikkelingen integraal worden beoordeeld en naadloos aansluiten bij de karakteristieken van het gebied.

Het gebiedsperspectief geeft inzicht in wat parklandschap Oranjewoud is, en geeft richting door de kaderstellende karakteristieken van het parklandschap te benoemen en inzicht te geven in de (beleefde) bezoekersdrukte.

Het gebiedsperspectief is opgesteld met actieve betrokkenheid van de gebiedspartijen en geniet draagvlak in het gebied. Mede vanwege de status beschermd dorpsgezicht, heeft ook afstemming plaatsgevonden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Circulair ambachtscentrum
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek naar het circulair ambachtscentrum en in principe in te stemmen met de realisatie van het circulair ambachtscentrum op de locatie Energielaan naast nummer 15 te Heerenveen, onder de voorwaarde dat het definitieve plan voldoet aan de eis van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Als dit besluit genomen is, worden de plannen voor het realiseren van het circulair ambachtscentrum verder uitgewerkt in samenwerking met Omrin en andere relevante stakeholders.

Gemeente Heerenveen heeft afgelopen jaren flinke stappen gezet ten aanzien van een verbeterde afvalscheiding en daarmee het verminderen van restafval. Er wordt nu verder gekeken naar de volgende doelstelling: max. 30 kg restafval in 2025, gevolgd door een volledig circulaire economie in 2050. Dit houdt in dat er uiteindelijk op termijn geen sprake meer is van restafval dat verbrand moet worden, maar dat alle materialen en grondstoffen volledig hergebruikt c.q. gerecycled gaan worden. In het circulair ambachtscentrum komen verschillende elementen uit het gemeentelijk duurzaamheidsprogramma samen. 

Bouwen van een woning Sieger van der Laanstraat 98 

De raad wordt gevraagd een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een woning op de locatie Sieger van der Laanstraat 98 (naast 96) Heerenveen, waarmee een dertiende woning mogelijk kan worden gemaakt die ook anders gesitueerd wordt. 

Ook wordt de raad gevraagd om deze (ontwerp) verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring worden ingediend. 

Parkeerterrein Wjitteringswei achter nummer 1 te Aldeboarn

De raad wordt gevraag een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het aanleggen van een parkeerterrein achter nummer 1 in Aldeboarn.

Ook wordt de raad gevraagd om deze (ontwerp)verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend.

Subsidieaanvraag Risicokaart Niet Gesprongen Explosieven (NGE)
De raad wordt gevraagd de gemaakte kosten voor de opsporing van Niet gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog, groot €19.000 vast te stellen.

De gemeente kan jaarlijks via de Bommenregeling een tegemoetkoming aanvragen voor het onderzoeken van gebieden op het risico van ongecontroleerde ontploffingen van Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Met deze regeling krijgt de gemeente 70% van de gemaakte kosten vergoed uit het gemeentefonds, hiervoor is een besluit nodig van de gemeenteraad.