Vooruitblik op de raadscommissie Algemene Zaken van 12 en 15 februari

Politiek
Luchtfoto Crackstate en gemeentehuis Heerenveen.
Luchtfoto Crackstate en gemeentehuis Heerenveen. Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - De raadscommissie Algemene Zaken (AZ) vergadert op 12 en 15 februari. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp. Dat kan met een filmpje van maximaal 5 minuten, brief of mail. Inwoners kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 9 februari 2024 15.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700. 

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op https://heerenveen.bestuurlijkeinformatie.nl/

De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen in de raadszaal. Ook kunnen de vergaderingen digitaal gevolgd worden via bovenstaande link.

Actualisatie investeringsplanning 2024
De raad wordt gevraagd om:

- investeringen stop te zetten:

 • Noodstroomvoorziening GW-garage 
 • Vervanging opslag Pinkstermarkt 

- investeringen door te schuiven en integraal af te wegen bij de Perspectiefnota:

 • Doorfietsroute Heerenveen-Drachten
 • Herinrichting Burg. Falkenaweg
 • Huisvesting gemeentehuis

- investeringen ongewijzigd door laten gaan en integraal af te wegen bij de Perspectiefnota:

 • Werktuigen klein en voertuigen licht 2023-2027
 • Grasmaaiers 2024 en 2026
 • Materieel R&W 2023-2027
 • Straatmeubilair 2024-2027
 • Vervanging bruggen 2023-2027
 • Voorzieningen Waterrecreatie Akkrum (2023)

- investeringen gewijzigd door te laten gaan:

 • Integraal Huisvestings Plan (IHP) Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs
 • Taakstelling op Riolering n.a.v. Watertakenplan
 • Vervangingsinvesteringen rioolgemalen 2024-2027
 • Vervangingsinvesteringen vrijverval riolering 2024-2027
 • Kantoor werkplekken

- investeringen ongewijzigd door laten gaan:

 • Uitbreiding parkeren Molenplein
 • Aanpassen Dracht/Sieverstraat/Gem.plein (partieel)
 • Vervanging verhardingen 2023-2027
 • Centrumvisie
 • Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen
 • Smellebrêge (renovatie + vervanging)
 • Klimaatmaatregelen bovengronds: structureel 2024-2027
 • Klimaatmaatregelen ondergronds: structureel 2024-2027
 • Klimaatmaatregelen bovengronds: incidenteel 2024-2027
 • Klimaatmaatregelen ondergronds: incidenteel 2023-2027
 • Vervanging oevers 2024-2027
 • Vervanging damwand Nijehaske (Itrûm + De Warning)
 • Damwand Opstekker
 • Oever Kleasterwei
 • Vervanging damwand Ljouwerterdyk
 • Damwand Boudewijn Leenheerstraat
 • Vervanging damwand Folkert Kuiperstrjitte
 • Vervanging kademuur Breedpad West
 • Herinrichting Wjitteringswei
 • Herinrichting Breedpad (Compagnonsweg)
 • Verledden armaturen 2023-2027
 • Verledden lichtmasten 2023-2027
 • Renovatie V.V. Heerenveen
 • Parkeren bij de ijsbaan, Sudkant West en Oost Aldeboarn
 • BK-plein e.d. en Koornbeursweg
 • Uitbreiding riolering Grexen 2023-2027
 • Herinr. Doelhof-Kerkplein-Lycklema’s Leantjes
 • Calamiteitenontsluitroute Kanaal West
 • Beplantingsplan KNO
 • Hardware en infrastructuur 2024 (telefooncentrale gemeente)
 • Herinrichting centrum Akkrum fase 2

Vervolgens de wijzigingen op de investeringsplanning begroting 2024 vast te stellen en de effecten op de kapitaallasten en budgetten mee te nemen in de Perspectiefnota 2024, de Themabegroting 2025 en indien nodig de eerste tussenrapportage 2024.

De actualisatie van de investeringsplanning zoals opgenomen in de begroting 2024 is één van de voorstellen die inzicht geven en keuzemogelijkheid voor het financieel gezonder maken van de gemeentefinanciën. 

Aankoop voormalig ING-pand Koornbeursweg 1 te Heerenveen

Aan de raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 690.000 voor aankoop en bijkomende kosten van het voormalig ING-pand. Daarnaast wordt de raad gevraagd de jaarlijkse rentelasten van de investering van € 12.400 met ingang van 2025 te dekken uit het begrotingsresultaat. Verder wordt de raad gevraagd de aankoop van het pand aan te merken als een aankoop van ‘warme grond’. Dit in het kader van de visie op centrum-oost ’n Gouden Rand. Hierdoor kan de bestemming van het pand gewijzigd worden naar bouwgrond en gebruikt worden voor de herontwikkeling van de locatie aan beide zijden van de bibliotheek.

Ook wordt de raad gevraagd voor 2024 een bedrag van € 22.500 en vanaf 2025 een jaarlijks bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor beheer van het pand aan de Koornbeursweg 1 te Heerenveen en dit te dekken door de inkomsten van tijdelijke verhuur van het pand. Indien de inkomsten uitblijven of ontoereikend zijn worden deze lasten gedekt uit het begrotingsresultaat. Dit wordt dan met een tussenrapportage aan de raad voorgelegd. Daarnaast wordt de raad gevraagd de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Het in eigendom hebben van het pand is van tijdelijke aard. Na verwerving wordt een stedenbouwkundige massastudie en beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de Burgemeester Kuperusplein en Koornbeursweg 1 en kan na bepaling van een woningbouwprogramma een kavelpaspoort worden gemaakt om een geschikte koper te vinden. Realisatie en dus de overdracht van deze locatie zou in 2027 kunnen plaatsvinden, in principe na realisatie van de parkeergarage. Deze volgorde heeft de voorkeur, omdat de parkeergarage cruciaal is voor de voortgang van de ontwikkeling van het centrum. 


Voorbereidingskrediet herontwikkeling Mr. J.B. Kanschool aan de Gorredijksterweg 16a te Jubbega

De raad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van €47.500 beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar herontwikkeling van de Mr. J.B. Kanschool naar woningbouw. Daarnaast wordt de raad gevraagd de bijbehorende begrotingswijzing vast te stellen. Deze voorgestelde herontwikkeling past in de onlangs vastgestelde Woonvisie 2023 -2028 waarin ook ingegaan wordt op vervanging en herbenutting van oude panden. 

Op 1 augustus 2020 zijn de Mr. J.B. Kanschool (Jubbega) en Op é Grins (Hoornsterzwaag) gefuseerd en zijn beide scholen verder gegaan, als nieuwe school op de locatie van Op é Grins onder de naam ‘It Bûtenplak’. Het gebouw van de voormalige Mr. J.B. Kanschool heeft daarom geen functie meer als onderwijsinstelling. 

Financiële verordening, Kaderbrief 2025-2028 en eerste begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Fryslân

Van de gemeenschappelijke regeling (GR) Veiligheidsregio Fryslân (VRF) zijn de kaderbrief 2025-2028 en de eerste begrotingswijziging 2024 ontvangen. In artikel 28 en 29 van de GR VRF is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is een zienswijze over deze financiële stukken naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van VRF. Ook wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de aanpassing van de financiële verordening in te dienen. 

Het college stelt de raad voor om geen zienswijzen over de aanpassing van de financiële verordening en de eerste begrotingswijziging 2024 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.

Wel stelt het college aan de raad voor om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân over de kaderbrief 2025-2028 om het bedrag van € 452.000 voor de doorlichting van de begroting uit de kaderbrief te halen.

Financiële verordening conform artikel 212 van de gemeentewet voor 2023 en 2024
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de aangepaste financiële verordening gemeente Heerenveen voor 2023 en 2024. 

Op 13 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe financiële verordening 2024 volgens artikel 212 van de gemeentewet. De financiële verordening voor 2023 is toen niet aangepast, omdat de financiële verordening voor 2022 nog geldend zou zijn. Nu blijkt dat, vanwege (externe) ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan, de financiële verordening voor 2022 niet voor 2023 kan gelden. Om die reden is ook de financiële verordening 2024 tegen het licht gehouden en vraagt ook deze een kleine aanpassing.

Besluitvorming gunning aanbesteding accountant 

De raad wordt gevraagd een accountant te benoemen voor de periode 2024 – 2027. De accountant die de jaarstukken controleert van de gemeente, wordt benoemd door de gemeenteraad.

15 februari | 19.30 uur | Commissie AZ | raadszaal 

Locatie voor een AZC in Heerenveen

Op donderdagavond 15 februari 2024 is er een commissie Algemene Zaken (AZ) deel 2 waar de raads- en commissieleden met elkaar in gesprek gaan om hun mening te vormen over het voorstel van het college aan de raad om: 

 1. De locatie Heerenveen-West aan te wijzen als locatie voor een regulier asielzoekerscentrum (azc), voor 450 opvangplaatsen en voor in ieder geval 10 jaar. En onder de voorwaarde dat de gemeenteraad van De Fryske Marren de gezamenlijke realisatie van het azc op de locatie Heerenveen-West onderschrijft. Het azc wordt de eerste bebouwing in deze beoogde toekomstige woningbouwuitbreiding van de kern Heerenveen;
 2. Vast te stellen dat in Heerenveen-West een fiets- en loopbrug over de Engelenvaart noodzakelijk is om de azc-locatie en de latere woonwijk te ontsluiten richting het centrum van Heerenveen. Deze brug moet een beweegbaar deel hebben om de Engelenvaart voor scheepvaart toegankelijk te houden;
 3. In het geval dat de gemeenteraad van De Fryske Marren zich voor 11 maart 2024 uitspreekt voor de gezamenlijke realisatie van de locatie Heerenveen-West, het college de opdracht te geven hiervoor een bestuursovereenkomst op te stellen met gemeente De Fryske Marren;
 4. In het geval dat de gemeenteraad van De Fryske Marren zich voor 11 maart 2024 niet heeft uitgesproken voor de gezamenlijke realisatie van Heerenveen-West, het college de opdracht te geven een nieuw voorstel met het lokale scenario Heerenveen-Noordoost voor te leggen;
 5. Het college de opdracht te geven het vervolgproces te organiseren, zoals omschreven bij punt vier “Vervolgproces organiseren”.

In een eerdere commissievergadering op 22 januari 2024 hebben inwoners en belanghebbenden inbreng gegeven over dit onderwerp. In de commissievergadering van 15 februari gaan de raadscommissieleden met het college en met elkaar in gesprek.