Terugblik op de Raadsvergadering van 28 maart 2024

Politiek
Gemeentehuis
Gemeentehuis Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Afgelopen donderdagavond 28 maart 2024 heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden.

We vertellen in deze terugblik wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem is gestemd. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vindt u op onze website.

Zorgfraude met zorggeld van gemeenten

VVD stelde vragen over het frauderen met zorggeld van gemeenten, naar aanleiding van het onderzoek van de VNG. Uit onderzoek van de VNG blijkt dat voor honderden miljoenen euro’s wordt gefraudeerd met zorggeld van gemeenten. Wethouder Sytsma beantwoordde namens het college de vragen. Jaarlijks worden er door de gemeente Heerenveen kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd en indien nodig herstelacties. Vorig jaar zijn 60 inwoners gebeld of zij daadwerkelijk ondersteuning (huishoudelijke hulp, dag- en thuisondersteuning) hebben ontvangen tijdens de zomerperiode. Uit dat onderzoek bleek dat de ondersteuning die is toegezegd, ook te zijn ontvangen.

Ziekenhuiszorg

PvdA stelde vragen over het behoud van Tjongerschans. Aanleiding hiervoor zijn de onderzoeken van Planbureau Fryslân en Lyias Advies. In juni vorig jaar hebben de vier Friese Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars aangekondigd de ziekenhuizen Tjongerschans en Antonius in Sneek op termijn te willen sluiten en deze op te laten gaan in een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure. Gemeente Heerenveen gaf eerder al aan zich in te zetten voor het behoud van ziekenhuis Tjongerschans.
Wethouder Sytsma beantwoordde namens het college de vragen. Samen met de gemeente Súdwest-Fryslân is onderzoek gedaan naar de impact van het voorkeurscenario. De inhoud van beide rapporten geeft het college aanleiding voor het doen van een dringende oproep aan de bestuurders van de ziekenhuizen en zorgverzekeraars om op de pauzeknop te drukken. Met daarbij de aanbeveling om in gesprek te gaan met de inwoners, stakeholders en de gemeente.

Gebiedsperspectief Oranjewoud

De raad heeft het gebiedsperspectief Oranjewoud en de bijbehorende analysedocumenten vastgesteld en wil de voortgang monitoren en de resultaten evalueren. Ook geeft de raad het college de opdracht om met belanghebbenden de uitvoerbaarheid van de drie meest urgente adviezen uit het Gebiedsperspectief te verkennen:

· het aanbrengen van een fysieke knip in de Bieruma Oostingweg;

· het sluiten van de parkeerplaats aan de Blocq van Scheltingaweg;

· het uitnodigen van de landgoedeigenaren met grondposities om onderlinge afspraken te maken in een gezamenlijk ontwikkelkader;

Uitgangspunt voor dit nieuwe gebiedsperspectief is dat toekomstige ontwikkelingen integraal worden beoordeeld en naadloos aansluiten bij de karakteristieken van het gebied. Het gebiedsperspectief geeft inzicht in wat parklandschap Oranjewoud is, en geeft richting door de kaderstellende karakteristieken van het parklandschap te benoemen en inzicht te geven in de (beleefde) bezoekersdrukte.

Het gebiedsperspectief is opgesteld met actieve betrokkenheid van de gebiedspartijen en geniet draagvlak in het gebied. Mede vanwege de status beschermd dorpsgezicht, heeft ook afstemming plaatsgevonden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Circulair ambachtscentrum

De raad heeft ingestemd met de realisatie van het circulair ambachtscentrum op de locatie Energielaan naast nummer 15 te Heerenveen, onder de voorwaarde dat het definitieve plan voldoet aan de eis van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

De plannen voor het realiseren van het circulair ambachtscentrum worden verder uitgewerkt in samenwerking met Omrin en andere relevante stakeholders.

De raadsleden van de fracties GBH en HL stemden tegen dit besluit ondanks de toezegging van het college om in de uitwerking te bekijken of het brengtarief ongescheiden afvalstroom kan stijgen.

Met een motie gaf de voltallige raad de opdracht aan het college om bij de verdere uitwerking van het circulair ambachtscentrum het uitgangspunt te hanteren om binnen acceptabele kosten te bouwen, biobased met circulaire herbruikbare producten.

Regioplan beschermd wonen

De raad heeft het regioplan ‘Fryske oanpak Beschermd Wonen’ vastgesteld. De Friese gemeenten maken in het regioplan ‘Fryske oanpak Beschermd Wonen’ afspraken over het inrichten van beschermd wonen in Fryslân.

Beschermd Wonen maakt onderdeel uit van de Wmo en is voor mensen die niet zelfstandig of met begeleiding thuis mee kunnen doen. Zij hebben een specialistische vorm van wonen en zorg nodig. Momenteel is de centrumgemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd wonen, maar met de doordecentralisatie die 1 januari 2026 ingaat, worden alle gemeenten hier verantwoordelijk voor.

Bouwen van een woning Sieger van der Laanstraat 98

De raad heeft een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het bouwen van een woning op de locatie Sieger van der Laanstraat 98 (naast 96) Heerenveen, waarmee een dertiende woning mogelijk kan worden gemaakt die ook anders gesitueerd wordt. De (ontwerp) verklaring wordt omgezet in een definitieve verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring worden ingediend.

1e Aanpassing van de Partiële herziening bestemmingsplannen kamerverhuur

De raad heeft de “1e Aanpassing partiële herziening bestemmingsplannen kamerverhuur” gewijzigd vastgesteld.

De planologische regels die gelden voor kamerverhuur zijn aangepast zodat deze in de praktijk beter toegepast kunnen worden. Als de Notitie Uitvoeringsbeleid Kamerverhuur gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dan wordt rekening gehouden met deze 1e aanpassing.

Parkeerterrein Wjitteringswei achter nummer 1 te Aldeboarn

De raad heeft een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het aanleggen van een parkeerterrein achter nummer 1 in Aldeboarn. De (ontwerp) verklaring wordt omgezet in een definitieve verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring worden ingediend.

Wijziging Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022

De raad heeft geen zienswijze ingediend op het ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Fryslân 2022 en heeft aan het college toestemming gegeven om de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Fryslân 2022 te wijzigen.

De wijziging is een gevolg van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen beoogt te versterken. Naast de wettelijke verplichte aanpassingen wordt een voorstel tot aanpassing van de regeling gedaan met betrekking tot het directeuren en managersoverleg.

Sociaal Domein Fryslân doet voor en namens de Friese gemeenten beleidsvoorbereiding, voert de inkopen én contractmanagement uit voor Jeugdhulp en Beschermd wonen en regelt de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Veilig Thuis.

Meerjarenbegroting 2024-2027 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

De raad heeft de begroting van 2024 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs goedgekeurd en heeft kennisgenomen van de meerjarenbegroting 2024-2027 van Ambion.

De raad dient jaarlijks goedkeuring te verlenen aan de begroting van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs vanuit de wettelijke externe toezichtstaak ten aanzien van de continuïteit van voldoend(e) openbaar onderwijs. Na goedkeuring door de gemeenteraad stelt het College van Bestuur van Ambion de begroting vast.

Intrekken Verordening Kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

De raad heeft de verordening Wet Kinderopvang ingetrokken.

Sinds 2005 voert Gemeente Heerenveen de tegemoetkoming van kinderopvang op grond van Sociaal Medische Indicatie uit. Hiervoor is een verordening opgesteld en zijn er in 2012 beleidsregels opgesteld om willekeur in de beoordeling te voorkomen. De huidige dienstverlening en uitvoering is in de laatste 10 jaar behoorlijk veranderd en hierdoor sluiten de beleidsregels niet meer aan op de huidige wetgeving en situatie in Heerenveen. Er zijn nieuwe beleidsregels opgesteld.

Vaststellen nieuwe GR voor Hus en Hiem

De raad heeft geen zienswijze ingediend op de ontwerpwijziging gemeenschappelijke (GR) Hûs en Hiem en heeft het college toestemming gegeven om de wijziging van de GR Hûs en Hiem vast te stellen. De wijziging is gevolg van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen beoogt te versterken.

Hûs en Hiem is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van Hûs en Hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid.

Verordening klankbordgesprekken burgemeester

De raad heeft de verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Heerenveen 2024 vastgesteld en heeft raadsleden in de klankbordcommissie benoemd.

In deze verordening staat de werkwijze rondom het voeren van gesprekken over het functioneren van de burgemeester.

Subsidieaanvraag Risicokaart Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

De raad heeft de gemaakte kosten van €19.000 voor de opsporing van Niet gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog vastgesteld.

De gemeente kan jaarlijks via de Bommenregeling een tegemoetkoming aanvragen voor het onderzoeken van gebieden op het risico van ongecontroleerde ontploffingen van Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Met deze regeling krijgt de gemeente 70% van de gemaakte kosten vergoed uit het gemeentefonds, hiervoor is een besluit nodig van de gemeenteraad.

Een motie is een verzoek van de raad aan het college.