Terugblik op de Raadsvergadering van 29 februari

Politiek
Luchtfoto Crackstate en gemeentehuis Heerenveen.
Luchtfoto Crackstate en gemeentehuis Heerenveen. Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Afgelopen donderdagavond 29 februari 2024 heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden. We vertellen in deze terugblik wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem is gestemd.

Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vindt u op de website van de gemeente Heerenveen.

Locatie voor een azc in Heerenveen

De gemeenteraad wil voor de zomer een aangepast voorstel van het college voor de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum. Dit besluit nam de gemeenteraad op voorstel van de raadsleden van de fracties VVD, SP, FNP, PvdA, CDA, GroenLinks en D66.

Met dit voorstel wordt tegemoetgekomen aan de wensen, bedenkingen en zorgen van de samenleving van de gemeente Heerenveen en de inwoners en ondernemers in het bijzonder. Naast de eerder vastgestelde randvoorwaarden heeft de gemeenteraad nieuwe uitgangspunten meegegeven:

De gemeenteraad wil, volgens de spreidingswet, onderzocht hebben of de asielopvang gespreid kan worden over tenminste twee locaties, om recht te doen aan de wens tot kleinschaligheid. Met aandacht voor de aard, schaal, participatie en de druk op wijken en dorpen worden alle locaties onderzocht, behalve de toekomstige wijk ‘Heerenveen-West’. 

Over de locaties die aan de gemeenteraad worden voorgelegd, wordt overlegd met de betreffende plaatselijk belangen en wordt een inspraakbijeenkomst georganiseerd voor inwoners en betrokkenen met de gemeenteraad.

De vestiging van het AZC zal in aanleg voor 10 jaar zijn, waarbij de gemeenteraad ruim voor afloop van die periode kan besluiten of verlenging wenselijk en noodzakelijk is. 

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de inrichting van de locaties is gericht op een warm welkom omdat dit de integratie bevordert en het gevoel van mee kunnen doen in onze samenleving. 

Ook vindt de gemeenteraad het belangrijk dat de locaties zodanig worden opgezet en ingericht dat ze tegen een zo klein mogelijke investering en inspanning na 10 jaren beschikbaar kunnen komen voor reguliere huisvesting van inwoners.

De gemeenteraad wil afspraken maken met het COA over een evenwichtige samenstelling van bewoners passend bij de Heerenveense samenleving, gericht op het bevorderen van integratie en het meedoen. De aard en schaal van de opvang kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad worden gewijzigd. Er moet er een door het COA opgesteld en afgestemd veiligheidsplan komen. 

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat voor de locaties een klankbordgroep komt met vertegenwoordiging van buurtbewoners, bewoners AZC, gemeente, COA, politie en welzijnswerk. De gemeenteraad wil periodiek op de hoogte worden gehouden over hoe het AZC functioneert en hoe COA en bewoners bijdragen aan de Heerenveense samenleving.

De raadsleden van de fracties CU, VVD, SP, FNP, PvdA, CDA, GroenLinks en D66 stemden voor dit voorstel met uitgangspunten. De raadsleden van de fracties GBH en HL stemden tegen dit voorstel met uitgangspunten.

Een amendement van de raadsleden van de fracties Gemeentebelangen Heerenveen en Heerenveen Lokaal werd afgewezen door de gemeenteraad. Dit betrof een voorstel om de locaties Heerenveen West en Heerenveen Noordoost niet aan te wijzen als toekomstige locaties voor het vestigen van een azc en eerst in gesprek te gaan met de provincie. 

De raadsleden van de fracties CU, VVD, SP, FNP, PvdA, CDA, GroenLinks en D66 stemden tegen dit voorstel. Raadsleden van de fracties GBH en HL stemden tegen voor dit voorstel. Een raadslid van de fractie HL onthield zich van stemming. 

Een motie van de raadsleden van de fractie FNP werd afgewezen door de gemeenteraad. Dit betrof een verzoek aan het college om bij het kijken naar een mogelijke locatie azc ook te kijken naar de opties voor een tijdelijk onderkomen voor ongeveer 3 jaar, waarna na 3 jaar deze locatie vervolgens wijzigt in een andere locatie voor 3 jaar, opeenvolgend met een totale duur van 10 jaar.
De raadsleden van de fracties CU, VVD, SP, GBH, HL, PvdA, CDA, GroenLinks en D66 stemden tegen dit voorstel. De raadsleden van de fractie FNP stemden voor dit voorstel.

Verhoging parkeervergunning 

Raadsleden van de fracties FNP en SP stelden vragen over de verhoging van het tarief voor de parkeervergunning van het centrum Heerenveen en de schil daaromheen. Dit vanwege de vragen van inwoners over het genomen besluit in de raadsvergadering van december. Wethouder Jelle Zoetendal beantwoorde de vragen namens het college. Bij de factuur had een verduidelijkende toelichting gegeven kunnen worden. De verhoging is kostendekkend voor het verstrekken van de vergunningen. Bekeken wordt of betaling in termijnen mogelijk is. Bezwaar en beroep is niet mogelijk omdat dit een algemeen verbindend voorschrift is. Kwijtschelding voor degenen die dit bedrag niet kunnen betalen lijkt lastig op basis van ervaringen van andere gemeenten.

Voorbereidingskrediet herontwikkeling Mr. J.B. Kanschool aan de Gorredijksterweg 16a te Jubbega

De raad stelt een voorbereidingskrediet van €47.500 beschikbaar voor het onderzoek naar herontwikkeling van de Mr. J.B. Kanschool naar woningbouw. Het gebouw van de voormalige Mr. J.B. Kanschool heeft geen functie meer als onderwijsinstelling. Herontwikkeling past in de onlangs door de raad vastgestelde Woonvisie 2023 -2028.

Aankoop voormalig ING-pand Koornbeursweg 1 te Heerenveen

De raad stelt een krediet beschikbaar van € 690.000 voor aankoop en bijkomende kosten van het voormalig ING-pand. In het kader van de visie op centrum-oost ’n Gouden Rand kan de bestemming van het pand gewijzigd worden naar bouwgrond en gebruikt worden voor de herontwikkeling van de locatie aan beide zijden van de bibliotheek. Het in eigendom hebben van het pand is van tijdelijke aard. Na realisatie van de parkeergarage kan het pand overgedragen worden. De kosten voor het beheer van het pand worden gedekt door de inkomsten van tijdelijke verhuur van het pand. 

Actualisatie investeringsplanning 2024

De raad stemde in met het voorstel waarin specifieke investeringen stoppen, doorgaan of gewijzigd doorgaan. Een aantal investeringen vragen op dit moment namelijk al de afweging om deze voort te zetten of ongewijzigd voort te zetten. Dit besluit nam de gemeenteraad om de gemeentefinanciën gezonder maken.

De raadsleden van de fracties FNP en SP gaven de aantekening mee om het besluit over het verstrekken van extra krediet voor de bouw van de parkeergarage onder het Burgemeester Kuperusplein uit te willen stellen. Hiervoor werd een voorstel ingediend door de raadsleden van de fracties van de FNP, SP en HL, dat geen meerderheid haalde; alleen de raadsleden van deze fracties stemden voor dit voorstel. 

Financiële verordening, Kaderbrief 2025-2028 en eerste begrotingswijziging 2024 gemeenschappelijke regio Veiligheidsregio Fryslân

De raad stelt het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân voor om het bedrag van € 452.000 voor de doorlichting van de begroting uit de kaderbrief te halen. De raad stemde in met het voorstel van het college om akkoord te gaan met de aanpassing van de financiële verordening en de eerste begrotingswijziging 2024 van Veiligheidsregio Fryslân. 

Via de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân is elke gemeente van de regio deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de Veiligheidsregio. 

Financiële verordening conform artikel 212 van de gemeentewet voor 2023 en 2024

De raad stemde in met de aangepaste financiële verordening gemeente Heerenveen voor 2023 en 2024. In de financiële verordening staan de regels en afspraken die de gemeenteraad met het college maakt over het beheer van de financiën en het aanleveren van financiële documenten.

Besluitvorming gunning aanbesteding accountant 

De raad heeft een accountant benoemd voor de controle van de jaarrekeningen 2024-2027. Het contract met Deloitte loopt tot en met de controle van het boekjaar 2023. Voor de controle van de boekjaren daarna is een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgezet. In oktober 2023 heeft de raad het programma van eisen en het beoordelingskader met de selectiecriteria vastgesteld.