Vooruitblik op de Commissievergaderingen van 11 en 15 januari 2024

Politiek
Gemeentehuis
Gemeentehuis Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - De raadscommissies vergaderen op 11 en 15 januari. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van max 5 minuten, brief of mail. Inwoners kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 11 januari 12.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700. In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op http://www.heerenveen.nl/vergadering-kijken. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen gevolgd worden in de raadszaal en digitaal via bovenstaande link.

Vooruitblik Commissievergaderingen 11 en 15 januari 2024

11 januari 19.30 uur | Commissie AZ | raadszaal

Aanvullend krediet parkeergarage Heerenveen

De raad wordt gevraagd om een aanvullend krediet van € 9,4 miljoen voor de bouw van een parkeergarage. Uit de voorlopige raming blijkt dat de aanneemsom fors hoger ligt dan verwacht. Daarnaast wordt de raad gevraagd om een eenmalig bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar te stellen als een eenmalig budget voor de aan- en verkoop van de supermarkt, en voor het bijdragen aan de kosten van WoonFriesland.

In mei 2021 heeft de raad voor het investeringsprogramma centrum Heerenveen, ingestemd met de bouw van een parkeergarage. Ruim een jaar later, in december 2022, heeft de raad ingestemd met de bouw van een ondergrondse parkeergarage (twee verdiepingen) met ongeveer 350 parkeerplaatsen. De ondergrondse parkeergarage is de basis voor alle plannen in het centrum. Uit de voorlopige raming blijkt dat de aanneemsom fors hoger ligt dan verwacht. Met dit voorstel wordt om een aanvullend krediet gevraagd.

Beleidsplan Europa

In dit beleidsplan wordt de raad gevraagd in te stemmen met het Europabeleid dat door de kwartiermaker van de gemeente is opgesteld. 

In deze notitie bepalen we welke Europese kansen wij willen benutten in het kader van

ons beleid, en hoe we dat willen aanpakken. Als gemeente worden we steeds meer geraakt door Europa. Zo’n 70% van alle Europese wet- en regelgeving heeft direct invloed op gemeenten. Daarnaast zijn er veel Europese fondsen en netwerken die als vliegwiel kunnen dienen bij de realisatie van onze maatschappelijke opgaven. In Heerenveen hebben we bewust de keuze gemaakt hier actief mee aan de slag te gaan. We zijn onderdeel van Europa en willen graag ons steentje bijdragen. Deze beleidsnotitie heeft betrekking op de periode 2024 – 2027 en sluit zoveel mogelijk aan op regionale en provinciale agenda’s.

11 januari 20.30 uur| Commissie ROM | raadszaal

Inspreken over niet geagendeerd onderwerp

Er hebben zich insprekers gemeld over de overeenkomst met Van der Valk. 

De manier van behandelen van dit agendapunt gaat als volgt:

Insprekers spreken in en commissieleden kunnen vragen stellen aan de insprekers. Het onderwerp wordt niet inhoudelijk met elkaar besproken door de commissieleden.

Monitor (kern) groep G1000 spreekt met commissie

In de begeleidingscommissie is afgesproken dat de Monitor (kern) groep G1000 één keer per half jaar met de raad in gesprek gaat over hoe het staat met de G1000. 

Beschikbaar stellen Klimaat en Energie gelden

De raad wordt gevraagd om het door het Rijk beschikbaar gestelde geld uit de Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie 2023/2024/2025, zijnde €2.934.369 beschikbaar te stellen voor de programma’s Energie van Morgen (90%) en Toonaangevend in de Circulaire Samenleving (10%). Hiermee kunnen we ons inspannen voor de bestaande (Europese, landelijke en gemeentelijke) doelen voor CO2 reductie.

Besluitvorming over bezwaren tegen vestiging WVG op gronden ten noorden van Akkrum

De raad wordt gevraagd om de bezwaarschriften op basis van het advies Commissie Bezwaarschriften ongegrond te verklaren. 

Op 22 juni 2023 heeft de raad, naar aanleiding van de Woonvisie in wording, gronden aangewezen waarop de Wet voorkeursrecht van toepassing is. De gemeenteraad heeft het college gemachtigd om alle in het kader van de WVG noodzakelijke handelingen te verrichten, op de besluitvorming over ingebrachte bezwaren na. Tegen de aanwijzing van gronden aan de noordzijde van Akkrum hebben 2 grondeigenaren een bezwaarschrift ingediend, omdat deze eigenaren met elkaar in onderhandeling waren over aan- en verkoop en dat het proces werd verstoord door de aanwijzing. Op 16 oktober 2023 hield de Commissie Bezwaarschriften een hoorzitting en op 13 november 2023 heeft de Commissie Bezwaarschriften advies uitgebracht. Het advies op beide bezwaarschriften is: Het bestreden raadsbesluit kan in stand blijven.

15 februari 19:30 uur | Commissie SAZA | raadszaal

Raadsbrief ombuiging sociaal domein

Dit agendapunt is geagendeerd op verzoek van raadslid J.J. Buwalda (PvdA) omdat de door het college van B&W gekozen invulling van de structurele ombuiging in het sociaal domein consequenties heeft voor meerdere inwoners en partners in en van gemeente Heerenveen. De fractie PvdA heeft hierover vragen aan het college en wil hierover in discussie gaan met de commissie.

Op 8 juli 2021 heeft de raad een totaalpakket van verschillende ombuigingen vastgesteld. Een onderdeel van dit pakket aan ombuigingen was de uitgave huishoudelijke hulp met 1 miljoen per jaar te verlagen Om dit te realiseren is gewerkt met een nieuw indicatieprotocol. Dit heeft uiteindelijk een besparing opgeleverd van € 400.000,-. Er resteert een nog in te vullen taakstelling van € 600.000,-.

De ombuigingen die het college van B&W heeft gekozen om de taakstelling van € 600.000,- te behalen:

• Wmo vervoer: per 1 maart 2024 verhogen van de reizigersbijdrage naar: -opstaptarief van € 1,00 naar € 2,00 -kilometertarief van € 0,20 naar € 0,25. 

• Maatschappelijk Werk: volledig verbreken van de subsidierelatie met Stichting de Kaai en zelf in dienst nemen van 2 fte maatschappelijk werkers.

• Subsidieplafonds met 15% verlagen voor: “Leefbaarheid en Meedoen”, “Maak Het”, “Bevorderen amateurkunst”, “Culturele activiteiten kwetsbare inwoners”.

• GGZ/Mind up inloopvoorziening gaat dicht. 

• Zomerspelweek Heerenveen/Jubbega: verlagen inzet uren jongerenwerkers Caleidoscoop in begeleiding vrijwilligers. Alternatieve inzet voor zomerspelweek door Caleidoscoop en overige partijen.

• Sportproject SC Heerenveen: per 1 januari 2024 beëindigen van het project dat als doel heeft om mensen te bemiddelen naar werk.

Update Thialf

Bij dit agendapunt kunnen raadscommissieleden vragen stellen en kan het college mededelingen doen over Thialf. 

Participatieverordening

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de nieuwe Participatieverordening. De Wet Breed offensief bevat maatregelen die per 1 juli 2023 in werking zijn getreden. Deze wet heeft als doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit heeft als gevolg dat onze participatieverordening uit 2017 aangepast moet worden. In deze nieuwe verordening worden voorzieningen opgenomen die specifiek gericht zijn om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en aan het werk te houden. Werkgevers en mensen met een beperking kunnen de gemeente om hulp vragen bij het vinden van werk of het houden van het werk dat ze hebben. De gemeente kan op verschillende manieren begeleiding of persoonlijke ondersteuning bieden, zoals inzet van een jobcoach.