Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 25 januari

Politiek
Luchtfoto Crackstate en gemeentehuis Heerenveen.
Luchtfoto Crackstate en gemeentehuis Heerenveen. Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Afgelopen donderdagavond 25 januari 2024 heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden. 

We vertellen in deze terugblik wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem is gestemd. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vindt u op de website van de gemeente.


Afscheid raadslid Rik Hoekstra (CDA)
Raadslid Rik Hoekstra heeft zijn ontslag ingediend als raadslid en nam afscheid. Hij werd daarbij toegesproken door voorzitter burgemeester Avine Fokkens-Kelder. In haar toespraak blikte ze terug op zijn raadsperiode en bedankte hem mede namens de gemeenteraad voor zijn inzet voor de raad en de gemeenschap.

Toelating en installatie raadslid Simon Kooistra (CDA)
De heer Simon Kooistra is toegelaten als raadslid van de gemeente Heerenveen. Bij de installatie legde hij de belofte in het Fries af.

Besluitvorming over bezwaren tegen vestiging Wet voorkeursrecht gemeentend op gronden ten noorden van Akkrum

De raad heeft de bezwaarschriften ongegrond verklaard die waren ingediend tegen het raadsbesluit van 22 juni 2023, waarbij gronden zijn aangewezen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

Op 22 juni 2023 heeft de raad, naar aanleiding van de Woonvisie in wording, gronden aangewezen waarop de Wet voorkeursrecht van toepassing is. De gemeenteraad heeft het college gemachtigd om alle noodzakelijke handelingen te verrichten, op de besluitvorming over ingebrachte bezwaren na. Tegen de aanwijzing van gronden aan de noordzijde van Akkrum hebben twee grondeigenaren een bezwaarschrift ingediend, omdat deze eigenaren met elkaar in onderhandeling waren over aan- en verkoop en dat het proces werd verstoord door de aanwijzing. De Commissie Bezwaarschriften heeft een hoorzitting gehouden en vervolgens advies uitgebracht. Het advies op beide bezwaarschriften is: Het bestreden raadsbesluit kan in stand blijven.

Beschikbaar stellen klimaat en energiegelden 

De raad heeft het door het Rijk beschikbaar gestelde geld van €2.934.369 uit de Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie 2023/2024/2025, beschikbaar gesteld voor de programma’s Energie van Morgen (90%) en Toonaangevend in de Circulaire Samenleving (10%). Hiermee kunnen we ons inspannen voor de bestaande (Europese, landelijke en gemeentelijke) doelen voor CO2 reductie.

Beleidsnotitie Europa
De raad heeft de beleidsnotitie Europa vastgesteld.

In deze notitie staat welke Europese kansen we willen benutten in het kader van ons beleid, en hoe we dat willen aanpakken. Als gemeente worden we steeds meer geraakt door Europa. Zo’n 70% van alle Europese wet- en regelgeving heeft direct invloed op gemeenten. Daarnaast zijn er veel Europese fondsen en netwerken die als vliegwiel kunnen dienen bij de realisatie van onze maatschappelijke opgaven. In Heerenveen hebben we bewust de keuze gemaakt hier actief mee aan de slag te gaan. We zijn onderdeel van Europa en willen graag ons steentje bijdragen. Deze beleidsnotitie heeft betrekking op de periode 2024 – 2027 en sluit zoveel mogelijk aan op regionale en provinciale agenda’s.

Participatieverordening

De raad heeft de Participatieverordening 2023 vastgesteld.

De participatieverordening moest worden aangepast omdat de wet breed offensief per 1 juli 2023 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

In de nieuwe participatieverordening zijn voorzieningen opgenomen die specifiek gericht zijn om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en aan het werk te houden. Werkgevers en mensen met een beperking kunnen de gemeente om hulp vragen bij het vinden van werk of het houden van het werk dat ze hebben. De gemeente kan op verschillende manieren begeleiding of persoonlijke ondersteuning bieden, zoals inzet van een jobcoach.

De raad heeft door het aannemen van een amendement, dat werd ingediend door raadslid Albert Abma (D66), de voorgestelde Participatieverordening iets gewijzigd: in plaats van het woord ‘klant’ wordt nu het woord ‘persoon’ gebruikt.

De redenen waarom de raad in plaats van ‘klant’ het woord ‘persoon’ wil gebruiken zijn:

  • Het woord klant veronderstelt een commerciële relatie. Een klant kan kiezen waar de dienst wordt afgenomen en de dienstverlener houdt er wat aan over.
  • De inwoners waar het hier over gaat zijn kwetsbaar en als gemeente willen wij zorgdragen voor deze mensen, die onze hulp hard nodig hebben. Dat willen we ook tot uitdrukking brengen in de woordkeuze.
  • Persoon is een neutrale bewoording, die een meer menswaardige benadering uitdrukt. Ook in de oude verordening en de modelverordening wordt het begrip persoon gebruikt

18 raadsleden stemden voor deze wijziging en 10 raadsleden tegen: 

voor D66 (3), CDA (3), SP (1), FNP (3), GroenLinks (2), PvdA (6).
tegen: GBH (2), HL (3), CU (1), VVD (4).

Moties
Er zijn drie moties behandeld over een niet geagendeerd onderwerp. Aanleiding hiervoor was de ombuigingen die het college van B&W heeft gekozen om de taakstelling van
€ 600.000,- te behalen:

  • Wmo vervoer: per 1 maart 2024 verhogen van de reizigersbijdrage naar: -opstaptarief van € 1,00 naar € 2,00 -kilometertarief van € 0,20 naar € 0,25. 
  • Maatschappelijk Werk: volledig verbreken van de subsidierelatie met Stichting de Kaai en zelf in dienst nemen van 2 fte maatschappelijk werkers.
  • Subsidieplafonds met 15% verlagen voor: “Leefbaarheid en Meedoen”, “Maak Het”, “Bevorderen amateurkunst”, “Culturele activiteiten kwetsbare inwoners”.
  • GGZ/Mind up inloopvoorziening gaat dicht. 
  • Zomerspelweek Heerenveen/Jubbega: verlagen inzet uren jongerenwerkers Caleidoscoop in begeleiding vrijwilligers. Alternatieve inzet voor zomerspelweek door Caleidoscoop en overige partijen.
  • Sportproject SC Heerenveen: per 1 januari 2024 beëindigen van het project dat als doel heeft om mensen te bemiddelen naar werk.

Er resteert namelijk een nog in te vullen taakstelling van € 600.000,-. Op 8 juli 2021 heeft de raad een totaalpakket van verschillende ombuigingen vastgesteld. Een onderdeel van dit pakket aan ombuigingen was het verlagen van de uitgave huishoudelijke hulp met 1 miljoen per jaar. Om dit te realiseren is gewerkt met een nieuw indicatieprotocol. Dit heeft uiteindelijk een besparing opgeleverd van € 400.000,-. 

Motie Heroverwegen Taakstelling 2021

De raadsleden van de fracties Gemeentebelangen Heerenveen, Heerenveen Lokaal, D66, FNP, SP en ChristenUnie dienden een motie in om de taakstelling uit 2021 op pauze te zetten en deze taakstelling mee te nemen in een integrale afweging bij de perspectiefnota.
Deze motie werd na een hoofdelijke stemming verworpen.
Tegen: CDA (3), PvdA (6), GL (2), VVD (4).

Voor: D66 (3), GBH (2), HL (3), SP (1), CU (1), FNP (3). 

Motie Voorstel ombuiging Sociaal Domein

De raadsleden van de fracties PvdA, VVD, CDA en GL dienden een motie in met het verzoek aan het college om bij bezuinigingen en ombuigingen de pakketten van maatregelen aan de raad voortaan voor te leggen bij de perspectiefnota en begroting. En om bij de nieuwe inkoop WMO en de herijking subsidies de preventieve aanpak een grote rol te laten spelen binnen de taakstellende budgetten.

Deze motie werd aangenomen.
Voor: CDA (3), D66 (3), CU (1), FNP (3), GL (2), PvdA (6), VVD (4).
Tegen: GB (2), HL (3), SP (1).

Motie Behoud schoolmaatschappelijk werk
De raadsleden van de fracties D66, Gemeentebelangen Heerenveen, Heerenveen Lokaal, FNP en SP dienden een motie in om het schoolmaatschappelijk werk in de vorm van de pilot uit voorgaande jaren terug te brengen in 2024 en dit incidenteel te bekostigen vanuit de algemene middelen. Om vervolgens het al dan niet voortzetten van schoolmaatschappelijk werk na 2024 samen met de raad af te wegen op basis van de brede jeugdvisie.
Deze motie werd verworpen.
Tegen: CDA (3), GroenLinks (2), PvdA (6), VVD (4)
Voor: D66 (3), GBH (2), HL (3), SP (1), CU (1), FNP (3).

Een amendement is een gewijzigd besluit, dat betekent dat er door de raad een ander besluit is genomen dan dat het college heeft voorgesteld. Een motie is een verzoek van de raad aan het college.