Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 14 december

Politiek
Gemeentehuis
Gemeentehuis Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 14 december 2023.

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. 

Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Beheer- en tarievenverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2024

De raad heeft de Beheer- en tarievenverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2024 vastgesteld. Deze zijn geactualiseerd waarmee dit beter aansluit op de huidige praktijk. De begraafplaatsadministratie wordt vereenvoudigd. Daarnaast wordt ingespeeld op wensen en maatschappelijke ontwikkelingen wat betreft begraven en cremeren. Een tendens als natuurbegraven wordt onderzocht.

Raadslid Lia de Heij (CU) diende de motie Grafzoeker in: veel mensen hebben behoefte om het graf van een dierbare of kennis te bezoeken, maar kunnen niet altijd de rustplaats van een overledene terugvinden. Het lokaliseren van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen via een website/app is op dit moment niet mogelijk. De wet op de Lijkbezorging schrijft openbare registers voor en deze registers kunnen

gebruikt worden voor website of app.

De raad heeft unaniem aan het college gevraagd om de gegevens van begraafplaatsen via een app/website beschikbaar te stellen en dit onderdeel te laten uitmaken van het programma dienstverlening dat in het eerste kwartaal aan de raad wordt aangeboden.

1e Aanpassing van de Partiële herziening beheersverordeningen kamerverhuur

De raad heeft de 1e aanpassing van de Partiële herziening beheersverordeningen kamerverhuur vastgesteld. Uit evaluatie kwam onder meer naar voren dat het wenselijk is om enkele onderdelen van het bestemmingsplan voor kamerverhuur aan te passen. Het gaat daarbij om die onderdelen die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn.

Raadslid Bernhard Hoekstra (CDA) diende samen met de raadsleden van de fracties GroenLinks, VVD, CU, SP een motie in over toetsingscriteria woon- en leefomgeving.

De raad heeft unaniem aan het college gevraagd om in de nadere regels in ieder geval de volgende twee toetsingscriteria op te nemen en uit te werken om te bepalen of er sprake is van een onevenredige afbreuk aan het woon- en leefklimaat:

  1. Het klachtenpatroon uit de buurt van het kamergewijs te verhuren pand over de periode van de voorafgaande twee jaren.
  2. Of er een vergunning voor kamerverhuur is ingetrokken in de voorafgaande twee jaren.

Het college heeft toegezegd om na een jaar te evalueren en hierbij in te gaan op het percentage kamerverhuur, de afstand en het begrip huishouden. Er wordt gekeken of de Wet Victoria kan worden toegepast vanuit de dossieropbouw die er al is.

Lokale omroep

De raad heeft voorkeurscriteria vastgesteld over de aanwijzing van een lokale omroep binnen de gemeente Heerenveen en het college gemandateerd om een voorkeursadvies uit te brengen.

Het voorstel is aangenomen met de stemmen van de raadsleden van de SP en VVD tegen:

Stemverklaring R. Tromp (VVD): Als 75% van de inwoners aangeeft geen behoefte te hebben en we geven dit geld uit, kunnen de raadsleden van de VVD niet instemmen met dit voorstel.

Stemverklaring D. van Ruth (SP): De raadsleden van de SP sluiten zich hierbij aan.

Raadslid Ate Eijer (FNP) diende mede namens de raadsleden van GroenLinks en Heerenveen Lokaal het amendement Frysk op de lokale omrop in om de toetsingscriteria aan te vullen met de tekst: de aanvrager zal in haar programmering en beleid volop aandacht geven en gebruik maken van de Friese taal.

De heer Eijer geeft aan dat met ‘volop’ bedoeld wordt dat er niet alleen een uurtje Fries wordt gesproken, maar dat mensen in hun eigen taal kunnen spreken, dus zowel Fries als Nederlands.

Het amendement is aangenomen met de stemmen van de raadsleden van de SP en VVD tegen.

Achtergrond:

In 2022 is er een enquête uitgevoerd voor het peilen van de behoefte onder de inwoners voor een lokale omroep. Uit deze enquête kwam naar voren dan 74% geen behoefte heeft aan een lokale omroep in onze gemeente. 26% heeft dit wel.

Het Commissariaat voor de Media heeft het college benaderd met de mededeling dat Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf (hierna Odrie) een aanvraag heeft ingediend voor een aanwijzing als lokale omroep voor onze gemeente. Deze aanvraag is ook ingediend voor de gemeente Opsterland. Odrie is al aangewezen als lokale omroep voor de gemeente Ooststellingwerf.

De aanvraag is opengesteld voor andere partijen waarna Omroep Heerenveen ook een aanvraag heeft ingediend. Het is van belang dat de gemeenteraad voorkeurscriteria vaststelt, in geval van twee of meer aanvragen. Door tijdige bekendmaking van de aanvullende toetsingscriteria worden geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld om hun aanvragen op deze criteria af te stemmen.

Verordening Jeugdhulp

De raad heeft de verordening Jeugdhulp vastgesteld. De verordening is geactualiseerd vanwege de behoefte van het geven van meer bestuurlijke dekking aan de dagelijkse werkwijze van het Team Jeugd en Gezin. Ook zijn er redactionele veranderingen en tekstuele aanscherpingen, onder meer voortvloeiend uit jurisprudentie.

2e verzamelbesluit 2023 met wijzigingen op de begroting 2023

De raad heeft ingestemd met de wijzigingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2023. De budgetoverhevelingen die in het verzamelbesluit 2023-2 gerapporteerd zijn, hebben een omvang van € 4,4 miljoen welke zijn toegevoegd aan de algemene reserve en vervolgens beschikbaar worden gesteld in het begrotingsjaar 2024. Het resultaat van dit verzamelbesluit bedraagt € 1.798.000. Rekening houdend met de besluiten die al eerder genomen zijn en ten laste zijn gebracht van het begrotingsresultaat bedraagt het verwachte resultaat € 685.000.

Afvalstoffenverordening 2024

De raad heeft de Afvalstoffenverordening 2024 vastgesteld en de Afvalstoffenverordening gemeente Heerenveen 2014 ingetrokken. Dit was nodig om aan te sluiten bij nieuwe wet- en regelgeving. De wijziging heeft geen financiële en/of personele gevolgen. De aanpassingen hebben ook geen wijzigingen in de huidige wijze van afvalinzameling tot gevolg. In de afvalstoffenverordening is opgenomen dat de gemeente Heerenveen kunststoffen, drankenkartons en metalen verpakkingen middels nascheiding uit het restafval haalt en daarom gezamenlijk met het fijn huishoudelijke restafval inzamelt.

Belastingverordeningen 2024

De raad heeft de belastingverordeningen 2024 vastgesteld:

1. Verordening Afvalstoffenheffing 2024

2. Verordening Forensenbelasting 2024

3. Verordening Haven-, kade- en opslaggeld 2024

4. Verordening Onroerendezaakbelastingen 2024

5. Verordening Parkeerbelasting 2024

6. Verordening Precariobelasting 2024

7. Verordening Reclamebelasting 2024

8. Verordening Rioolheffing 2024

9. Verordening Toeristenbelasting 2024

10. Verordening Kwijtschelding 2024 incl. de gehandicaptenparkeerkaart

Ieder jaar stelt de raad de belastingverordeningen vast. Dit betreft niet alleen de redactie van de verordeningen, maar ook de systematiek van heffen en de tarieven.

Legesverordening 2024

De raad heeft de Legesverordening 2024 vastgesteld. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is de verordening aangepast. Verder is in deze verordening geregeld dat er kwijtschelding kan worden verleend voor de aanschaf van een gehandicaptenparkeerkaart.

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Heerenveen

De raad heeft de gewijzigde Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Heerenveen vastgesteld in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV)

De raad heeft de technische wijziging in de Algemene plaatselijke verordening vastgesteld in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Erfgoedverordening Heerenveen

De raad heeft de Erfgoedverordening aangepast vastgesteld in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Verzwaard adviesrecht Omgevingsplan

In de raadsvergadering van 18 februari 2021 heeft de raad, vooruitlopende op de invoering van de Omgevingswet, de volgende besluiten genomen:

• gevallen aangewezen waarin de raad voorafgaande aan het verlenen van een omgevingsvergunning aan ons college (bindend) advies moet uitbrengen,

• gevallen aangewezen in welke gevallen de aanvrager van een omgevingsvergunning verplicht is participatie toe te passen, en

• gevallen aangewezen wanneer toepassing moet worden gegeven aan de uitgebreide procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aangewezen gevallen zijn nu gewijzigd door de raad op 14 december 2023.

Delegatiebesluit Omgevingsplan

De raad heeft het delegatiebesluit omgevingsplan vastgesteld. In de Omgevingswet is bepaald dat de raad verplicht is om voor het hele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast te stellen. De rol van de raad bij het omgevingsplan onder de Omgevingswet is in grote lijnen hetzelfde als bij bestemmingsplannen onder de Wet ruimtelijke ordening. De gemeenteraad stelt nu bestemmingsplannen vast en stelt straks (wijzigingen van) het omgevingsplan vast. Nieuw in de Omgevingswet is dat de raad de bevoegdheid heeft om het vaststellen van delen het omgevingsplan te delegeren (over te dragen) aan het college. Met het genomen delegatiebesluit draagt de raad voor bepaalde gevallen zijn bevoegdheid over aan het college om (wijzigingen van) het omgevingsplan vast te stellen.

Voorbereidingsbesluit Heerenveen-centrum

De raad heeft het voorbereidingsbesluit Heerenveen-centrum verlengd vastgesteld. De raad heeft op 19 december 2022 een voorbereidingsbesluit vastgesteld zodat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het gevolg daarvan is dat een aanvraag om een vergunning die past binnen het geldende planologische regime, moet worden aangehouden totdat het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden. Met dit voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat in afwachting van dit nieuw planologische regime, toch vergunning moet worden verleend voor nieuwe onwenselijke initiatieven.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân

De huidige gemeenschappelijke regeling (GR) van de Veiligheidsregio Fryslân is op 1 januari 2019 in werking getreden. De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van de wijziging van de Wgr moet ook de GR van de VRF worden aangepast. De VRF heeft hiervoor een ontwerp-wijzigingsbesluit opgesteld.

Op voorstel van raadslid Ojanne Chang (D66) samen met de raadsleden van VVD, HL, SP, GBH, heeft de raad unaniem besloten om een zienswijze in te dienen op het ontwerp-wijzigingsbesluit GR VRF 2024:

  • In tegenstelling tot wat nu in het ontwerp wijzigingsbesluit artikel 9a lid 1 staat, wil de gemeenteraad in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze naar voren te brengen, voorafgaand aan het nemen van een besluit met grote financiële, politieke of maatschappelijke impact. Het voorstel is om de kan-bepaling in artikel 9a lid 1 te schrappen.
  • Ter borging van de democratische legitimatie vindt de gemeenteraad het belangrijk dat de regeling tenminste twee maal per vier jaar wordt geëvalueerd. Dit in tegenstelling tot de termijn van een maal per vier jaar die nu in het ontwerp wijzigingsbesluit artikel 38 staat. Het voorstel is om de evaluatietermijn in artikel 38 te wijzigen naar twee maal per vier jaar.

Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024 - 2027

De raad dient geen zienswijze in op het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024 - 2027.

Noord-Nederland kent een diversiteit aan veiligheidsproblemen. De aanpak hiervan is primair belegd in de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen en deze vormen dan ook de basis voor het lokaal veiligheidsbeleid. Dit Regionaal Beleidsplan verandert niets aan de lokaal vastgestelde prioriteiten; wél kan het een aanvullende faciliterende werking hebben. Vanuit die gedachte is dit Regionaal Beleidsplan tot stand gekomen, om zodoende samen te werken aan strategische ontwikkelthema’s die onze aandacht nodig hebben. Het plan neemt positie in tussen het lokale veiligheidsbeleid en de landelijke Veiligheidsagenda.

Gedragscodes integriteit raads- en commissieleden en burgemeester en wethouders

De raad heeft de gedragscodes integriteit raads- en commissieleden en burgemeester en wethouders vastgesteld. Ook is het stappenplan integriteitsmeldingen vastgesteld door de raad. Deze waren verouderd en zijn samen met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders opgesteld.

Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De raad heeft mevrouw mr. J. Kloosterman tijdelijk aangewezen als Functionaris voor Gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 38 van de Wet Politiegegevens (Wpg).