Aldeboarn wil centrumgebied te vitaliseren

Algemeen
Afbeelding

ALDEBOARN - Aldeboarn is één van de vier kernen van Heerenveen die door de gemeente aangewezen is als ‘Vitale Kern’. Dat wil zeggen dat er geld beschikbaar is om het centrumgebied te vitaliseren.

 In Aldeboarn is er de laatste tijd hard gewerkt om te komen tot een breed gedragen centrumvisie. Een aparte werkgroep, Fysieke Ruimte, heeft geïnventariseerd welke wensen en obstakels er zijn om te komen tot een nieuw plan voor het dorpshart. 

Met name het dorpsplein vraagt om een nieuwe inrichting, mede als vervolg op het afsluiten van de Doelhôfbrêge voor autoverkeer. Naast de direct aanwonenden, zoals onder meer de eigenaren van het café en de kerk, kon het hele dorp input leveren voor het plan. In samenwerking met een extern stedenbouwkundige heeft de werkgroep er vervolgens voor gezorgd dat er nu in concept een toekomstbestendige centrumvisie ligt.

Bij het ontwerp van het plein zijn parkeren, ruimte voor groen, en elkaar ontmoeten belangrijke aandachtspunten. Door te zoeken naar parkeerruimte aan de randen van de kern kan de parkeerdruk in het centrum verlicht worden. Ook voor de stegen in het beschermd dorpsgezicht van Aldeboarn is aandacht. 

Na een laatste presentatie aan het dorp, eind november, zal de visie in december definitief afgerond worden, en aan het college voorgelegd worden. Bij een akkoord van het college kan de visie dan in maart 2023 aan de raad ter goedkeuring worden aangeboden. 

Het concept van de centrumvisie werd op 3 november jl. overhandigd aan wethouder Sybrig Sijtsma.