Sevenwolden, locatie Fedde Schurer, neemt initiatief tot verder ontplooiing van zijn leerlingen

HEERENVEEN - Op donderdag 3 juni heeft OSG Sevenwolden op locatie Fedde Schurer een overeenkomst getekend met de stichting ‘The International Award for Young People – The Netherlands’.

In aanwezigheid van de directeur van De Award, Patricia de Ruijter, en de directeur van Fedde Schurer, de heer Bert Oosting, is een samenwerkingsovereenkomst getekend waarbij locatie FS de eerste school in Friesland is die De Award actief op zijn school gaat promoten. “Als school willen wij actief bijdragen aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Het waardevolle van het programma is dat jongeren zich op vier gebieden moeten ontwikkelen en het hun eigen keuze is” aldus de heer Oosting. Zowel mevr. De Ruijter als de heer Oosting geven aan dat ze hopen dat meer scholen dit voorbeeld gaan volgen daar het programma bewezen heeft bij te dragen aan een brede ontwikkeling van jongeren.

De oorsprong  van het programma
Het programma van de Award is niet nieuw. Het bestaat in Engeland al meer dan 60 jaar. Inmiddels wordt het in meer dan 130 landen uitgevoerd onder verschillende namen. In Nederland is het echter minder bekend, al neemt die bekendheid toe naar gelang er steeds meer scholen deelnemen en er steeds meer jongeren zijn die zich voor ‘De Award’ ingespannen hebben.

Het programma (een korte omschrijving)

The International Award for Young People is een internationaal programma voor jonge mensen van 14 tot 25 jaar. Het programma biedt jongeren de gelegenheid hun mogelijkheden te verkennen, maatschappelijke betrokken­heid en individuele talenten te ontwikkelen. Het programma stimuleert hen met anderen samen te werken en uitdagingen aan te gaan. De deelnemers kunnen Awards behalen op drie niveaus: brons, zilver en goud. In tijd vraagt dit van hen ongeveer 2 uur per week gedurende 6, 12 en 18 maan­den. Een deelnemer die begint met brons kan daarna verder gaan voor zilver en goud.

Binnen het project worden van iedere deelnemer inspan­ningen verwacht op de onderstaande vier terreinen. Voor elk gebied kiest de deelnemer, in overleg met een begeleider zijn/haar doelen :

 1)      Het terrein van maatschappelijke betrokkenheid

Deelnemers zetten zich in voor de samenleving door ande­ren te helpen. Dat kan op verschillende manieren bijvoor­beeld door te helpen bij het Rode Kruis, in een opvangcentrum, een bejaardentehuis, door actief betrokken te zijn bij Amnesty International of mee te doen aan een milieu­project. Een ander voorbeeld is het trainen van een pupillenelftal, boodschap­pen doen voor een ouder persoon of meehelpen in een club- of buurthuis.

 2)     Het terrein van het individueel talent

De deelnemer verruimt zijn horizon op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst, fotografie, zweefvliegen, skaten, zeilen, klimmen, computers, internetten. Door met zijn begeleider een te halen doel af te spreken vergroot de deelnemer zijn vaardigheden op een voor hem aantrekkelijk gebied.

 3)     Het terrein van de sport

De deelnemer kan op het gebied van sport (evt. een sport die hij al beoefent) zichzelf een uitdaging stellen. Dat kan zijn op het gebied van het verbeteren van tijden, vaardig­heden of afstanden. Deelnemers die geen sport bedrijven kiezen een sport waarin ze  afgesproken doelen kunnen bereiken.

 4)   Het terrein  van expeditie/exploratie

Deelnemers maken een zelf geplande expeditie met een team van 4 tot 7 deelnemers. Daarbij kan gedacht worden aan een wandel-, fiets-, of kanotocht. De voorbereiding wordt begeleid, maar tijdens de tocht is men op zichzelf aangewezen. Een beoordelaar houdt wel een oogje in het zeil.  Er wordt een beroep gedaan op durf, doorzettingsvermogen en gevoel voor teamwork. De kleur van de Award bepaalt de duur van de expeditie.