Terugblik op raadsvergadering van donderdag 28 januari

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. Vanwege de coronacrisis werd deze vergadering digitaal gehouden.

Hieronder lees je een terugblik op de raadsvergadering van woensdag 21 oktober.

Interpellatiedebat beleid terugvordering bijstand

Op verzoek van de heer Van der Honing en met instemming van de hele raad is er een interpellatiedebat gevoerd over het beleid terugvordering bijstand.

Een interpellatiedebat is een ingelast debat in een vergadering van de gemeenteraad. Elk raadslid kan om een interpellatiedebat vragen om inlichtingen van het college of de burgemeester te vragen. Als de raad met de interpellatie instemt wordt dit als apart agendapunt in de vergadering behandeld

Er zijn 4 moties ingediend over dit onderwerp waarvan er een is verworpen, een aangehouden en twee zijn aangenomen:

Motie ID 272 PvdA Onafhankelijk onderzoek ervaringen bijstandsgerechtigden

Roept de raad op:
• De Rekenkamercommissie te vragen onderzoek te doen naar: ervaringen van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen.
• Met de Rekenkamer in gesprek te gaan over de motieven van de raad voor dit onderzoek en wensen ten aanzien van de doel- en vraagstelling voor dit onderzoek bij de rekenkamer naar voren te brengen.

Motie ID 270 SP Bijstandsuitkering en helderheid over giften

Verzoekt het college:
• Een voorstel aan de raad voor te leggen dat erin voorziet de betreffende verordening zodanig te wijzigen dat een bijstandsgerechtigde giften ter waarde van 1200 euro per jaar mag ontvangen en dat hierover tot dit bedrag geen mededelingen aan de gemeente hoeft te worden gedaan.

Bestemmingsplan Poiesz en omgeving in Akkrum

Supermarktbedrijf Poiesz heeft, samen met de Hubo bouwmarkt en bloemenwinkel De Vlijtige Lies, plannen ontwikkeld voor nieuwbouw en uitbreiding van winkelvoorzieningen in het centrum van Akkrum. Deze ontwikkelingen passen niet het bestemmingplan AkkrumNes (2009). Daarom is een nieuw bestemmingplan vastgesteld.

Beeldkwaliteitsplan Poiesz

Supermarktbedrijf Poiesz heeft, samen met de Hubo bouwmarkt en bloemenwinkel De Vlijtige Lies, plannen ontwikkeld voor nieuwbouw en uitbreiding in het centrum van Akkrum. De plannen bestaan uit nieuwbouw van een supermarkt aan It Achterom en uitbreiding en (ver)nieuwbouw van winkels aan de Buorren en de Kleef. De openbare ruimte aan It Achterom wordt opnieuw ingericht, waarbij een extra aantal parkeerplaatsen worden aangelegd In de Welstandsnota is geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen. Daarom is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld, dat na opname in de Welstandsnota, dient als kader voor de welstandsadvisering. Het beeldkwaliteitsplan geeft ook instructies voor de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied.

Zienswijze evaluatie en richtinggevende uitspraken GR Sociaal Domein Fryslân (SDF)

De centrumregeling Sociaal Domein Fryslân is geëvalueerd door Rijnconsult. Aan de deelnemende gemeenten de vraag om in te stemmen met drie richtinggevende uitspraken:

  1. Het huidige centrumgemeentemodel wordt behouden en  dient als basis voor de nieuwe afspraken tussen de Friese  gemeenten;
  2. De scope en doelstelling van de centrumgemeenteregeling en het mandaat van SDF daarbinnen worden herijkt en  opnieuw beschreven, waarbij eveneens aandacht is door
    iedere deelnemende gemeente voor draagvlak bij de  respectievelijke gemeenteraad;
  3. Een goede rolbeschrijving van alle actoren in het  samenwerkingsverband (portefeuillehouders-overleg,  secretarissenoverleg, ambtelijke overleggen etc.) wordt opgesteld, die wordt verankerd in een Huishoudelijk  Reglement SDF.

In de brief aan de (centrum)gemeente Leeuwarden geeft het college aan in te stemmen met richtinggevende uitspraak 2 en 3 - en kanttekeningen te plaatsen bij uitspraak 1.

Privacyreglement en Functionaris Gegevensbescherming

Hamerstuk
Op grond van de AVG moeten de gemeente kunnen verantwoorden op welke wijze we de gegevensbescherming- en deling is georganiseerd en geborgd. Vaststelling van het Privacyregelement en (formele) benoeming van de Functionaris Gegevensbescherming dragen zijn daar onderdeel van.

Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Fryslân

Het college adviseert geen zienswijze op de kaderbrief 2022 -2025 van de Veiligheidsregio Fryslân in te dienen.

Klachtenregeling gemeente Heerenveen

De Verordening interne klachtenbehandeling sluit niet meer aan bij de huidige behandeling van klachten. Daarom stelt het college een nieuwe klachtenregeling voor. Klachten in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet vallen niet onder deze nieuwe klachtenregeling omdat daar het Klachtenreglement Cliënten Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF) op van toepassing is.

Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Heerenveen

De ontwerp-Omgevingsvisie is vastgesteld. Dit ontwerp is bedoeld als vertrekpunt voor dialoog met inwoners, betrokken organisaties en ketenpartners. De uitkomsten van deze dialoog, toetst het college aan de Beleidskoers. En op basis daarvan wordt het ontwerp aangepast en dat is dan de echte Omgevingsvisie. In het tweede kwartaal van 2021 stelt de raad deze omgevingsvisie vast.

Op 22 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Beleidskoers fysieke leefomgeving vastgesteld hierin staat wat de gemeente in 2040 wil bereiken en wat daarvoor gaat gebeuren tot 2030. Met de Beleidskoers als kader en de inbreng vanuit de Omgevingsdialogen is de ontwerp-Omgevingsvisie uitgewerkt.

Er zijn drie wijzigingen op het besluit voorgesteld met een amendement. Alle drie amendementen