Hoop op snelle afwikkeling financiering, Kern Jubbega wil ‘vitaal’ zijn

JUBBEGA - Meer dan twintig jaar ligt het centrum van Jubbega rond of eigenlijk naast de Schoterlandse Compagnonsvaart, zonder dat er ooit een hand naar werd uitgestoken. 

Een oude boerenwijsheid is dat alles wat tussen wind en water leeft toch zo nu en dan aan vernieuwing toe is. Dus zeker de ‘wâllen’ van de vaart. En Jubbega was ook wel een beetje uitgekeken op een bestrating in het centrum die zo divers is, dat je alleen al daardoor op het verkeerde pad kan komen.  

Dat gaat veranderen. Medio 2021 komen de zware werktuigen hopelijk naar Jubbega. Om de bewoners een jaartje lang veel last te veroorzaken, maar dat wel in de wetenschap dat daarna het centrum helemaal is opgeknapt.

Los

Plaatselijk Belang voorzitter René Jelsma is er blij mee. Hij weet dat het lang geduurd heeft voordat er licht  kwam op de benodigde  financiën. Elk jaar dat er geen beslissing werd genomen werd het ook weer duurder. ”Mar de gemeente hat no jild fûn en der komt leau’k noch Europeesk jild by.” Het maakt Plaatselijk Belang ook helemaal niet uit waar het geld vandaan komt, “at se mar los kinne.”

Het zit overigens allemaal nog wat in, zoals dat ambtelijk heet, de voorbereidende fase. Een deel van het geld is er. Dankzij het gemeentelijke Fonds Vitale Kernen. Dat wordt per 2021 ingericht en daar komt elk jaar een beetje meer geld in. De verdeling is dat Heerenveen daarvan zelf zeventig procent krijgt, Akkrum vijftien procent, Aldeboarn vijf procent en Jubbega dus tien procent.

Jubbega heeft veel wensen. Dat is al gebleken bij een bijeenkomst in 2019 met de gemeentelijke stedenbouwkundigen. Dit jaar moest de communicatie met de inwoners digitaal vanwege het coronavirus. Toch deden 65 mensen mee in de vervolmaking van het lijstje. Een teken dat het leeft.

Lijst

Op het lijstje staat het opwaarderen van de brug in het centrum. Herinrichting van de Jelle van Damweg. Herinrichten van de Bremsingel, inclusief het straatwerk. De P.W. Jansenweg, van de Singel tot aan de brug, moet ook verbeterd worden, vooral door een verandering van het straatwerk. En er moet een gevelrenovatiefonds komen om met name de winkels langs de vaart weer zodanig toonbaar te maken dat ze passen in een vitaal centrum. In de gemeentelijke commissievergadering over de kern waren veel angstige vragen over winkels die intussen gesloten zijn en niet meer gebruikt worden. 

In de Schoterlandse Compagnonsvaart, daar moet meer ‘waterbeleving’ komen. “De feart tróch it doarp moat ek wer de feart fán it doarp wurde.” Gebruikt ook door de inwoners. Dus moet het water wat hoger komen te staan. De overkluizing in het centrum moet worden heringericht. En de kades moeten zodanig vernieuwd worden dat ze nu ook gemakkelijk gebruikt kunnen worden om bij het water te kunnen komen. De gemeente is in overleg met het Wetterskip Fryslân over dit soort herstructurering van de vaart. “De ynwenners ha frege om wetter en grien.” Dus komen er waarschijnlijk ook nieuwe bomen langs de kant.

Één geheel

In totaal kost het 6,6 miljoen. De raadscommissie van de gemeenteraad concludeerde dat dus slechts de helft van deze werkzaamheden vanuit het fonds dat bedoeld is om de kern vitaal te maken kan worden uitgevoerd. Dus worden er andere bronnen aangeboord en zal het werk waarschijnlijk in fases worden uitgevoerd.

Plaatselijk Belang Jubbega heeft wel een dorpsvisie, “mar dy is ek al wer efterhelle.” De plannen om het centrum van Jubbega weer zo vitaal mogelijk te maken zijn meer “fan de tiid fan no.” Mooi daaraan is dat het “ien gehiel” gaat worden. Daarmee kweek je aantrekkingskracht op Jubbega en het geheel van het ruime achterland van het dorp. René Jelsma: “At alles klear is, liket it aanst, tinke we, krekt as makket alles der omhinne oant en mei it multifunksjoneel hert fan it doarp, de Kompenije, diel út fan ús totale sintrum.”

Door: Eelke Lok
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden