De Academy van Sven Kramer en Douwe de Vries “Bern moat belibje kinne wat wy belibbe ha”

HEERENVEEN - Twee al wat oudere topschaatsers ploegen fietsend door het Friese platteland. Eindeloze trainingskilometers. 

Zeker bij deze topsporters. Ze spreken af en toe even met elkaar, op de manier zoals sporters dat trainend kunnen. Kortaf en bijtend. Ze zitten dan nog volop in de sport, maar ineens hebben ze het over de - en hun - toekomst. En dan blijkt dat Sven Kramer en Douwe de Vries hetzelfde idee hebben: we moeten veel meer mensen en vooral kinderen gelegenheid geven om ook eens op schaatsen te staan. Wij hebben een prachtige tijd, maar veel kinderen hebben nog nooit op het ijs gestaan.  

Kramer en De Vries hebben er beiden alle gelegenheid voor gehad. Hun ouders namen hen mee naar Thialf, al van jongs af. Douwe de Vries (hij is van 1982) werd getriggerd door neef Willem Poelstra. De Hijumer stierf op de schaatsbaan, tijdens een marathonwedstrijd. Zo kwam Douwe in de marathon terecht. Sven Kramer (vier jaar jonger) werd door heit en mem, die zelf schaatsten op niveau, naar de shorttrackbaan geschoven. Later kwamen de beide mannen elkaar tegen in de ploeg die de absolute top in het wereldschaatsen was en is. En dat zijn ze dus beiden ook.

Sven Kramer Academy

Nu ze beiden heit zijn geworden wordt hun besef ineens veel sterker. Die kinderen moeten straks toch schaatsen. Straks werd nu, want de Thialf-schaatsschool stopte. Sven en  Douwe gingen meteen achter de schermen aan het werk. Eind augustus traden ze naar buiten. De Sven Kramer Academy was van start gegaan.  

De afspraken van de beide mannen is duidelijk. Veelvoudig Olympisch- , wereld- en  Europees kampioen schaatsen Sven Kramer blijft in elk geval nog twee jaar professioneel schaatser, tot en met de Olympische Winterspelen in China in 2022. Douwe de Vries is aan het eind van vorig seizoen gestopt. Hij wordt directeur van de Academy. Terwijl hij de atleten al vertegenwoordigt in de internationale schaatsbond ISU. (“We moat sjen dat we hjir op Thialf wat World Cups krije, dan mar mei syn allen yn de bubble.”). Douwe is sowieso een druk bezet man, hij is ook bezig met een studie voor sportmanager. Douwe grijnst “Eeeh  ja, frij drok allegear.” Sven grijnst ook: “Ik sei eartiids al dat at Douwe stopje soe mei reedriden, dat it dan los koe.” Dat kwam uit.

Geen winst

Het enthousiasme straalt uit beider ogen als we als we het over die Sven Kramer Academy hebben. Het is voor hen belangrijk dat Kae Kramer en Melle de Vries goed leren schaatsen. Dat zouden ze zelf nog kunnen regelen. Maar omdat iedereen aan de beurt moet kunnen komen, gaat een grote groep instructeurs 22 uur per week op Thialf aan de slag. “Us kracht is dat we gjin winst meitsje wolle”, zegt Douwe de Vries. De Academy is mede opgezet door House of Sports, terwijl grote ondernemers de aanloopkosten meebetalen. Zonder winstbejag, betaalbare prijzen.

Alle anderen die hen voorgingen op dit gebied moesten wel kunnen verdienen. In 1989 begonnen Henk Gemser en zijn vrouw Annie op Thialf Pro Action, een instituut voor de subtop schaatsers, vooral uit de omringende landen.  Dat instituut breidde heel erg uit, tot aan recreatieve schaatsers toe. Toen Pro Action verdween in 2008, wilde Thialf het zelf doen. Met de schaatsschool. Die uren vallen nu vrij omdat het ook niet ‘uit’ kon en te weinig opbracht en Thialf een slechte financiële positie heeft. Dat wil de Sven Kramer Academy allemaal weer in gaan vullen.   

De Academy wil ook een nieuwe stimulans zijn voor het schoolschaatsen. De gymnastiekles van school is dan een aantal keren op het Thialf ijs. Dat heeft ook lang goed gewerkt, maar is ook wat wegge-ebt. Niet meer betaalbaar. Alleen al door vervoer naar de baan toe van hot en her. De Academy wil dat weer opzetten. “Want we ha hjir op Thialf in geweldich moaie 330 meter baan. Dêr kin we alles fersoargje om minsken wer wat entûsjaster foar it reedriden te krijen.”

Op den duur wil de Academy ook los op andere schaatsbanen in Nederland. Omdat er overal heel veel kinderen zijn die nog nooit op de schaats hebben gestaan De natuurwinters laten hen in de steek. En dat geldt voor het hele land. Maar ook nu ze op Thialf eerst los gaan komen er aanvragen uit de verre omtrek, tot aan Almere toe. De eerste 500 aanvragen zijn al binnen.

Gevoel

De Sven Kramer Academy is ontstaan door een gevoel van Sven. “Ik ha in hiel soad te tankjen oan it reedriden. Ik wol graach wer wat werom dwaan. Ik wol myn kennis en erfaring en myn netwurkjes yn de reedriderswrâld brûke om benammen de jeugd te stimulearjen dizze sport te beoefenjen.” Douwe beaamt dat: “Wy hiene in wet eartiids thús: je moasten swimme, sile en reedride kinne. Dat moat noch, dêr ha de bern rjocht op.”  

Kramer zit in het stichtingsbestuur van de Academy,  en zal zich zeker de eerste twee jaar niet bemoeien met de directe opleiding. Al was het wel zichtbaar dat mensen bij de start van de Academy zo’n les van een Olympische grootheid wel waardeerden. Dat voelde wel lekker. Ook Douwe de Vries zal zich niet met de trainingen bemoeien. “Ik ha net iens in trainersdiploma…” Maar ongetwijfeld zal de uitstraling van beide topsporters wel een extra dimensie geven aan de Academy.  

De Sven Kramer Academy wil een schaatsleerprogramma ontwikkelen dat nog niet eerder gebruikt is. Gebaseerd op hun eigen (sport)ervaringen. Niet vanuit de gebruikelijke sportbondsgedachte. Maar: ”We bin ek gjin konkurrent voor de trainingsklubs, we wolle minsken safier krije dat se sa oerstappe kinne nei dy klubs”, zegt Douwe de Vries

Ze willen wel duidelijkheid voor de consument creëren. “At minsken sochten nei mooglikheden, dan googlen se efkes en hienen se trije, fjouwer mooglikheden. We moat it net yngewikkeld meitsje, de drompel moat omleech. Dus ha we elkenien dy’t hjir mei dwaande wie, oernaam. We dogge clinics, we dogge heale – njoggen – lessen en hele seisoenen (njoggentjing lessen). En echt, it kostet mar likernôch njoggen euro foar de bern van fjouwer oant tolve jier. Dat is de helte fan  wat it oars kostje moast.”

Gezond

Collega topsporters Epke Zonderland en Daphne Schippers komen zo nu en dan iedereen vertellen dat de wereld gezonder moet worden, dat kinderen te weinig bewegen en ook nog vaak te dik zijn. Sven en Douwe zijn het daar helemaal mee eens. Ze willen daarom echt wat gaan doen om dat tegen te gaan.

“Boppedat,” zegt Douwe de Vries, “is natueriis dochs ús kultureel erfguod. Dat moat we goed bewarje.” Sven Kramer: “Uteinlik moat it safier komme dat elk bern foar syn of har tolfde yn elk gefal ien kear op redens stien hat.”

Door: Eelke Lok
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden