Vooruitblik op de Commissievergaderingen van 5 en 8 september 2022

HEERENVEEN  - De raadscommissies vergaderen op 5 en 8 september 2022. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van maximaal 5 minuten, brief of e-mail.  Inwoners kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 2 september 2022 18.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op www.heerenveen.nl/vergadering-kijken

5 september 19.30 uur | Commissie SAZA | raadszaal

Benoeming lid raad van toezicht Ambion

Voorgesteld besluit:

In te stemmen om de heer M. van Klinken te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion voor een termijn van maximaal 4 jaar.

De Statuten van Stichting Ambion bepalen dat de raad van de gemeente Heerenveen (en ook die van de Fryske Marren) de leden van de Raad van Toezicht benoemt. De reden hiervoor is dat Ambion een openbaar schoolbestuur is, met scholen in de gemeente Heerenveen en De Fryske Marren. Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs heeft de gemeente een toezichthoudende taak op het openbaar onderwijs. De Raad van Toezicht van schoolbestuur Stichting Ambion draagt de heer M. van Klinken voor ter benoeming.

Wijzigingsbesluit aanwijzing Thialf Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) 15 maart 2022 + Update over Thialf

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het concept wijzigingsbesluit aanwijzing DAEB Thialf.

2. In te stemmen met het inzetten van de Rijksuitkering SPUK I en II ad. € 1.990.765 voor de dekking van de DAEB in 2022.

Thialf heeft via de gemeente een beroep gedaan op specifieke vergoeding van corona-schade bij het ministerie van VWS. Het eerste deel van € 993.000 uit de Rijksregeling is beschikbaar gesteld. Ook het tweede deel van is €997.765 beschikbaar gesteld. Er staat totaal dus €1.990.765 op de rekening van de gemeente. Voordat de gemeente deze specifieke vergoeding uit kan keren aan Thialf, is toestemming van de Europese Commissie nodig. De goedkeuringsprocedure bij de Europese Commissie duurt langer dan verwacht. Hierdoor heeft Thialf onvoldoende (kas)middelen om haar verplichtingen te kunnen voldoen.

De raad wordt gevraagd om de € 1.990.765 Rijksuitkering (SPUK I en II) als voorschot uit te betalen op de DAEB in 2022. De compensatie wordt terugbetaald c.q.(boekhoudkundig)verrekend als en voorzover de gemeente Thialf op grond van de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID 19 (SPUK IJZ) een subsidie uitbetaalt. Daarmee ontvangt Thialf geen extra uitkeringen en betaalt de gemeente niet dubbel.

Op 3 maart 2022 heeft de raad een besluit genomen om een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van Thialf te doen van maximaal €271.000 voor een periode van 10 jaar. Op 15 maart 2022 is Thialf door het college aangewezen als Dienst van Algemeen Economisch belang (DAEB). Deze DAEB wordt gewijzigd / aangevuld door het college nadat de raad op 22 september 2022 het besluit heeft genomen om de Rijksuitkering in te zetten.

Update proces lokaal akkoord Jeugd

Met de maatschappelijke partners binnen het jeugddomein wordt een Lokaal Akkoord Jeugdbeleid opgesteld, waarin gemeente en partners afspraken maken over de maatregelen die zij met elkaar treffen om het systeem van zorg en ondersteuning voor de jeugd houdbaar te maken voor de toekomst. De gemeenteraad is actief betrokken bij elke fase van de totstandkoming van het akkoord. Met de raad worden op dit moment de waarden en uitgangspunten voor het jeugdbeleid opgesteld.

Vanuit de raad is er een klankbordgroep voor het proces lokaal akkoord jeugd. In iedere commissievergadering wordt vanuit de klankbordgroep een update gegeven over het proces.

Update monitor sociaal domein

Op verzoek vanuit de raad wordt er een update gegeven over de monitor sociaal domein.

Er wordt gewerkt aan een monitor sociaal domein waar via getoond wordt wat de voortgang is van de 15 doelen uit het sociaal domein.

Update vrouwenvoetbal

Op verzoek vanuit de raad wordt er een update gegeven over vrouwenvoetbal.

Update uitvoering initiatiefvoorstel jongerenparticipatie

In oktober 2021 heeft de raad een initiatiefvoorstel jongerenparticipatie behandeld en het besluit genomen om samen met jongeren op te trekken vanaf de voorbereiding van plannen en beleid over hun toekomstige leefomgeving tot en met de politieke keuze.

In de commissie wordt een update gegeven van de uitvoering.

8 september 19.30 uur | Commissie AZ | raadszaal

Actualisatie APV

Voorgesteld besluit:

De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.

Ieder jaar brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe modelverordening APV uit. In de APV worden zaken rondom de openbare orde en veiligheid in de gemeente Heerenveen geregeld. Om onze APV ook actueel te houden, passen wij onze APV ook jaarlijks aan. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen dit jaar:

- Het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een verboden motorclub, schrappen.

- Een verhuurder voortaan direct aanspreken bij woonoverlast.

- Bepalingen carbidschieten niet aanpassen.

Perspectiefbrief 2022

De Perspectiefbrief 2022 is ontvangen door de raad op 30 juni 2022. De Perspectiefbrief dient ter voorbereiding op de Begroting 2023, geeft enerzijds inzicht in de ontwikkeling van de financiële begrotingspositie van de gemeente in de komende vier jaren. Anderzijds worden de nodige grote opgaven en wensen geschetst met daarbij de grote financiële impact die dit heeft op structurele & incidentele middelen in de begroting(en).

Deze perspectiefbrief bereidt de raad voor op lastige keuzes en moeilijke besluiten in de komende begroting(en). Enkele thema’s uit de Raadsagenda en de Uitwerking gaan leiden tot keuzes die een aanzienlijke impact hebben op de toekomstige inzet van structurele budgetten in de begroting. Dat betekent dat er een lastige afweging komt, rekening houdend met het geschetste (onzekere) financiële begrotingsplaatje voor de komende jaren enerzijds en de financiële omvang van nieuwe opgaven/wensen anderzijds.

De raad kan bij de behandeling van de Perspectiefbrief voorkeuren/wensen aangeven zodat de raad in staat gesteld wordt om deze lastige afwegingen weloverwogen te

kunnen maken.

Gewijzigd overzicht uitwerking en planning Raadsagenda

Voorgesteld besluit:

Het wijzigingsvoorstel onderwerpen raadsplanning september 2022-maart 2023 goed te keuren en te vertalen in de Lange Termijn Agenda (LTA).

De raad heeft in de raadsvergadering van 9 juni 2022 de raadsagenda voor de bestuursperiode 2022-2026 vastgesteld. Daarna zijn de opgaven uit de raadsagenda verder uitgewerkt voor wat betreft timing en planning en gewenste momenten voor (tussen)resultaten. In de Uitwerking en planning Raadsagenda 2022-2026 van de raad staan ook onderwerpen die de raad graag in 2022, vóór de begroting 2023, of begin 2023 wil oppakken. De raad heeft verzocht om, indien deze planning niet haalbaar is, zo snel mogelijk een wijzigingsvoorstel aan de gemeenteraad te overleggen. Dit voorstel voorziet hierin.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden