Vooruitblik op de Commissievergaderingen van 17 en 18 november 2021

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Volgende week vergadert de gemeenteraad  17 en 18 november. In de vooruitblik hieronder leest u de toelichting op de vergaderingen.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van maximaal 5 minuten, brief of mail.  Inwoners kunnen zich hiervoor vóór 16 november 12 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad bekijkt u op www.heerenveen.nl/raadsvergaderingen

17 november | Commissie ROM & SaZa

SAZA onderwerpen

Beheersverordening kamerverhuur en Bestemmingsplan kamerverhuur

De raad wordt gevraagd om de beheersverordening en het bestemmingsplan kamerverhuur vast te stellen.

Om te kunnen sturen op de toenemende behoefte aan betaalbare en kleinere wooneenheden heeft de raad in 2019 kamerverhuurbeleid vastgesteld.

Dit beleid is nu vertaald in een beheersverordening en bestemmingsplan kamerverhuur, zodat het kamerverhuurbeleid ook in bestemmingsplannen geldt.Er is één zienswijze binnengekomen op de beheersverordening/het bestemmingsplan. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de reactie op deze zienswijze.

ROM onderwerpen

Verklaring van geen bedenkingen herbouwen schuur Imke Klaverpad 2 Bontebok

Er is bij de gemeente een aanvraag ingediend om een schuur met paardenstallen te slopen en op exact dezelfde locatie een nieuwe schuur te herbouwen. Deze aanvraag is in strijd met de geldende bestemmingsplannen en de raad wordt gevraagd om een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven.

Concept verklaring van geen bedenkingen kleinschalig kampeerterrein met kookstudio en voedselbos Compagnonsweg 45 Bontebok

Er is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor het veranderen van een kantoorruimte aan de Eerste Compagnonsweg 45 in Bontebok in een kookstudio, het bouwen van een bijgebouw en het plaatsen van een sanitaire unit, overkapping, pipowagen, zitbankje en een informatiebord. Daarnaast wil men een minicamping vestigen en een voedselbos aanleggen, met bijbehorende uitrit met parkeerplaatsen.

Deze aanvraag is in strijd met de geldende bestemmingsplannen. De raad wordt gevraagd om een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven zodat de plannen doorgang kunnen hebben.

18 november | Commissie AZ

Visie op Waterrecreatie

De raad wordt gevraagd om de visie op waterrecreatie vast te stellen en om voor de uitvoering hiervan de komende drie jaren totaal 150.000 euro beschikbaar te stellen. Met deze visie moet bereikt worden dat de brede welvaart, lokale economie, toekomstbestendige werkgelegenheid en de woon- en leefomgeving goed is of verbetert.

Samen met ondernemers en belangenpartijen zijn de ambitie, wensen, plannen en projecten vertaald in opgaven:

  1. Profileren en positioneren van Heerenveen als aantrekkelijke waterrecreatieve gemeente.
  2. Samenwerken voor kwalitatief aanbod en gastvrije ontvangst.
  3. Realiseren van een goede en aantrekkelijke basisinfrastructuur en voorzieningen.

Projecten ‘op weg naar een Circular Valley Heerenveen'

De raad wordt gevraagd om een bedrag van € 175.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de projecten Op weg naar een Circular Valley Heerenveen’ waar nog geen budget beschikbaar voor is.

Het gaat om de projecten:

  • Circulair ambachtscentrum
  • Circular Valley implementatie
  • Het Schone Noorden
  • Circulaire bedrijfsterreinen
  • Circulair bouwen
  • Verkennen EU subsidiekansen voor circulaire economie

Friese Projecten Machine

De raad wordt gevraagd om mee te doen aan de Friese Projecten Machine en hiervoor geld beschikbaar te stellen. Het gaat om een financiële bijdrage van €21.000 in 2022, oplopend tot €42.000 in 2024. Ook wordt gevraagd om €96.000,- beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een kwartiermaker of subsidie/lobbyregisseur. De provincie heeft alle Friese gemeenten gevraagd om een financiële bijdrage en eigen personele inzet om de Friese Projectenmachine mogelijk te maken.

De provincie wil in samenwerking met gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven/clusterorganisaties als partners - vanuit Fryslan extra inzetten op Europa. In het bijzonder gaat het daarbij om het verwerven van meer Europese middelen die kunnen bijdragen aan versterking van de brede welvaart in Fryslan. Om dit te bereiken is gekozen voor de vorming van een Friese Projectenmachine. Kennisinstellingen, clusters, gemeenten en provincie werken in de Friese Projectenmachine samen aan het benutten van Europese kansen.

Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling

Het commissariaat voor de media vraagt de raad om een advies uit te brengen over de aanvraag van stichting Smelne FM in Drachten om als lokale publieke omroep te fungeren in de gemeente Heerenveen.

Het college stelt de raad voor om negatief te adviseren aan het commissariaat voor de media.

Controleprotocol jaarrekening 2021

De raad wordt gevraagd om het controleprotocol vast te stellen. In het controleprotocol geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant voor het uitvoeren van de controle op jaarrekening 2021.

Auditplan accountantscontrole 2021 en brief auditcommissie

De raad ontvangt ter kennisneming een brief van de auditcommissie, en het auditplan voor de accountantscontrole over 2021.

In het auditplan geeft de accountant een samenvatting van de manier waarop de controle van de jaarrekening over 2021 uitgevoerd wordt.

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De raad wordt gevraagd om de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning vast te stellen. De huidige verordening dateert uit 2014 en is aan actualisatie toe.

Ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning is bedoeld om de raadsleden en de raad te voorzien in adequate ondersteuning.

In de verordening legt de raad vast hoe omgegaan wordt met ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

Verordening rekenkamercommissie

De raad wordt gevraagd om de gewijzigde verordening op de Rekenkamercommissie vast te stellen. De huidige verordening dateert uit 2015 en is aan actualisatie toe.

De rekenkamercommissie is een belangrijke hulptroep van de raad. De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur.

In de verordening legt de raad vast waaraan de Rekenkamercommissie moet voldoen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden