Vooruitblik op de Commissievergaderingen van 16 en 19 januari 2023

HEERENVEEN - De raadscommissies vergaderen op 16 en 19 januari. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van maximaal 5 minuten, brief of e-mail.  Inwoners kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 8 december 2022 18.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op www.heerenveen.nl/vergadering-kijken

16 januari 19.30 uur | Commissie SAZA | raadszaal 

Procesvoorstel voor participatie jongeren in lokaal akkoord jeugd 

Met dit procesvoorstel vraagt de raad aan het college om een voorstel voor een mogelijke invulling in een vorm van burgerberaad met jongerenparticipatie in het lokaal akkoord jeugd.  

Op dit moment wordt gewerkt aan het lokaal akkoord jeugd met als doel ondersteuning en zorg voor jeugd die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar is. Het betrekken van de jeugd zelf bij dit gesprek past bij het uitgangspunt in de raadsagenda 2022-2026 en bij het eerder genomen besluit over jongerenparticipatie. 

Update Thialf 

De commissie ontvangt een update over Thialf. Er kunnen toelichtende vragen gesteld worden. 

Brief Werkgroep Kompenije 2.0 over MFG De Kompenije in Jubbega  

Op 29 november 2022 heeft de raad een raadsbrief ontvangen over de ontwikkelingen van MFG de Kompenije. Op 1 december volgde hierop een reactie van Werkgroep Kompenije 2.0 . Op verzoek van raadslid A. Hartsuiker is deze ingekomen brief geagendeerd voor deze commissie. 

19 januari 19.30 uur | Commissie AZ | raadszaal 

Concept kaderbrief 2024- 2027 Veiligheidsregio Fryslân 

Het college stelt aan de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de concept Kaderbrief 2024-2027 van de Veiligheidsregio, onder voorwaarde dat scenario 3 'prijsontwikkeling voorlopig beperken tot 8% en achteraf evalueren' verder wordt uitgewerkt.  

De kaderbrief is een jaarlijks terugkerend document, waarin beschreven wordt welke ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als autonoom, van invloed kunnen zijn op de begroting 2024 en verder van Veiligheidsregio Fryslân. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenteraden een zienswijze over de kaderbrief kunnen geven. 

Meerjarenplanning 2023 en begroting 2023 

Aan de raad wordt het proces voorgelegd om de raadsagenda en het hoofdlijnenakkoord uit te werken in een meerjarenplanning en in de P&C cyclus. 

De afgelopen periode zijn verschillende opdrachten verstrekt door de raad aan het college. Eén opdracht is om een meerjarenplanning op te stellen met uitwerking van de raadsagenda en hoofdlijnenakkoord met als doel om tot een integrale afweging te komen over doelen en inzet middelen voor de komende raadsperiode. Een andere opdracht is om in het kader van de verbetering van de P&C cyclus te komen tot een verbeterslag in de begroting 2024.  

Lidmaatschap van Coöperatie Data Fryslân 

Het college wil deelnemen in de Coöperatie Data Fryslân. De gemeenteraad wordt gevraagd om wensen en bedenkingen aangaande het lidmaatschap te delen met het college. 

Coöperatie Data Fryslân kan de organisatie verder helpen op het gebied van data gedreven werken. Data analyses worden steeds belangrijker om goed beleid te kunnen maken. Op basis van data verkrijg je een beeld van de grootte van een probleem of van de gevolgen van een bepaalde maatregel. Omdat gemeentes vaak voor dezelfde maatschappelijke opgaven staan, is het nuttig om het analyseren van data regionaal te organiseren. Data Fryslân doet dit door partijen die elkaar versterken samen te brengen bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven, in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. 

Verordening vertrouwenscommissie en instellen vertrouwenscommissie 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de verordening op de vertrouwenscommissie vast te stellen en de vertrouwenscommissie in te stellen die de aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester voorbereid.  

Burgemeester van der Zwan heeft aangekondigd per 1 oktober 2023 afscheid te nemen. Dit betekent dat een vacature ontstaat en er voorbereidingen moeten worden getroffen om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. De benoemingsprocedure start met het vaststellen van een verordening en het instellen en samenstellen van een vertrouwenscommissie. 

19 januari 20.30 uur | Commissie ROM | raadszaal 

Bestemmingsplan Schoterlandseweg 85-93 te Hoornsterzwaag 

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de reactie op de zienswijze en het bestemmingsplan Schoterlandseweg 85-93 vast te stellen. 

Initiatiefnemer wil de agrarische bestemming van de percelen Schoterlandseweg 85 en 93 te Hoornsterzwaag omgezet hebben naar wonen. Hierbij worden twee agrarische bedrijfswoningen omgezet naar burgerwoningen. Daarnaast wordt de mogelijkheid gevraagd om één extra woning toe te voegen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de provinciale ruimte-voor-ruimte regeling. 

In de raadsbrief van 13 juli 2022 is de raad geïnformeerd over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. De inzagefase is inmiddels afgerond.  

Na de instemming door de raad is er na ter inzagelegging van het raadsbesluit voor belanghebbenden gedurende zes weken de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Verklaring van geen bedenkingen Marktweg 46/46A Oudeschoot 

De raad wordt gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Marktweg 46/46A in Oudeschoot.  

Aanvrager wil de schuur achter de woning op het perceel Marktweg 46/46A in Oudeschoot slopen en op de vrijgekomen plek van de schuur een nieuw woongebouw oprichten en hierin drie woningen realiseren. De bestaande woning blijft gehandhaafd. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Oudeschoot 2014. Dit betekent dat alleen medewerking kan worden verleend als van het bestemmingsplan wordt afgeweken.  

Wanneer er geen zienswijzen tegen het ontwerp worden ingediend, wordt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen definitief afgegeven. 

Bestemmingsplan Sythuzen 5 Haskerdijken 

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan Sythuzen 5 Haskerdijken van agrarisch naar wonen.  

De bestemmingsplanprocedure is vereist om een situatie die reeds 40 jaar geleden is ontstaan planologisch te regelen. Na een ruilverkaveling is destijds verzuimd om de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Dit wordt met deze voorgestelde wijziging rechtgezet. 

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite 

Aan de raad wordt gevraagd om geen zienswijze over de ontwerp Gemeenschappelijke regeling Marrekrite naar voren te brengen.  

De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling is aangescherpt. Vanuit de Rijksoverheid zijn er wijzigingen die implicaties hebben op Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast zijn er door het Algemeen Bestuur een aantal besluiten genomen die aanpassing van de tekst nodig maakt.