Vooruitblik op de Commissievergaderingen van 12 december

HEERENVEEN - De raadscommissies vergaderen op 12 en 15 december. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering aan de raadsleden hun mening vertellen over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van maximaal 5 minuten, brief of e-mail.  Inwoners kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 8 december 2022 18.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

In de commissievergadering worden raadsvoorstellen meningsvormend besproken door de raadscommissie. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit over de raadsvoorstellen.

Vergaderingen, agenda’s en stukken van de raad staan op www.heerenveen.nl/vergadering-kijken

12 december 20.30 uur | Commissie AZ | raadszaal

Situatie kamerverhuur Heideburen

Dit stuk is geagendeerd op verzoek van A. Eijer, FNP:
De groei fan wenningen dy’t ynset wurde foar keamerferhier is grut. Bewenners fan de Heideburen binne bang foar wyldgroei no de foar in 4e wenning plannen binnen foar wennigbou wylst der yn de feroardering stiet dat mar 10% fan de wenningen yn in strjitte oanmerkt binne foar keamerferhier. Oan de Heideburen stean 28 wenten. Neffens de FNP moat der sjoen wurde oft de feroardering keamerferhier noch wol aktueel is en wol foar ein desimber in antwurd fan it kolleezje op de fraach keamerferhier op Heideburen 25.

4e verzamelbesluit

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het vierde verzamelbesluit. In het verzamelbesluit 2022-4 staan de afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022.  De afwijkingen die in het verzamelbesluit 2022-4 gerapporteerd worden hebben een omvang van € 3,5 miljoen welke wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Belastingverordeningen 2023

De raad wordt gevraagd de verordeningen voor 2023 vast te stellen. Om de geraamde belastinginkomsten en kwijtschelding te halen die in de Begroting 2023 zijn vastgesteld door de gemeenteraad, moeten de verordeningen en tarieven op tijd worden vastgesteld. Ieder jaar stelt de raad de belastingverordeningen vast.

Brede nota kapitaalgoederen 2023-2027

De raad wordt gevraagd om de brede nota kapitaalgoederen vast te stellen. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en daarmee de ontmoetingsplek in de gemeente. De beleving van de gebruikers van deze leefomgeving is afhankelijk van de inrichting, de voorzieningen en het functioneren hiervan. De Brede Nota Kapitaalgoederen 2023 t/m 2027 vormt het kaderstellend beleid voor de opgaven in de openbare ruimte (en de gebouwen) ten aanzien van beheer & onderhoud en de vervanging van onze kapitaalgoederen.

Gemeentelijke huisvesting

Er is onderzoek gedaan naar gemeentelijke huisvesting. Als gevolg daarvan wordt de gemeenteraad voorgesteld om scenario 1 uit te gaan werken. Scenario 1 is sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige locatie met behoud van Crackstate als gemeentekantoor.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

De manier van declareren voor raads- en commissieleden is gewijzigd. De nieuwe manier van declareren betekent voor zowel raads- en commissieleden als de griffie een
vereenvoudiging van de administratieve lasten. Deze wijze van declareren vraagt een aanpassing van de verordening.

15 december 19.30 uur | Commissie ROM | raadszaal

Fietsveiligheid

Op verzoek van de heer J. van der Veen, SP geagendeerd. Er wordt gevraagd aan de raadsleden van de verschillende fracties hoe zij staan tegenover voorrang voor fietsers op rotondes. Daarnaast wordt gevraagd of het mogelijk is om een nieuw onderzoek te doen of fietsers met voorrang op de rotonde haalbaar en veiliger is.

Raadsbrief integrale visie Oranjewoud

Op 22 september 2022 nam de gemeenteraad de motie integrale visie voor het gebied Oranjewoud aan. Hierop volgde een raadsbrief van het college. Op verzoek van de heer O. Westerhof, PvdA is deze raadsbrief geagendeerd voor deze commissie.

Beleidskader zonneparken

In het beleidskader zonneparken 2022 zijn kaders opgenomen voor het realiseren van zonneparken. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beleidskaders vast te stellen. De gemeente heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In de Regionale Energie Strategie 1.0 hebben we de ambitie opgenomen om in 2030 70% van het elektriciteitsverbruik van onze gemeente lokaal duurzaam op te wekken. Om deze energiedoelstellingen te bereiken, worden binnen onze gemeente zonneparken gerealiseerd. Dit beleidskader is een herijking van het beleidskader 2016 en sluit aan bij de (vernieuwde) wet- en regelgeving en de gemeentelijke ambities.

Bestemmingsplanwijziging voor accommodatie kaatsvereniging in Hoornsterzwaag

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een multifunctioneel gebouw voor accommodatie kaatsvereniging in Hoornsterzwaag. Om medewerking te kunnen verlenen aan een omgevingsvergunning voor dit gewijzigde plan is een verklaring van geen bedenkingen vereist van de gemeenteraad.

Jan Jonkmanweg naast nummer 29 in De Knipe, verklaring van geen bedenkingen

De raad wordt gevraagd om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een insteekhaven aan de Jan Jonkmanweg naast nummer 29 in De Knipe. De vergunning kan alleen worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard geen bezwaar te hebben.

Vaststellen voorbereidingsbesluit Centrum

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorbereidingsbesluit centrum. Een aantrekkelijk centrum is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de hele gemeente. Dat geldt niet alleen voor detailhandel, horeca en culturele activiteiten, maar ook voor de woonfunctie in het centrum. Om de gestelde beleidsdoelen in het woonbeleid en de omgevingsvisie te kunnen effecturen, is het daarom noodzakelijk deze planologische regelingen te herzien.

Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein en parkeervoorziening aan de Verlengde Veldschans en het Molenplein

De raad wordt gevraagd om een parkeergarage aan het Burgemeester Kuperusplein te realiseren met ca. 350 parkeerplaatsen en hiervoor geld beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt de raad gevraagd om een aanvullende parkeervoorziening te realiseren aan de Verlengde Veldschans en het Molenplein en hiervoor geld beschikbaar te stellen.

In december 2019 heeft de gemeenteraad de centrumvisie ‘Centrum Heerenveen, ook ’n gouden plak’ vastgesteld: van het centrum een plek maken die sfeervol en gastvrij is en waar bezoekers langer blijven en vaker terugkomen.