Vooruitblik op de Commissievergadering van 24 augustus

HEERENVEEN - Op maandag 24 augustus wordt er weer een commissievergadering gehouden in het gemeentehuis van Heerenveen. 

Hieronder een vooruitblik op de vergadering.

#Start centrumvisies Akkrum en Jubbega

Het college stelt aan de raad voor om 30.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen van de centrumvisies voor Akkrum en Jubbega en daarvoor de begroting aan te passen. Voor de  dorpen moet een gedragen visie op de centra komen. Op kleine schaal zijn al verkennende stappen gezet en nu is er geld nodig om een participatietraject op te starten en kennis/kunde in te huren.

Vitale ontwikkeling van de dorpen is een van de Thema’s in het Raadsakkoord van de gemeenteraad.

 

#Beeldkwaliteitsplan Het Paviljoen Skoatterwâld

Het college stelt voor om het beeldkwaliteitsplan Het Paviljoen Skoatterwâld vast te stellen en op te nemen in de Welstandsnota. Het Paviljoen vormt een bijzondere locatie in het deelgebied ‘De Lanen’ in Skoatterwâld. Het bouwplan voor het hofje met 8 duurzame en levensloopbestendige woningen in ovale vorm wordt na vaststelling aan het beeldkwaliteitsplan getoetst, maar dat kan pas als het plan is opgenomen in de Welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op het bestemmingsplan en heeft als concept al ter inzage geleden. Hierop zijn geen inspraakreacties ontvangen.

 

#Maatregelen investeren in vitale kernen, buitengebied en ondernemerschap in corona periode

De gemeenteraad neemt een besluit over maatregelen die een lastenverlichting betekent voor bepaalde groepen ondernemers/MKB die door de coronacrisis hard worden getroffen en van belang zijn voor de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. En over maatregelen om een impuls te geven aan initiatieven die bijdragen aan de aantrekkingskracht en levendigheid in de gemeente.

 

Het college stelt de gemeenteraad voor een bedrag van €306.400 beschikbaar te stellen waarbij het gaat om:


Lastenverlichting voor ondernemers:

- niet innen van reclamebelasting 2020 (€423 per ondernemer in het centrumgebied);

- innen van een lagere precario voor terrassen 2020 (€30.000);

Impuls voor aantrekkingskracht en levendigheid:

- in stand houden van subsidie voor de stichting Centrum Platform Heerenveen voor centrumactiviteiten en profilering (€136.400);

- beschikbaar stellen van geld voor initiatieven die bijdragen aan de aantrekkingskracht en levendigheid van Akkrum, Jubbega en het buitengebied (€45.000;

- een fonds te vormen vanuit middelen toeristenbelasting en daar nog een extra bedrag aan toe te voegen (€95.000).

 

#Lichtbeleid 2020-2024

Aan  de raad wordt gevraagd om het Lichtbeleidsplan 2020 – 2024  ‘de nachten worden nog mooier’ vast te stellen. Het doel van het beleidsplan is om een gezonde balans te realiseren tussen kunstlicht en donkerte en een bijdrage te leveren aan een energie- en klimaatneutraal Heerenveen 2050 door onder andere het versneld energiezuinig maken van de openbare verlichting.

 

#Jaarverslag 2019 Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis

De gemeenteraad bespreek het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2019 van Stichting Primair Onderwijs De Basis. In de wet en in de statuten van de Stichting is bepaald dat de raad dient in te stemmen met de jaarrekening. De raad moet kennis hebben kunnen nemen van het rapport dat door een accountant is uitgebracht. Deze ‘goedkeurende accountantsverklaring’ is bij de jaarrekening gevoegd.

 

#Monitoringsonderzoeken Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie biedt de raad drie monitoringsonderzoeken aan. Dat zijn de vervolgonderzoeken naar de opvolging van de aanbevelingen die zijn gedaan in:

- het rapport “Samen Thuis? Onderzoek naar beleid en uitvoering van de Wmo 2015 in 13 Friese gemeenten” (2016),

- de quickscan “Meer werk maken van Sportstad?” (2016);

- het rapport “Jeugdzorg, geen zorg voor later…” (2017).

 

Aan de raad wordt voorgestel om uit te spreken dat:

  1. De raad betrokken wil zijn in het voortraject van de beleidsvorming Jeugdzorg en de conclusies en aanbevelingen uit 2017 betrekken in deze beleidsvorming.
  2. De raad concrete richtlijnen wil vaststellen voor de uitvoering van het (te herijken) beleid Wmo waarin de aanbevelingen meegenomen worden, en in de beleidsvorming afspraken maken over monitoring van de prestatiedoelstellingen Wmo.
  3. De raad betrokken wil zijn in het voortraject van de beleidsvorming rond het exploitatietekort van het Gemeentelijke Sportcentrum BV en het gemeentelijke sportcentrum in 2026 en de positie van de holding Sportstad Heerenveen BV daarin, en in de beleidsvorming afspraken maken over monitoring.
  4. De griffie vorm geeft aan de monitoring van aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

 

#Mobiliteitsfonds

De raad bespreekt de verordening ‘Reserve Mobiliteitsfonds’. Het college heeft in juli de nota Parkeernormen vastgesteld. Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een functie (bijvoorbeeld wonen) nodig zijn. In de nota staan afspraken over het aanleggen van voldoende parkeerplekken bij nieuwe ruimtelijke plannen of bij wijzigingen van functies van gebouwen. Degene die de bouwaanvraag indient, is verantwoordelijk om het aantal afgesproken parkeerplekken te realiseren op eigen terrein.

Omdat de norm niet altijd gerealiseerd kan worden wordt nu in de verordening ‘Reserve mobiliteitsfonds Heerenveen’ geregeld dat als er aan een parkeereis (het aantal plekken volgens de norm) niet kan worden voldaan, deze afgekocht kan worden door de gemeente. Het Mobiliteitsfonds is alleen van toepassing op gebieden waar het parkeren moeilijk te realiseren is: in het centrum en de schil van Heerenveen. De overige gebieden komen hier niet voor in aanmerking. De aanvrager koopt de parkeereis af en legt dit bij de gemeente neer. De gemeente neemt de verplichting op zich om de parkeerplaatsen binnen 10 jaar te realiseren.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden