Vooruitblik op commissievergaderingen gemeente Heerenveen

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen houdt op donderdag 11 en maandag 15 juni een commissievergadering.

Hieronder een vooruitblik op beide vergaderingen:

Donderdag 11 juni

Aangepaste begroting Fumo

Van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een nieuwe ontwerpbegroting 2021 ontvangen, omdat de invoering van de omgevingswet een jaar is uitgesteld naar 1 januari 2022 en dit gevolgen heeft voor de FUMO. Onder andere doordat een aantal bevoegdheden niet per 1 januari 2021 van de provincie overgaat naar gemeenten, hierom is de begroting met € 1 miljoen is aangepast.

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De FUMO zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. De FUMO schrijft vergunningen, houdt toezicht bij bedrijven en handhaaft waar nodig. Specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

Herstelplan Thialf

De gemeenteraad bespreekt het herstelplan van Thialf. In het plan staan maatregelen om de exploitatie van Thialf structureel te verbeteren en sluitend te krijgen.

De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen zijn aandeelhouders. Van beide aandeelhouders wordt een financiële bijdrage gevraagd om de maatregelen in het herstelplan uit te voeren.

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

De gemeenteraad bespreekt aanpassingen in de APV. Het voorstel gaat onder andere over het verbieden van parkeren op de groenstroken in Skoatterwâld.

In de groenstroken ligt een drainagesysteem, dat kapot gaat door de auto’s op de groenstroken, met als gevolg dat de bomen die hierin staan op termijn doodgaan.

In de APV legt de gemeente vast wat de plaatselijke regels zijn om de gemeente netjes, veilig en leefbaar te houden. De gemeenteraad is bevoegd om hierover te besluiten.

 Maandag 15 juni

Calamiteitenontsluiting industrieterrein Kanaal

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college om een vluchtroute vanaf het industrieterrein Kanaal aan te leggen onder het viaduct van de A7, direct naast de spoorlijn.

Industrieterrein Kanaal beschikt over één ontsluiting (via de Wetterwille) waardoor er bij een calamiteit risico’s zijn als het gaat om de bereikbaarheid en ontruiming van het terrein. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen.

Bestemmingsplan locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne

Het college stelt aan de raad voor om het bestemmingsplan locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne vasttestellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestuur van de Stichting Flaeijelfestiviteiten wil graag op een locatie (tegenover Buitenweg 5 te Oudehorne) het Flaijelfeest organiseren, omdat het huidige terrein te klein is voor de activiteiten en er problemen zijn met verkeer, parkeren en bezoekersstromen.

De gemeenteraad bespreekt dit omdat het mogelijk maken van een evenement op de nieuwe locatie moet worden vastgelegd in een bestemmingsplan en de gemeenteraad bevoegd is om hierover te besluiten.

Plan van aanpak 'Heerenveen aardgasvrij'

De gemeenteraad bespreekt het plan van aanpak waarin staat hoe de gemeente Heerenveen aardgas vrij te maken. In het plan wordt voorgesteld om een Transitievisie Warmte eind 2021 klaar te hebben.

Deze Transitievisie Warmte beschrijft de duurzame warmteopties die elke wijk of elk dorp heeft en in welke volgorde de wijken afgekoppeld worden, zodat in 2050 Heerenveen aardgasvrij is. De gemeente is verplicht om eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar te hebben.

Dit plan sluit aan op de ambities in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022, dat de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld en kan de huidige 4 procent duurzame energie versnellen naar de beoogde 40 procent duurzame energie in 2030.

Lokaal Energie Experimenten Fonds (LEEF)

De gemeenteraad bespreekt de manier waarop de inwoners aanvragen kunnen doen voor lokale energie experimenten die gericht zijn op de opwek van duurzame energie en/of energiebesparing vanuit het fonds LEEF.

Om de aanvragen voor dit fonds eerlijk en transparant te beoordelen zijn nadere regels opgesteld.

De regels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de manier van beoordelen transparant en navolgbaar is (het moet duidelijk zijn waarom een experiment wel of niet groen licht krijgt) en vrij toegankelijk (ieder collectief van minimaal 4 (vestigings-)adressen kan inschrijven).

Een beoordelingscommissie waarin idealiter kennis van zaken en kennis van de omgeving aanwezig is krijgt hierin een centrale rol. De gemeenteraad bespreekt de opzet samenstelling van deze beoordelingscommissie.

Dit plan sluit aan op de ambities in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022, dat de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld. Het fonds LEEF komt voort uit de vraag van de samenleving om lokale innovatieve plannen te ondersteunen met kennis en geld.

Woonbeleid en woningbouwprogramma

De gemeenteraad bespreekt de Woonvisie, hierin wordt het wonen in de gemeente geregeld. Het doel is dat elke inwoner een goede en passende plek in de gemeente heeft om te wonen.

Het college stelt voor om de visie te verlengen met twee jaar en een aantal beleidsregels en een nieuw woningbouwprogramma (2016 t/m 2026) toe te voegen en te wachten met een nieuwe visie op wonen totdat de Omgevingsvisie is ingevoerd.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van kaders waarbinnen het college uitvoert, daarom is het een bevoegdheid van de gemeenteraad om de Woonvisie te verlengen en het woningbouwprogramma vast te stellen.

Beleidskoers fysieke leefomgeving

De gemeenteraad bespreekt de Beleidskoers fysieke leefomgeving. Deze beleidskoers is de koers voor de uiteindelijke Omgevingsvisie.

Deze visie beschrijft in grote lijnen wat we belangrijk vinden voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid.

Om over dit soort vragen uiteindelijk de juiste keuzes te maken, heeft de gemeente eerst inwoners en stakeholders uitgenodigd om mee te denken. De opbrengst hiervan is samengebracht in de beleidskoers fysieke leefomgeving, samen met de in juni 2020 gemaakte opmerkingen door de raad.

De Omgevingsvisie wordt weer op een later moment vastgesteld. Voorafgaand aan die vaststelling wordt aan inwoners en stakeholders gevraagd om te reageren op de concept Omgevingsvisie.

Heerenveen Beter Bereikbaar

De gemeenteraad bespreekt het verzoek om extra krediet beschikbaar te stellen voor het project Heerenveen Beter Bereikbaar.

Het krediet is nodig voor een aantal tegenvallers in het project die niet uit de post onvoorzien betaald kunnen worden.

In de Realisatieovereenkomst is opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de risico’s en de daarmee samenhangende extra financiële middelen. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor geldzaken moet hierover een besluit nemen.

Live volgen

De vergaderingen zijn te volgen via www.heerenveen.nl. Beide vergaderingen starten om 19.30 uur.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden