Vooruitblik op commissievergadering van donderdag 29 april

HEERENVEEN - Volgende week vergadert de gemeenteraad  op 29 april in een gezamenlijke commissievergadering. 

In deze vergadering worden nog te nemen besluiten besproken. In de raadsvergadering op 20 mei neemt de raad een besluit over deze onderwerpen. Inwoners mogen tijdens een commissievergadering inspreken. Je kunt zo aan de raadsleden vertellen wat je van een onderwerp op de agenda vindt en wat de raad in elk geval moet weten voordat ze een besluit nemen. Dat kan met een filmpje van maximaal 5 minuten, een brief of mail.  Insprekers kunnen zich hiervoor tot 22 april aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

Uitvoeringsplan gezondheid 2020-2025

Samen met inwoners, professionals, vrijwilligers(organisaties) en studenten is een actieplan ”Samen scoren voor gezondheid!” opgesteld voor de komende vijf jaar. In het actieplan staan initiatieven om de zorg en ondersteuning anders en beter te organiseren. Er zijn drie speerpunten waar de meeste gezondheidswinst  wordt verwacht: 1. Gezonde leefstijl, 2. Psychosociale gezondheid en 3. Gezonde leefomgeving (fysiek en sociaal). De speerpunten zijn uitgewerkt in 15 maatregelen.

Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen uitvoeringsprogramma ”Samen scoren voor gezondheid!” en instemmen met de uitvoering van de diverse maatregelen uit het actieplan.
  2. Akkoord gaan met het dekkingsplan van de kosten van in totaal gemiddeld €1 24.384 per jaar voor de periode 2021 t/m 2025, en vast te stellen indien positieve besluitvorming externe budgetten

Rapport onderzoek P&C-processen

In de raadsvergadering van 5 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met het onderzoeksvoorstel dat is voorbereid door de Auditcommissie+ met als centrale vraag:
“Hoe is het proces omtrent het opstellen van P&C-documenten ingericht, welke risico’s en kwetsbaarheden kent dit proces en hoe kan het zicht van de raad hierop worden vergroot?” De aanleiding voor het onderzoek zijn de uitkomsten van de onderzoeken naar fouten die werden ontdekt bij het opstellen van de begroting 2021. Uit die onderzoeken blijkt dat de fouten zijn ontstaan bij het wijzigen van de begrotingssystematiek in 2017.

Voorgesteld besluit

  1. Het college vragen om een plan van aanpak voor verbeteringen aan de hand van de conclusies 1 t/m 5 en de aanbevelingen, met daarin concrete en SMART afspraken en de raad daarover te laten besluiten.
  2. De auditcommissie vragen om een plan van aanpak voor verbeteringen aan de hand van de conclusies 5 en 6 en de aanbevelingen, met daarin concrete en SMART afspraken en de raad daarover te laten besluiten

Veiligheidsregio Fryslân - Zienswijze (concept) Begroting 2022 en Jaarrekening 2020

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten en wordt bestuurd door de Friese burgemeesters en wethouders gezondheid. Het directieteam heeft de dagelijkse leiding. De raad heeft als bestuurder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio Fryslan.

Voorgesteld besluit

Geen zienswijze over de jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 in te dienen bij het DB van Veiligheidsregio Fryslân.

Begroting 2022 Marrekrite

De Marrekrite werkt in opdracht van de Friese gemeenten en de provincie en wordt bestuurd door de Friese wethouders en gedeputeerde. De taak van de Marrekrite is om de recreatie in Friesland zo goed mogelijk te ondersteunen door de aanleg en onderhoud van voorzieningen op water en op land. Het directieteam heeft de dagelijkse leiding. De raad heeft als bestuurder de mogelijkheid om bij het DB van de Marrekrite een zienswijze in te dienen over de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Voorgesteld besluit

Geen zienswijze over de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 in te dienen bij het DB van de Marrekrite.

Verdeling Fonds Vitale Kernen

Het Fonds Vitale Kernen is in 2017 door de raad ingesteld en is bedoeld om de vitaliteit van de centra in Heerenveen, Akkrum, Jubbega en Aldeboarn te versterken. Het fonds is nodig om doelen uit het raadsakkoord te kunnen realiseren. Het fonds dekt de kapitaallasten van de investeringen. Vanuit de verschillende participatietrajecten is inmiddels in beeld gebracht welke investeringen gewenst zijn. Daaruit blijkt dat met de huidige omvang van het fonds maximaal de helft van de wensen kan worden gerealiseerd. In dit voorstel wordt de verdeling van de middelen voorgelegd aan de raad.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met de verdeling van de middelen uit het Fonds Vitale Kernen over de verschillende centra: 70% Heerenveen, 15% Akkrum, 11% Jubbega, 4% Aldeboarn.

Centrumontwikkeling Heerenveen

In december 2019 is na een intensief participatietraject (G1000 en G20) de visie voor het centrum van Heerenveen vastgesteld. Nu wordt de raad voorgesteld om geld beschikbaar te stellen voor het starten van de uitvoering van de visie en worden de contouren van de programmaorganisatie voorgelegd. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de hoofdlijnen van de visie voor gebiedsontwikkeling centrum-oost. Daar ontstaat een gebiedsdeal waarbij naast de gemeente ook andere partijen investeren in het transformeren van dit deel van het centrum binnen de kaders van de centrumvisie.

Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het aangepaste investeringspakket voor de gemeentelijke inzet voor het uitvoeren van de centrumvisie van Heerenveen
  2. De betreffende kapitaallasten bestemmen voor de beoogde investeringen zodat met derden concrete en harde afspraken kunnen worden gemaakt
  3. In te stemmen met de hoofdlijnen van de samen met mede-investeerders opgestelde visie voor de gebiedsontwikkeling centrum-oost en in te stemmen met het starten van de formele inspraak
  4. In te stemmen met de contouren van de beoogde organisatie rond het proces van realisatie van de centrumvisie Heerenveen
  5. Een krediet van € 1.375.000 beschikbaar stellen voor de planvorming, organisatie en voorbereidingskosten