Vooruitblik Commissievergaderingen van 29 september en 3 oktober 2022

HEERENVEEN  - De raadscommissies vergaderen op 29 september en 3 oktober 2022. Lees de toelichting op de vergaderingen hieronder in de Vooruitblik.

3e verzamelbesluit wijzigingen Begroting 2022

Voorgesteld besluit:
1. Het verzamelbesluit 2022-3 vast te stellen.
2. In te stemmen om het resultaat van het verzamelbesluit 2022-3 te corrigeren op het resultaat van het verzamelbesluit 2022-2 en het restant van €3,859 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.
3. De begrotingswijziging vast te stellen.

Actualiseren van de begroting 2022 gaat door middel van verzamelbesluiten. In het verzamelbesluit 2022-3 staan de afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022. Op vier momenten per jaar wordt een verzamelbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. Op deze manier beschikt de gemeente over een actuele begroting en kan de raad tijdig bijsturen.

De afwijkingen die in het verzamelbesluit 2022-3 gerapporteerd worden, hebben een omvang van €3,859 miljoen wat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Zienswijze meerjarenkoers 2023-2026 (beleidsplan veiligheid en agenda publieke gezondheid) en regionaal risicoprofiel GR Veiligheidsregio Fryslân.

Voorgesteld besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenkoers 2023-2026 van Veiligheidsregio Fryslân.
2. Geen zienswijze in te dienen op het Regionaal Risicoprofiel 2022 van Veiligheidsregio Fryslân.

In de meerjarenkoers, het beleidsplan veiligheid en agenda publieke gezondheid, staat wat de gemeenten de komende vier jaren van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân kunnen verwachten. Het risicoprofiel wordt gebruikt om strategische beleidskeuzes te maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze te geven op de meerjarenkoers 2023-2026 en het regionaal risicoprofiel.

29 september 21.00 uur | Commissie ROM | raadszaal

Bestemmingsplannen Klaverblad Noordoost en Deprogrammering IBF en Beeldkwaliteitsplan Klaverblad Noordoost.

Klaverblad Noordoost bestaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7, tegenover het bedrijventerrein IBF Heerenveen. Hier wil de gemeente een bedrijventerrein realiseren van ongeveer 40 hectare, een zonnepark van ongeveer 30 hectare inclusief groen en water en ongeveer 50 hectare natuur inclusieve landbouw. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde reacties op de ingekomen zienswijze en het bestemmingsplan vast te stellen.

Voorgesteld besluit:
1. instemmen met de voorgestelde reacties op de ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de Nota zienswijzen Klaverblad Noordoost;

2. het bestemmingsplan Klaverblad Noordoost zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074. BPNklaverbladNOVG01, gewijzigd conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening, in elektronische vorm vast te stellen;

3. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronisch bestand o_ NL.IMRO.0074.BPNklaverbladNO-VG01;

4. het beeldkwaliteitsplan Klaverblad Noordoost vast te stellen als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota;

5. instemmen met de voorgestelde reacties op de ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de Nota zienswijzen Deprogrammering IBF;

6. het bestemmingsplan Deprogrammering IBF zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074. BPNdeprogrammIBFVG01, gewijzigd conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening, in elektronische vorm vast te stellen;

7. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronisch bestand o_ NL.IMRO.0074.BPNdeprogrammIBF-VG01;

8. voor het bedrijventerrein Klaverblad Noordoost in Heerenveen een nieuwe bebouwde komgrens vast te stellen overeenkomstig de aan dit voorstel verbonden tekening.

Bestemmingsplan Heerenveen - Woongebouw Burgemeester Kuperusplein
De ontwikkeling van het oostelijk deel van het centrum van Heerenveen vindt stapsgewijs plaats, te beginnen met de herontwikkeling van het voormalige postkantoor (Burgemeester Kuperusplein 66-68). De ontwikkeling is het realiseren van een woongebouw met 92 appartementen met op de begane grond mogelijkheid voor dienstverlening, zoals zakelijke of maatschappelijke dienstverlening. Het ontwerp-bestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan hebben voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde reacties op de ingekomen zienswijze en het bestemmingsplan vast te stellen.

Voorgesteld besluit:
1. instemmen met de voorgestelde reacties op de ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de Nota zienswijzen;

2. het bestemmingsplan Heerenveen – Woongebouw Burgemeester Kuperusplein zoals vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0074. woongebBKplein-VG01, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening, in elektronische vorm vast te stellen;

3. aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het elektronisch bestand o_ NL.IMRO.0074. BPNwoongebBKplein-VG01;

4. het beeldkwaliteitsplan Burgemeester Kuperusplein 66-68 vast te stellen als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota;

5. Geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Bestemmingsplan voor het nog te ontwikkelen deel van de Middenzone en De Singels, Skoatterwâld
In de raadsvergadering van 22 april 2021 behandelde de raad de ontwikkeling van het gebied Middenzone - de Singels – Park Skoatterwâld. In vervolg hierop is een bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd om het bestemmingsplan De Singels vast te stellen, waarin ook het nog te ontwikkelen deel van de Middenzone is meegenomen.

Voorgesteld besluit:
1. Geen grondexploitatieplan vast te stellen.

2. Antwoordbrief op de zienswijze vast te stellen;

3. Bestemmingsplan Skoatterwâld – De Singels, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074.deSingelsSkwald-VG01, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening in elektronische vorm is vastgelegd, in die vorm vast te stellen;

4. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar uit het electronisch bestand o_ NL.IMRO.0074.deSingelsSkwald-VG01.

Beeldkwaliteitsplan De Middenzone en De Singels, Skoatterwâld

In de raadsvergadering van 22 april 2021 behandelde de raad de ontwikkeling van het gebied Middenzone - de Singels – Park Skoatterwâld. In vervolg hierop is een beeldkwaliteitsplan voorbereid. Het conceptbeeldkwaliteitsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Hierover is de raad geïnformeerd bij brief van 1 juni 2022. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd om het beeldkwaliteitsplan De Middenzone & De Singels, Skoatterwâld vast te stellen.

Voorgesteld besluit:
1. Antwoordbrief op de zienswijze vast te stellen;

2. Beeldkwaliteitsplan De Middenzone & De Singels, Skoatterwâld gewijzigd vast te stellen,overeenkomstig het gestelde in de antwoordbrief op de zienswijze;

3. Beeldkwaliteitsplan op te nemen in de Welstandsnota.

3 oktober 19.30 uur | Commissie SaZa | raadszaal

Herbenoeming lid Raad van Toezicht van Ambion, Stichting Openbaar Primair Onderwijs
De Raad van Toezicht van Ambion, Stichting Openbaar Primair Onderwijs heeft op 12 juli 2022 een bindende voordracht gedaan voor herbenoeming van de heer J. Cooijmans als lid van de Raad van Toezicht voor een tweede en laatste termijn van maximaal 4 jaar met ingang van 9 juni 2022. In de statuten van Stichting Ambion is opgenomen dat de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de raden van De Fryske Marren en Heerenveen.

Voorgesteld besluit:
De heer J. Cooijmans voor een 2e en laatste termijn van maximaal 4 jaar met ingang van 9 juni 2022, te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Ambion, Stichting Openbaar Primair Onderwijs.

Jaarrekening 2021 van Ambion, Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Stichting Ambion, de stichting die het bestuur voert over het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren, heeft het jaarverslag 2021 ingediend, inclusief de jaarrekening 2021. Hierin verantwoordt het bestuur zich aan de raad, overeenkomstig artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs. In de statuten van Ambion is bepaald dat de raad goedkeuring dient te verlenen aan de jaarrekening waaraan een bestuursverslag (jaarverslag) is toegevoegd.

Voorgesteld besluit:
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2021 (inclusief het jaarverslag) van Ambion, Stichting Openbaar Primair Onderwijs.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden