Vooruitblik Commissievergaderingen op 6 , 7 en 8 april

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Volgende week vergadert de gemeenteraad drie keer in een commissievergadering op 6, 7 en 8 april. 

Inwoners mogen in deze vergaderingen inspreken. Dat houdt in dat ze aan de raadsleden kunnen laten weten wat ze van een onderwerp op de agenda vinden en wat de raad in elk geval moet weten voordat ze een besluit nemen over het onderwerp. Dat kan door een filmpje van maximaal 5 minuten of via een brief of mail.  Insprekers kunnen zich tot 2 april hiervoor aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

6 april | Commissie gezamenlijk

Strategische Agenda Heerenveen 2022-2040

In de Strategische agenda staat wat we als gemeente Heerenveen willen bereiken over 10 – 20 jaar. Een deel daarvan is voor elke gemeente gelijk. Zo hebben we de wettelijke plicht om de regels en taken die het Rijk bij ons neerlegt, uit te voeren. We zorgen ervoor dat de inwoners niet kopje-onder gaan. We regelen dat er genoeg zorginstellingen, winkels, scholen en overige voorzieningen zijn en dat alles heel en veilig blijft. Daarnaast zijn er ook onderwerpen waarvoor we zelf onze ambities mogen bepalen. En er zijn een aantal onderwerpen extra belangrijk voor de gemeente Heerenveen. Naast ambities (dat wat we willen en moeten bereiken) staan er ook afwegingskaders in de Strategische Agenda, die helpen bij het afwegen van de ambities: Wat is voor Heerenveen het allerbelangrijkste? Deze kaders zijn politieke keuzes, ook daarover gaan de raadsleden met elkaar in debat.

Voorgesteld besluit

De Strategische Agenda vast te stellen

7 april | Commissie SAZA

Uitvoeringsprogramma Schulden, Armoede en Laaggeletterdheid

 1. De raad heeft aangegeven het uitvoeringsprogramma schulden, armoede en laaggeletterdheid te willen vaststellen. Hierin staan de maatschappelijke effecten en de maatregelen om deze effecten te bereiken als het gaat om armoede, schuldhulpverlening en laaggeletterdheid. 
 2. De gemeente is voor de wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht om in een verordening de termijn te bepalen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Voorgesteld besluit

1. Het uitvoeringsprogramma Armoede, Schulden en Laaggeletterdheid 2020-2022 vaststellen.
2. De verordening Beslistermijnen Schuldhulpverlening Heerenveen 2021 vaststellen

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021

In de raadsvergadering van 29 januari is een motie aangenomen om het beleid rond het ontvangen van giften tijdens de bijstand aan te passen. Op basis van de Participatiewet heeft de raad echter geen verordenende bevoegdheid op dit gebied. Daarvoor is een aanpassing van de handhavingsverordening nodig.

Voorgesteld besluit

De  Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021 vast te stellen zodat de nieuwe beleidsregels voor giften en schadevergoedingen van kracht worden.

Onafhankelijk onderzoek terugvorderingen/boetes Participatiewet

Er is afgesproken om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de terugvorderingen en boetes binnen de Participatiewet (bijstand) sinds 2016. In de raadsvergadering van 28 januari is afgesproken dat de vraagstelling en de opzet van het onderzoek met de raad wordt afgestemd.

Voorgesteld besluit

1. De rechtmatigheid en doelmatigheid van de terugvorderingen en boetes vanaf 2016 onafhankelijk te laten onderzoeken aan de hand van een representatieve  steekproef;
2. Dat de raad over de onafhankelijke onderzoeksresultaten wordt geïnformeerd.

Rekenkamerrapport - Stand van zaken transformatie in het sociaal domein door de ogen van de wijkteams

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de transformatie aan de hand van zes beloften die bij de transitie in het sociaal domein bij gemeenten als beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd. Het college wordt gevraagd om een advies over de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie te geven.

Voorgesteld besluit

 1. Het college verzoeken om een voorstel voor te leggen aan de raad over kostenbewust en kostenefficiënt werken in het Sociaal Domein, met daarin antwoord op de vragen:
  - wat is (de ernst van) het probleem?
  - wat zijn mogelijke oplossingen?
  - wat zijn de consequenties van de oplossingen?
 2. Het college verzoeken om een voorstel voor te leggen aan de aan de raad over versterken van preventie in het Sociaal Domein, met daarin antwoord op de vragen:
  - wat is (de ernst van) het probleem?
  - wat zijn mogelijke oplossingen?
  - wat zijn de consequenties van de oplossingen?

8 april | Commissie gezamenlijk

Bijdrage in de transitiekosten van VDL Heerenveen

VDL Heerenveen en van Wijnen hebben besloten hun krachten te bundelen en gaan een langdurige samenwerking aan. Voorgesteld wordt om steun te verlenen aan het initiatief van VDL om door middel van een transitie van het eigen bedrijf bij te dragen aan de industriële productie van woningen.

Voorgesteld besluit

Instemmen met het reserveren van een bedrag van € 100.000 als bijdrage in de transitiekosten van VDL Heerenveen en bijgaande begrotingswijziging vaststellen.

Rekenkamerrapport - Kwaliteit van Dienstverlening gemeente Heerenveen

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken van het dienstverleningsniveau van de gemeente Heerenveen. De Rekenkamercommissie geeft aan dat de gemeente Heerenveen nog een weg te gaan heeft als het gaat om de vertaling van de ambitie ‘Niet: iedereen hetzelfde, maar: ieder wat hij nodig heeft’ en doet daarvoor aanbevelingen. Een deel van de aanbevelingen ondersteunt het maken van een visie en een deel gaat over de inhoud van de visie, waardevol bij het al ingezette proces voor het maken van een nieuwe dienstverleningsvisie. De gemeenteraad wordt gevraagd om de aanbevelingen van de Rekenkamer als input te gebruiken bij het opstellen van de visie op dienstverlening.

Voorgesteld besluit

1. De aanbevelingen gebruiken als input bij het opstellen van de visie op dienstverlening.
2. De startnotitie visie op dienstverlening laten vaststellen door de raad.

Startnotitie visie op dienstverlening

De huidige dienstverleningsvisie liep van 2011 tot en met 2014 en is in 2015 omgezet naar servicenormen. Er is een toekomstbestendige dienstverleningsvisie nodig die past bij de ontwikkelingen waardoor we onze inwoners, ondernemers en andere organisaties de dienstverlening aan kunnen bieden, die past bij de Heerenveense aanpak en werkwijze en bij de behoeften en verwachtingen van inwoners, ondernemers en andere organisaties. De raad stelt de dienstverleningsvisie vast. In de startnotitie geeft de raad als opdrachtgever van de dienstverleningsvisie richting aan het college mee door scherp te maken op welke vraag de dienstverleningsvisie antwoord moet geven.

Voorgesteld besluit

Instemmen met de Startnotitie voor de visie op dienstverlening

Begrotingswijziging voor initiatief zonnepark van Coöperatie Duurzaam Akkrum Nes

De Coöperatie Duurzaam Akkrum Nes (DAN) wil op een stuk grond naast de A32 te Akkrum een zonnepark realiseren en heeft voor de exploitatie Stichting de Leppagreide opgericht. Het is het eerste zonnepark in de gemeente Heerenveen dat 100% in lokaal eigendom is. In 2017 is besloten medewerking te verlenen aan dit initiatief. Voor het gebruik van de percelen wordt een bedrag bij de gemeente in rekening gebracht door de Staat. Stichting de Leppagreide betaalt eenzelfde bedrag weer aan de gemeente voor het gebruik van de percelen. Hiervoor wordt er een budget-neutrale begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit

Medewerking te verlenen aan het initiatief van Coöperatie Duurzaam Akkrum Nes door in te stemmen met de bijbehorende budget-neutrale begrotingswijziging.

Ontwerpbegroting 2022 en wijziging sturings- en financieringsmodel Fumo

De gemeenteraad wordt gevraagd om de ontwerpbegroting van de Fumo 2022 goed te keuren en heeft de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Voorgesteld besluit

Instemmen met de ontwerpbegroting van de Fumo 2022.

Jaarstukken 2020 en begroting 2021 en 2022 van de GR Bedrijvenparken A7

De gemeenteraad van Heerenveen heeft evenals de gemeente De Fryske Marren op grond van de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze over de Jaarrekening 2020, eerste Begrotingswijziging 2021 en Begroting 2022 van de Gemeenschappelijk Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen – Joure. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen kanttekeningen te maken.

Voorgesteld besluit

De zienswijze ten aanzien van de Jaarrekening 2020, de eerste Begrotingswijziging 2021 en de Begroting 2021 van de GR A7 zoals verwoord in de conceptbrief vast te stellen en te versturen aan het bestuur van de GR.

Verzamelbesluit 2021-1

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de eerste reeks financiële wijzigingen op de lopende begroting 2021 vast te stellen.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het verzamelbesluit 2021-1.
2. In te stemmen om het negatieve resultaat van € 463.500 te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve.

Bestemmingsplan K.R. Poststraat 44-46 Heerenveen - 18 appartementen en 1 vrijstaande woning

De gemeenteraad wordt gevraagd om het bestemmingsplan K.R. Poststraat 44-46 te Heerenveen vast te stellen voor de bouw van 18 appartementen en 1 vrijstaande woning.  Het gaat om de vervanging van een inmiddels gesloopt bedrijfspand.

Voorgesteld besluit

1. Instemmen met de in de antwoordnota voorgestelde reactie op de ingekomen zienswijzen.
2. Het bestemmingsplan Heerenveen, KR Poststraat 44-46, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0074. BPNkrpost44HV-VG01, gewijzigd conform de artikelen1.2.1 tot en
    met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijk ordening, in elektronische vorm vast te stellen.
3. Aan te geven dat bij dit bestemmingsplan als ondergrond behoort de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), bestaand ten tijde van de vaststelling en kenbaar
    uit het elektronisch bestand o_ NL.IMRO.0074. BPNkrpost44HV-VG01.
4. Geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Investeringsimpuls Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen  2020-2021

De  gemeente heeft een rijksbijdrage gekregen van € 1.757.312,- voor het stimuleren van verkeersveiligheidsmaatregelen. Hiervan is € 847.725,- voor maatregelen die binnen 1 jaar moeten worden uitgevoerd en € 909.587,- voor maatregelen die voor 2025 gereed moeten zijn. De raad wordt nu een voorstel gedaan over de maatregelen die binnen 1 jaar moeten worden uitgevoerd, dus de bijdrage van € 847.725,

De rijksbijdrage van 50% wordt verstrekt op basis van een cofinanciering van eenzelfde bedrag. Er is 50% cofinanciering mogelijk vanuit bestaande budgetten en de provinciale subsidieregeling Fyts!mpuls. Hiervoor is een besluit nodig van de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit

1. Een budget beschikbaar te stellen van € 775.875,- dat gedekt wordt uit de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen van het Rijk.
2. De gemeentelijke bijdrage van € 775.875,- te dekken uit de beheerposten Verkeersveiligheid, Verhardingen en de provinciale subsidieregeling 'Fyts!mpuls'.
3. De bijbehorende totale kapitaallast van € 35.000 te dekken uit:
a) voor € 24.000 ten laste van het bestaande budget verhardingen
b) de extra kapitaallasten voor het deel verkeersveiligheid van € 11.000,- beschikbaar te stellen vanaf 2022 ten laste van het begrotingsresultaat.
4. Indien de subsidie ‘Fyts!mpuls’ niet wordt toegekend, de extra kapitaallasten van maximaal € 11.000 beschikbaar te stellen vanaf 2022.

Ontwikkeling plangebied de Singels Skoatterwâld

Vanwege de verdere ontwikkeling van Skoatterwâld wordt het noordelijk deel van de 3e fase in ontwikkeling genomen. De gemeenteraad wordt gevraagd om voor de plangebieden Middenzone, Singels en Park de beeldkwaliteitscriteria en de grondexploitatie vast te stellen en het jaarlijkse onderhoudsbudget met € 80.000 te verhogen.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de plangebieden Middenzone - de Singels Skoatterwâld
2. In te stemmen met de evaluatie beeldkwaliteitseisen voor particuliere kavels;
3. De geactualiseerde grondexploitatie Skoatterwâld fase 1 & 2 en fase 3 vast te stellen.
4. het jaarlijkse onderhoudsbudget met € 80.000 te verhogen met bijgaande begrotingswijziging.

Raadsbrief interim-controle jaarrekening 2020 en brief auditcommissie

De brief van de auditcommissie volgt zo spoedig mogelijk.

Ingekomen stuk op verzoek van de FNP - Brief Deltaplan Noord Nederland

De reden foar de FNP om dizze brief foar de kommisje te agenendarjen is dat de FNP grutte soarch hat hoe’t de untwikkeling oer it deltaplan no ferrint. De demokrasy stiet neffens ús no bûtenspul. De gemeenterie kriget inkeld ynformaasje. Wy wolle graach de miening fan de ried witte oft se it iens binne mei de brief fan de fiif gemeenten mar ek goed dúdlik ha wat de rol fan de ried is en wat it foech fan it kolleezje is.

 

Ingekomen stuk op verzoek van de SP - Raadsbrief Strategisch kader sociale huur

De SP wil graag van de andere fracties weten of zij ook vinden dat de uitgangspunten in de Strategisch kader sociale huur vastgesteld moeten worden door de raad en niet alleen door het college. Het betreft uitgangspunten als: meer in Heerenveen, minder in overige kernen, meer betaalbare huur en minder duurdere huur, meer grondgebonden, meer woningen voor kleine huishoudens, meer verduurzaamde woningen.