Vooruitblik commissievergaderingen 12 en 14 januari

HEERENVEEN - Volgende week vergadert de gemeenteraad twee keer in een commissievergadering. 

Inwoners kunnen in deze vergaderingen inspreken, dat houdt in dat ze aan de raadsleden kunnen laten weten wat ze van een onderwerp op de agenda vinden en wat de raad in elk geval moet weten voordat ze een besluit nemen over het onderwerp. Als je wilt inspreken meld dat dan zo snel mogelijk en in elk geval voor vrijdag 8 januari.

12 januari: Commissievergadering Omgevingsvisie

Op 22 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Beleidskoers fysieke leefomgeving vastgesteld als kader voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. In de Beleidskoers staat wat de gemeente in 2040 wil bereiken en wat daarvoor gaat gebeuren tot 2030. Op basis van deze Beleidskoers en de inbreng vanuit de Omgevingsdialogen is een ontwerp-Omgevingsvisie uitgewerkt. Deze bespreekt de raad en is het vertrekpunt voor het vervolg van de dialoog met inwoners, betrokken organisaties en ketenpartners. De uitkomsten van deze dialogen toetst de organisatie aan de Beleidskoers en worden verwerkt we in de Omgevingsvisie. In het tweede kwartaal van 2021 stelt de raad de omgevingsvisie vast.

14 januari: Gezamenlijke Commissievergadering

Op de agenda:

  • Bestemmingsplan Poiesz en omgeving in Akkrum
  • Beeldkwaliteitsplan Poiesz
  • Update RES
  • Schietterrein Katlijk
  • Zienswijze evaluatie en richtinggevende uitspraken GR Sociaal Domein Fryslân (SDF)
  • Privacyreglement en Functionaris Gegevensbescherming
  • Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Fryslân
  • Klachtenregeling gemeente Heerenveen
  • Memo tijdelijke wet maatregelen covid-19

Bekijk de toelichting op de agendapunten.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden