Vooruitblik Commissievergadering gemeenteraad 15 juni

HEERENVEEN - Volgende week vergadert de gemeenteraad  15  juni in een commissievergadering.

Inwoners mogen tijdens een commissievergadering inspreken, om de raadsleden hun mening te vertellen over een onderwerp op de agenda. Dat kan met een filmpje van max 5 minuten, brief of mail.  Inwoners kunnen zich hiervoor tot 11 juni 12.00 uur aanmelden bij griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

Vooruitblik Commissie ROM | 15 juni

Omgevingsvisie Heerenveen 1.0

Na een lang proces met de samenleving is de Omgevingsvisie Heerenveen 1.0 klaar. De Omgevingsvisie is de hoofdlijn van het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie heeft voorgelegen voor inwoners en organisaties en hierop zijn zienswijzen binnengekomen. De raad bespreekt de reactienota op deze zienswijzen.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen
2. De Omgevingsvisie Heerenveen 1.0, zoals vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0074.SVHeerenveen-VG01, gewijzigd en in elektronische vorm vast te stellen;
3. De Omgevingsvisie te hanteren als basis voor de uitwerking van beleid;
4. De Omgevingsvisie te hanteren als primair toetsingskader voor initiatieven die niet passen binnen het Omgevingsplan;
5. De Beleidsstukken die in bijlage 6 zijn aangeduid als verouderd beleid, in te trekken en te vervangen door de Omgevingsvisie;
6. De uitgangspunten in paragraaf 7.8 te hanteren als basis voor monitoring en evaluatie van de Omgevingsvisie.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Moskoupleats Schoterlandseweg 22 Katlijk

Voor het vernieuwen en vergroten van een woning met schuurgedeelte en 2 bijgebouwen in een woonzorgcomplex is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend op de locatie Schoterlandseweg 22 te Katlijk. Eerder heeft de raad hiervoor al een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarna heeft het plan ter inzage gelegen en hierop zijn zienswijzen van inwoners binnengekomen.

Voorgesteld besluit

Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vergroten en veranderen van een woning met schuurgedeelte en 2 bijgebouwen in een woonzorgcomplex (o.a. gemeenschappelijke en kantoorruimtes, dagbesteding en spreekkamers) op de locatie Schoterlandseweg 22 te Katlijk.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Pean Zeilschool legalisering vakantiewoningen

Er ligt een plan voor het plaatsen van 12 chalets op het perceel Pean 1 te Nes, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Tijdens de bouw bleek dat de positionering van de chalets afwijkt van het plan en daarom is er een nieuwe aanvraag ingediend. Dit plan past niet in het huidige bestemmingsplan en daar om is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. De raad heeft eerder al een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven, waarop zienswijzen zijn binnengekomen.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met de reactienota en een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plaatsen van 12 chalets op het perceel Pean 1 A, B, C, D, E, F, G, H, J K, M en N te Nes.

(Ontwerp) Verklaring van geen bedenking Van Bienemalaan 3 Oranjewoud

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan voor vervangende nieuwbouw voor dagbesteding op het terrein Van Bienemalaan 3 in Oranjewoud. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan moet er een verklaring van geen bedenkingen afgegeven worden door de raad.

Voorgesteld besluit

1. Een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen afgeven voor vervangende nieuwbouw t.b.v. de dagbesteding op de locatie Van Bienemalaan 3 in Oranjewoud.
2. Deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend.