Vastgestelde Ontwerp-Omgevingsvisie nu ter inzage voor alle inwoners en bedrijven

HEERENVEEN - Minder papierwerk, minder kosten en efficiënte en korte procedures.

Dat is het beoogde doel van de nieuwe Omgevingswet, die in de plaats komt van 26 afzonderlijke wetten (zoals wet geluidhinder, wet inzake de luchtvervuiling, wet ruimtelijke ordening en wet natuurbescherming). “Natuurlijk blijft de wet de inwoners beschermen waar nodig, maar moet de wet wel uitnodigen tot nieuwe initiatieven”, zegt Goffe Walsweer, raadslid namens de VVD.

Ook wordt de visie van de gemeente belangrijker dan de regeltjes uit bijvoorbeeld de bestaande bestemmingsplannen, een goede zaak vindt de VVD.

En die visie, de ontwerp-omgevingsvisie, is vanavond in de gemeenteraad vastgesteld.

Een prachtig document dat tot stand is gekomen door participatie van heel veel inwoners, na veel sessies met de raad en met de stuurgroep en op basis van heel veel deskundigheid van de medewerkers van de gemeente die hier vele uren aan hebben gewerkt. De VVD-fractie wil de medewerkers heel erg bedanken voor het mooie document.

De omgevingsvisie omschrijft de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de gewenste ontwikkeling in de toekomst, het beheer, het gebruik, behoud en bescherming van het grondgebied van onze gemeente voor de langere termijn.

Deze ontwerp-omgevingsvisie kan wat de VVD betreft met trots aan de inwoners, ondernemers en organisaties worden voorgelegd en we hebben daarom ook ingestemd met deze ontwerp-omgevingsvisie.

De kernvraag is nu of de inwoners, de organisaties en bedrijven zich herkennen in de ambities en uitgangspunten en de concrete vertaling naar gebieden. Hiervoor worden ondermeer digitale dialoogsessies georganiseerd.

 

Voor meer informatie kijk op: https://www.heerenveen.nl/actueel/mijn-kijk-op-heerenveen