Terugblik Raadsvergadering op de van donderdag 10 november

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 10 november 2022. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Instellen noodfonds

De raad heeft besloten om een Noodfonds in te stellen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals dorshuizen, sportverenigingen en musea, die in acute problemen komen, te ondersteunen. De raad vraagt aan het college om het Noodfonds verder uit te werken zodat het Noodfonds op 1 december in werking treedt. De datum van 1 december 2022 is haalbaar voor het Noodfonds voor inwoners. Voor ondernemers en maatschappelijke organisaties zal langer tijd nodig zijn, dit wordt wel zo snel mogelijk opgepakt. Het Noodfonds zal besproken worden met de regiegroep armoede.

Het Noodfonds is een vervolg op het raadsbesluit om de thema’s “Bestaanszekerheid” en “Wonen” in de Raadsagenda 2022-2026 prioriteit te geven vanwege de actuele situatie.

Begroting 2023 en Meerjarenperspectief 2023-2026 Gemeente Heerenveen

De raad heeft de begroting 2023 vastgesteld. In de begroting staat wat de gemeente komend jaar zeker wil realiseren en wat dit gaat kosten. De gemeenteraad bepaalt waaraan de gemeente geld uitgeeft. De raad heeft kennisgenomen van het meerjarenperspectief. De investeringskredieten voor 2023 zijn beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de raad ingestemd met de vorming van de reserve kapitaallasten kinderopvang Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2023 en de ratio weerstandsvermogen bepaald op 1,6.

De raad nam twee amendementen aan op de begroting, waardoor de tekst in de begroting gewijzigd is. Het gaat om deze punten:

  • De raad wil, naast het voorkomen van misbruik van alcohol en drugs, ook het misbruik van lachgas voorkomen.

Het amendement hierover kwam van Lia de Heij (CU) en FNP, D66. De raadsleden van HL en SP stemden tegen, de rest van de raad stemde voor.

  • De raad vindt dat naast de agrarische sector ook de industrie-, mobiliteits- en bouwsector een bijdrage moeten leveren in het terugdringen van stikstof, en waar relevant de omgang met droogte, de veenweide problematiek en het vergroten van de biodiversiteit, forse uitdagingen waar we met elkaar voor staan.

Het amendement hierover kwam van Gerrit Jansen (FNP), SP, GB en werd unaniem aangenomen.

De begroting 2023 is aangenomen met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen:

Voor: raadsleden van de fracties: PvdA, CDA, VVD, GroenLinks, FNP, GemeenteBelangen, D66, SP en ChristenUnie. Tegen: raadsleden van de fractie Heerenveen Lokaal.

Stemverklaringen:

T. v/d Ven (GB): GemeenteBelangen Heerenveen vindt het heel jammer dat we niet voortvarend van start zijn gegaan, maar toch zijn er nog heel veel kansen waarin wij onze inbreng naar voren kunnen brengen en aangezien wij ook bestuurlijk willen opereren, zullen wij wel voor deze begroting stemmen.

A. Hartsuiker (HL): Wij willen alle ruimte en beleidsvrijheid houden in de komende begrotingsjaren. We vinden dat er nog te veel zaken onbenoemd en onvoldoende onderbouwd zijn en daarom nemen wij deze begroting ter kennisneming aan. We zijn tegen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden