Terugblik op raadsvergadering van maandag 7 september

HEERENVEEN . Maandagavond vergaderde de gemeenteraad van Heerenveen. Hieronder een terugblik op deze raadsvergadering. 

Financieel Herstelplan

De raad heeft besloten om het college de opdracht geven met een voorstel met daarin scenario’s te komen over de voorbereiding van de begroting 2021. En daarnaast heeft de raad met een amendement besloten dat niet de college de opdracht krijgt om de cijfers van het meerjarenperspectief te laten valideren, maar de raad dat zelf gaat doen. Daarnaast is een extra besluit genomen om onderzoek te doen. In de raad van 5 oktober neemt de raad een besluit over deze onderzoeksopdracht.

Deze besluiten van de raad zijn noodzakelijk omdat, bij het opstellen van de concept begroting 2021 deze zomer, een administratieve fout in de begroting is ontdekt door de eigen medewerkers. Het gaat om ongeveer 2 miljoen euro. Deze fout is in 2017 ontstaan in het overzetten naar een nieuw financieel systeem, maar werkt vanaf 2020 als structureel nadeel door in de financiële meerjarenbegroting. Vanaf de begroting 2018 is daarmee een te positief meerjarenperspectief aan de raad voorgelegd.

Verklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen af gegeven voor:

  • het gebruiken van een bedrijfswoning als reguliere woning en het toestaan van het verhuren van een bestaand bijgebouw als vakantiehuis Kromhoutsreed 6 Jubbega.

Een ‘Verklaring van geen bedenking’ is nodig als het plan waarvoor een vergunning wordt aangevraagd in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Met een ruimtelijke onderbouwing is aangegeven waarom van het bestemmingsplan kan worden afgeweken,  door in te gaan ingegaan op wet- en regelgeving, beleidskaders en relevante ruimtelijke aspecten.

Beeldkwaliteitsplan Het Paviljoen Skoatterwâld

De raad heeft besloten om het beeldkwaliteitsplan Het Paviljoen Skoatterwâld vast te stellen en op te nemen in de Welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op het bestemmingsplan en heeft als concept al ter inzage geleden. Hierop zijn geen inspraakreacties ontvangen. Het Paviljoen vormt een bijzondere locatie in het deelgebied ‘De Lanen’ in Skoatterwâld. Het bouwplan voor het hofje met 8 duurzame en levensloopbestendige woningen in ovale vorm wordt aan het beeldkwaliteitsplan getoetst.

Start centrumvisies Akkrum en Jubbega

De gemeenteraad stelt 30.000,- beschikbaar voor het opstellen van de centrumvisies voor Akkrum en Jubbega. Voor de dorpen moet een gedragen visie op de centra komen. Op kleine schaal zijn al verkennende stappen gezet en nu is er geld nodig om een participatietraject op te starten en kennis/kunde in te huren. Dit onderwerp is erg belangrijk voor de gemeenteraad; vitale ontwikkeling van de dorpen is een van de Thema’s in het Raadsakkoord.

Parkeren en parkeernormen

De raad heeft de verordening ‘Reserve Mobiliteitsfonds’ vastgesteld. In de verordening ‘Reserve mobiliteitsfonds Heerenveen’ is geregeld dat als er aan een parkeereis (het aantal plekken volgens de norm) niet kan worden voldaan, deze afgekocht kan worden. Het Mobiliteitsfonds is alleen van toepassing in het centrum en de schil van Heerenveen, omdat het realiseren van parkeerplaatsen hier niet altijd mogelijk is. De aanvrager van een bouwvergunning koopt de parkeereis af en legt dit bij de gemeente neer. De gemeente neemt de verplichting op zich om de parkeerplaatsen binnen 10 jaar te realiseren.

Het college heeft in juli de nota Parkeernormen vastgesteld. Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een functie (bijvoorbeeld wonen) nodig zijn. In de nota staan afspraken over het aanleggen van voldoende parkeerplekken bij nieuwe ruimtelijke plannen of bij wijzigingen van functies van gebouwen. Degene die de bouwaanvraag indient, is verantwoordelijk om het aantal afgesproken parkeerplekken te realiseren op eigen terrein. De verordening is een regeling waarvan gebruik gemaakt kan worden, als het realiseren van parkeerplekken niet mogelijk is.

Jaarverslag 2019 Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis

De gemeenteraad heeft met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2019 van Stichting Primair Onderwijs De Basis ingestemd. In de wet en in de statuten van de Stichting is bepaald dat de raad dient in te stemmen met de jaarrekening en kennis moet hebben kunnen nemen van het rapport dat door een accountant is uitgebracht.

Maatregelen investeren in vitale kernen, buitengebied en ondernemerschap in corona periode

De gemeenteraad heeft besloten om €306.400 beschikbaar te stellen voor:

Lastenverlichting voor ondernemers die door de coronacrisis hard worden getroffen en van belang zijn voor de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau:

-                  niet innen van reclamebelasting 2020 (€423 per ondernemer in het centrumgebied);

-                  innen van een lagere precario voor terrassen 2020 (€30.000);


Impuls voor aantrekkingskracht en levendigheid in de gemeente:

-                  in stand houden van subsidie voor de stichting Centrum Platform Heerenveen voor centrumactiviteiten en profilering (€136.400);

-                  beschikbaar stellen van geld voor initiatieven die bijdragen aan de aantrekkingskracht en levendigheid van Akkrum, Jubbega en het buitengebied (€45.000;

-                  een fonds te vormen vanuit middelen toeristenbelasting en daar nog een extra bedrag aan toe te voegen (€95.000).

Stemming: D66 tegen, de rest van de fracties stemde voor

Ojanne de Vries van D66 gaf in een stemverklaring aan: het eens te zijn met het investeren in de hele gemeente, maar niet eens met het zonder plan beschikbaar stellen van middelen.

Lichtbeleid 2020-2024

Het Lichtbeleidsplan 2020 – 2024  ‘de nachten worden nog mooier’ is door de gemeenteraad vastgesteld. Met het beleidsplan wil de gemeente een gezonde balans realiseren tussen kunstlicht en donkerte en een bijdrage leveren aan een energie- en klimaatneutraal Heerenveen 2050, door onder andere het versneld energiezuinig maken van de openbare verlichting.

Monitoringsonderzoeken Rekenkamercommissie

De gemeenteraad heeft uitgesproken dat:

  1. De raad betrokken wil zijn in het voortraject van de beleidsvorming Jeugdzorg en de conclusies en aanbevelingen uit 2017 betrekken in deze beleidsvorming.
  2. De raad concrete richtlijnen wil vaststellen voor de uitvoering van het (te herijken) beleid Wmo waarin de aanbevelingen meegenomen worden, en in de beleidsvorming afspraken maken over monitoring van de prestatiedoelstellingen Wmo.
  3. De raad betrokken wil zijn in het voortraject van de beleidsvorming rond het exploitatietekort van het Gemeentelijke Sportcentrum BV en het gemeentelijke sportcentrum in 2026 en de positie van de holding Sportstad Heerenveen BV daarin, en in de beleidsvorming afspraken maken over monitoring.
  4. De griffie vorm geeft aan de monitoring van aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Deze uitspraak is gedaan op basis van de onderzoeken naar de opvolging van de aanbevelingen die zijn gedaan in de drie monitoringsonderzoeken:

-                  het rapport “Samen Thuis? Onderzoek naar beleid en uitvoering van de Wmo 2015 in 13 Friese gemeenten” (2016),

-                  de quickscan “Meer werk maken van Sportstad?” (2016);

-                  het rapport “Jeugdzorg, geen zorg voor later…” (2017).

Motie vreemd: openbare toiletten winkelgebieden Heerenveen

De raad heeft het college verzocht om te zoeken naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk locaties in Heerenveen voor de hoge nood app aan te melden, zodat iedereen die dat nodig heeft, weet waar hij of zij naar de wc kan in Heerenveen.