Terugblik op raadsvergadering 22 september 2022

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 22 september. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Installatie raadsleden Jan Naber (GroenLinks) en Gerrit van der Wal (PvdA)

De heer Jan Naber (GroenLinks) is toegelaten als lid van de gemeenteraad. De heer Gerrit van der Wal (PvdA) was al toegelaten tot de raad op 30 juni 2022, maar was nog niet beëdigd. Beide raadsleden hebben de belofte afgelegd.

Benoeming en installatie Johannes Wiersma als commissielid

De heer Johannes Wiersma (CDA) is benoemd als raadscommissielid en heeft de eed afgelegd in het Nederlands.

Benoeming lid raad van toezicht Ambion

De gemeenteraad heeft er unaniem mee ingestemd om de heer M. van Klinken te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion voor een termijn van maximaal 4 jaar.

De Statuten van Stichting Ambion bepalen dat de raad van de gemeente Heerenveen (en ook die van de Fryske Marren) de leden van de Raad van Toezicht benoemt. De reden hiervoor is dat Ambion een openbaar schoolbestuur is, met scholen in de gemeente Heerenveen en De Fryske Marren. Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs heeft de gemeente een toezichthoudende taak op het openbaar onderwijs.

Wijziging prioritering en planning Raadsagenda 2022-2026

De gemeenteraad heeft unaniem de prioritering in de Raadsagenda aangepast. De stijgende energieprijzen en de krapte op de woningmarkt zijn zorgelijke ontwikkelingen. Hierdoor kunnen niet alleen mensen met een minimuminkomen maar ook mensen met een hoger inkomen en ondernemers vaker in de problemen komen. Vanwege deze actuele situatie besloot de gemeenteraad om bestaanszekerheid en wonen met voorrang op te pakken.

Er wordt een analyse gemaakt die antwoord geeft op de vraag voor wie en hoe groot in onze gemeente de problematiek is van de huidige energieprijzen, woningtekort en inflatie. De gemeenteraad wil zo snel mogelijk deze analyse en verschillende oplossingen voorgelegd krijgen. Ook wil de gemeenteraad een gesprek voeren met inwoners en ondernemers en instellingen om een compleet beeld te krijgen. Om daarna een besluit te nemen over hoe de gemeente inwoners en ondernemers in deze tijd voor kortere of middellange termijn kan ondersteunen.

Wijzigingsbesluit aanwijzing Thialf Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB)

De gemeenteraad heeft ingestemd met het inzetten van twee specifieke uitkeringen van het Rijk van €1.990.765 voor de dekking van de DAEB Thialf in 2022. Het college kan de aanwijzing DAEB Thialf van 15 maart 2022 nu wijzigen.

Thialf heeft via de gemeente een beroep gedaan op specifieke vergoeding van corona-schade bij het ministerie van VWS. Voordat de gemeente deze specifieke vergoeding uit kan keren aan Thialf, is toestemming van de Europese Commissie nodig. De goedkeuringsprocedure bij de Europese Commissie duurt langer dan verwacht. Hierdoor heeft Thialf onvoldoende (kas)middelen om haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Daarom werd de raad gevraagd om de € 1.990.765 van twee specifieke uitkeringen van het Rijk als voorschot uit te betalen op de DAEB in 2022.

Op 15 maart 2022 is Thialf door het college aangewezen als Dienst van Algemeen Economisch belang (DAEB). Deze DAEB wordt gewijzigd / aangevuld door het college door bovenstaand besluit. In de gewijzigde DAEB wordt ruimte gecreëerd om meer geld over te kunnen maken als Thialf over onvoldoende middelen beschikt. Dit voor het geval er op een later moment een soortgelijk traject dreigt. Er zal nooit meer geld overgemaakt kunnen worden dan de gemeente van het Rijk ontvangt.

Er werd een amendement ingediend door de FNP en HeerenveenLokaal. Na een toelichting van het college dat de terugvordering door de rijksoverheid niet verwacht wordt bij een eventueel 'nee' van de Europese Commissie, heeft de heer Jansen (FNP) het amendement ingetrokken mede namens raadsleden van de fracties FNP en Heerenveen Lokaal.

Stemverklaring bij het voorstel Wijzigingsbesluit aanwijzing Thialf Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) 15 maart 2022

Stemverklaring J. van der Schaar (HL): de raadsleden van de fractie Heerenveen Lokaal stemmen tegen. Heerenveen Lokaal heeft goede nota genomen van de risicoparagraaf in het voorstel en de fractie erkent de noodzaak van het voorstel, maar wil vooral eerst de toekenning van het ministerie van VWS afwachten. Hierdoor kan Heerenveen Lokaal niet instemmen met het voorstel.

Stemuitslag:
24 stemmen voor, 6 stemmen tegen.

Voor: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (3), FNP (2), GemeenteBelangen (1), GroenLinks (3), PvdA (7), VVD (4).

Tegen: FNP (1), SP (2), Heerenveen Lokaal (3).

Actualisatie APV

De gemeenteraad heeft unaniem de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld.

Ieder jaar brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe modelverordening APV uit. In de APV worden zaken rondom de openbare orde en veiligheid in de gemeente Heerenveen geregeld. Om onze APV ook actueel te houden, passen wij onze APV ook jaarlijks aan. De belangrijkste wijzigingen dit jaar:

  • Het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een verboden motorclub, schrappen.
  • Een verhuurder voortaan direct aanspreken bij woonoverlast.
  • Bepalingen carbidschieten niet aanpassen.

Stemverklaring Y. van Woersem (GL): GroenLinks is verbaasd dat alleen een amendement uit 2015 de basis is van de regels voor carbidschieten in de APV. En dat daarbij de ontwikkelingen van 7 jaar niet zijn meegewogen. 2015 lijkt recente geschiedenis, maar is ook ver weg. In de zeven jaren sindsdien is veel gebeurd. Op veel fronten is de publieke opinie gekanteld. Tradities bijvoorbeeld, worden vaker ter discussie gesteld als ze ook leiden tot ongewenste maatschappelijke gevolgen, zoals overlast. Zo was vlak voor corona al 65% van de bevolking voor een algeheel vuurwerkverbod. Voor knalvuurwerk is deze steun nog groter en dit is in de periode na 2015 al verboden. Carbid wordt niet gerekend tot knalvuurwerk, maar gezien de vergelijkbare overlast beschouwen wij het wel zo. Vooral het belang van de carbidschieters lijkt in het amendement uit 2015 te zijn meegenomen. Het algemeen belang, waaronder het belang van velen die overlast ervaren door carbidschieten, wordt naar onze mening onvoldoende, of eigenlijk zelfs niet, erkend. Wij willen niet zo ver gaan om niet in te stemmen met deze APV. Wel hopen we dat ons bij een volgende herziening van de APV een beter onderbouwde afweging wordt voorgelegd. Een afweging die op inhoud ingaat op het advies van veiligheidsregio’s en politie en waarbij ook de belangen van de rest van de samenleving zijn meegewogen.

Motie vreemd integrale visie voor het gebied Oranjewoud - PvdA, SP, VVD, D66, FNP, GroenLinks

De heer Westerhof (PvdA) diende samen met de raadsleden van de fracties SP, VVD, D66, FNP en GroenLinks de motie “Integrale visie voor het gebied Oranjewoud” in.

Als reden voor de motie werd ingebracht:

De afgelopen jaren is de ervaren druk door toerisme en recreatie op het gebied Oranjewoud toegenomen. Er zijn meer culturele en sportieve bezoekers in Oranjewoud en er worden door diverse partijen verschillende ambities geformuleerd die de druk op het gebied verder doen toenemen. Hierdoor ontstaat onrust bij inwoners van Oranjewoud over de druk op het parkgebied.

Verzoek aan het college:

  • Tot afronding van het onderzoek naar de toekomst van Oranjewoud zoals dat is aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord terughoudend te zijn in het toestaan van majeure culturele, toeristische, recreatieve en economische activiteiten - noch in het parkgebied zelf, noch in de aanpalende gebieden – die een wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit van het landschap in termen van natuur, historie, erfgoed en cultuur
  • De gemeenteraad in positie te brengen door na het onderzoek en uiterlijk voor de perspectiefnota 2024 een integrale visie en afwegingskader vast te stellen;
  • Het betreffende onderzoek met urgentie uit te voeren en dit integraal mee te nemen in de begroting 2023

De motie is aangenomen met 29 stemmen voor en 1 stem tegen.

Stemuitslag:

Voor: CDA (3), D66 (3), FNP (3), SP (2), GroenLinks (3), PvdA (7), VVD (4), GemeenteBelangen (1) en Heerenveen Lokaal (3).

Tegen: ChristenUnie (1).

Stemverklaringen bij de motie “Integrale visie voor het gebied Oranjewoud”:

A. Hartsuiker (HL): alles overziende is Heerenveen Lokaal van plan om de motie te steunen omdat we op de goede weg zijn hiermee.
A. Speel-Bakker (GB): GemeenteBelangen Heerenveen zal scherp blijven hoe er wordt omgegaan met bestaande plannen en ik stem voor de motie.
L. de Heij (CU): er is al een heleboel geregeld voor Oranjewoud in de Omgevingsvisie, beschermd dorpsgezicht en ik zie de meerwaarde niet in dus stem niet voor de motie.

Op deze motie werd een amendement ingediend door de heer Hartsuiker (HL) namens de fracties van Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangen Heerenveen.
Deze luidde als volgt:

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen in plaats van de tekst in de motie:
Verzoek aan het college:
• De raad proactief te informeren over de voortgang en uiterlijk februari 2023 tot een afronding te komen van het onderzoeksrapport naar de toekomst van het cultuur historische gebied Oranjewoud (inclusief Parklandschap Oranjewoud).

• De raad uiterlijk juni/juli 2023 de integrale visie en het afwegingskader voor te leggen ter vaststelling door de raad, om zo bestaande en nieuwe plannen te toetsen vanuit de kaders door de raad vastgesteld.

Het amendement is verworpen met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen.
Stemuitslag:

Voor: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (3), FNP (3), SP (2), GroenLinks (3), PvdA (7), VVD (4).

Tegen: GemeenteBelangen (1) en Heerenveen Lokaal (3).

Motie vreemd bevriezen terugvorderingen in de bijstand - SP, GBH

Mevrouw Van Ruth (SP) diende samen met de fractie van GemeenteBelangen de motie “Bevriezen terugvordering in de bijstand” in.

De motie is verworpen met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen.

Stemuitslag:

Voor: FNP (3), GemeenteBelangen (1), Heerenveen Lokaal (3) en SP (2).

Tegen: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (7) en VVD (4).

Als reden voor de motie werd ingebracht:

Op dit moment raken steeds meer mensen met een middeninkomen in de armoedeval, maar helaas moeten wij constateren dat veel mensen met een bijstandsuitkering al veel langere tijd in armoede leven.

De participatiewet is een kiezelharde wet, maar Minister Schouten van Armoede heeft aangegeven dat de gemeentes hier minder streng mee om mogen gaan.

Veel mensen met een bijstandsuitkering hebben te maken met een terugvordering op hun uitkering bij de gemeente.

Mensen in de bijstand zien (zeker met de toren hoge energiekosten en de absurde kosten voor boodschappen en een voedselbank die de aanvragen ook niet meer aan kan) hun uitkering nu vaak volledig opgaan aan het betalen van huur, energie en andere vasten lasten en zij kunnen het daarnaast niet ook nog opbrengen deze terugvordering van hun uitkering te betalen.

Daarom werd het college verzocht om:
• De terugvorderingen op de bijstandsuitkering tijdelijk te bevriezen tot eind april 2023.

• De kiezelharde participatiewetgeving te verzachten waar dit kan om ervoor te zorgen dat in ieder geval iedere inwoner van de gemeente Heerenveen voldoende inkomen heeft om van te leven, zoals staat beschreven in artikel 20 van de Grondwet.

• Hierover de raad te informeren.

Stemverklaringen bij de motie “bevriezen terugvorderingen in de bijstand”:

O. de Vries (D66): D66 zal tegen deze motie stemmen. We hebben de wethouder net gehoord en de groep waar het over gaat, namelijk de bijstandsgerechtigden die bedragen zouden moeten terugbetalen, is bekend bij de gemeente en die wordt behandeld en naar draagkracht bediend en daar hebben wij veel vertrouwen in.

W. Ottens (PvdA): De Partij van de Arbeid heeft ook veel vertrouwen in het plan van het college en wij wachten heel graag de dialoog op 3 oktober af waar de voorstellen naast elkaar worden gelegd en wij zien dat ook echt als een hele mooie toezegging, waardoor de motie wat ons betreft te smal is geworden, waar we graag het brede kader met elkaar willen bekijken.

J. Naber (GL): Wij zullen deze motie niet steunen helaas. De toezeggingen die gedaan zijn, zijn wat ons betreft voldoende. Wel willen we in overweging geven, voor zover dat nog niet is gedaan, om vanuit de ambtelijke organisatie actief de mensen te gaan benaderen die het mogelijk zouden kunnen betreffen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden