Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 9 juni

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 9 juni. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Plan van aanpak 'bejegening en terugvorderingen Participatiewet'

De raad heeft unaniem besloten om kennis te nemen van het plan van aanpak 'bejegening en terugvorderingen Participatiewet' en om prioriteit te leggen bij het versterken van de dienstverlening en bedrijfsvoering binnen het sociaal domein.

De raad heeft hiervoor een bedrag van 1.290.000 euro beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar voor digitalisering sociaal domein, plus een bedrag van 212.000 euro voor een periode van twee jaar voor dienstverlening sociaal domein. En daarnaast een bedrag van 96.000 euro structureel voor personeel sociaal domein.

In 2021 zijn twee onderzoeken gedaan naar de uitvoering van de Participatiewet:

  • een onderzoek naar de bejegening van bijstandsgerechtigden door de rekenkamercommissie
  • een onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van terugvordering en boetes.

Na de onderzoeksrapporten is één plan van aanpak opgesteld met als doel om de aanbevelingen uit beide onderzoeksrapporten planmatig aan te pakken.

Raadsagenda gemeente Heerenveen 2022-2026

De raad heeft unaniem de Raadsagenda 2022-2026 vastgesteld. De raadsagenda is in een mooi proces door de gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Heerenveen opgesteld. Over de onderwerpen in deze agenda wil de raad in ieder geval belangrijke besluiten nemen in de bestuursperiode 2022- 2026.

Belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Heerenveen

Vier onderwerpen hebben prioriteit in deze bestuursperiode:

•        Dienstverlening van de gemeente

•        Bestaanszekerheid van inwoners

•        Wonen en volkshuisvesting

•        Duurzaamheid (circulaire economie, energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie)

Ook Cultuur vindt de gemeenteraad een belangrijk vraagstuk, maar minder urgent dan bovengenoemde vier onderwerpen.

De onderwerpen zijn vraagstukken die in de samenleving spelen. De raad wil in een open gesprek met de samenleving tot nieuwe inzichten komen over de waarde van (vrijwilligers)werk, armoedebeleid, biodiversiteit en cultuur. Bij deze onderwerpen zullen studenten van de NHL Stenden Thorbecke Academie gevraagd worden om te monitoren.

De raad wil gesprekken voeren met inwoners, ondernemers en instellingen in buurten, wijken en dorpen om te luisteren wat er speelt, te vertellen wat de raad doet en te vragen of dat nog steeds aansluit op de verwachtingen van inwoners, instellingen en bedrijven.

Verder wil de raad investeren in contact en communicatie met inwoners vanuit de raad als geheel. Het is de bedoeling om voorspelbaar en transparant te zijn over de besluiten die de raad neemt door vooraf goed uit te leggen wat er speelt. En door achteraf verantwoording af te leggen.

De gemeenteraad kiest met deze agenda bewust voor politiek opdrachtgeverschap. Het college krijgt de opdracht om de onderwerpen met prioriteit aan te pakken. Daarbij geeft de raad in de raadsagenda het college kaders mee voor de opgave én voor de aanpak. Volgend aan de raadsagenda maakt het college een eigen programma.

De raadsagenda is een levend document. De eerste uitwerking en vertaling naar de begroting vindt plaats in een lange termijn agenda (LTA) en meerjarenplanning. Maar ook in de periode daarna zal de agenda regelmatig getoetst worden aan de actualiteit. Dit toetsen doet de raad in de gesprekken met de samenleving. Daarnaast houdt een begeleidingscommissie vanuit de raad zicht op de voortgang, het proces en het stimuleren van de raad in het ontwikkelen van en leren over participatie.

Jaarstukken 2021 Gemeente Heerenveen

De raad heeft unaniem besloten om de jaarstukken 2021 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde bestemmingen voor het jaarrekeningresultaat, het opheffen van enkele voorzieningen, investeringskredieten af te sluiten en nog niet afgesloten kredieten over te hevelen naar 2022.

Het college van B&W legt met de jaarstukken 2021 verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. Het begrotingsjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 11.246.000 voor bestemming. De belangrijkste afwijking in 2021 waren het forse positieve resultaat op de grondexploitaties.

(Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen appartementen aan de Heremaweg, voormalige meubelzaak van Vesta in Heerenveen, naast ijsstadion Thialf

De raad heeft unaniem besloten een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een appartementsgebouw (112 woningen) met een sportcentrum (vervanging van een sportschool en opslagruimte) op de locatie Heremaweg naast nummer 20 te Heerenveen. Deze verklaring wordt als definitieve verklaring van geen bedenkingen aangemerkt wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring worden ingediend.

Beslissing op bezwaar Retailplan BV tegen de weigering om het bestemmingsplan Skoatterwâld fase 1 en 2 aan te passen

De raad heeft besloten om het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift tegen de afwijzing om het bestemmingsplan 'Heerenveen-Skoatterwâld 2e en 3e fase' te herzien, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Op 3 augustus 2021 heeft RetailPlan BV de raad gevraagd om artikel 4 van de regels van het bestemmingsplan 'Heerenveen-Skoatterwald 2e en 3e fase' te wijzigen. Op 26 oktober 2021 heeft de raad besloten om dit verzoek te weigeren. Tegen dit besluit heeft RetailPlan bij brief van 25 november bezwaar aangetekend. Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften De commissie heeft het bezwaar behandeld in haar zitting van 14 februari 2022 en heeft op 1 april 2022 advies uitgebracht. De commissie adviseerde de motivering van het besluit aan te vullen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Stemverklaring van de heer A. Melein (HL):Naar aanleiding van de discussie in de commissie ROM en in onze fractie zijn er grote twijfels bij Heerenveen Lokaal betreffende de motivering van het college om het besluit aan te vullen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. En daarom stemt Heerenveen Lokaal niet in met dit voorstel.

Stemuitslag:

Voor: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (3), FNP (3), GemeenteBelangen (2), GroenLinks (2), PvdA (7), SP (2), VVD (4).

Tegen: Heerenveen Lokaal (2)

Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân

De raad heeft unaniem besloten om geen zienswijze in te dienen bij de Jaarrekening 2021 en de Begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân. Hierin is de sociale werkvoorziening van onder meer Heerenveen geregeld.

Begroting 2023 gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem

De raad heeft unaniem besloten om geen zienswijze over de begroting 2023 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem.