Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 30 juni.

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 30 juni. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Benoeming wethouders

Na de verkiezingen die in maart 2022 hebben plaatsgevonden, moest er ook een nieuw college worden gevormd. Formateur J. Zoetendal heeft dit proces begeleid.

De raad heeft over de voorgedragen kandidaten schriftelijk gestemd en de stemuitslag is als volgt:

De heer J.R. (Jelle) Zoetendal
Voor: 29 stemmen.
Tegen: 1 stem.

Mevrouw S. (Sybrig) Sijtsma

Voor: 29 stemmen.
Tegen: 1 stem.

De heer J. (Jaap) van Veen
Voor: 27 stemmen.
Tegen: 3 stemmen.

Mevrouw G. (Gerrie) Rozema
Voor: 27 stemmen.
Tegen: 3 stemmen.

Mevrouw H.T. (Hedwich) Rinkes
Voor: 27 stemmen.
Tegen: 3 stemmen.

Dit betekent dat de raad besloten heeft te benoemen tot wethouder:
- de heer J.R. (Jelle) Zoetendal
- mevrouw S. (Sybrig) Sijtsma
- de heer J. (Jaap) van Veen
- mevrouw G. (Gerrie) Rozema
- mevrouw H.T. (Hedwich) Rinkes
Daarnaast heeft de raad besloten de tijdsbestedingsnorm voor elke hiervoor genoemde wethouder vast te stellen op 100% en een ontheffing woonplaatsvereiste te verlenen aan wethouder J. van Veen.

Alle wethouders hebben na het aanvaarden van de benoeming de eed of belofte afgelegd in het Nederlands of het Fries.

Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden

De benoemde wethouders waren allemaal raadslid, en dat kan niet samengaan. Dat betekent dat er vijf nieuwe raadsleden in de gemeenteraad zijn gekomen.

De raad heeft unaniem besloten om toe te laten tot lid van de raad van de gemeente Heerenveen:

Mevrouw F. Pool-Smeding (PvdA), de heer G.J. v.d. Wal (PvdA), de heer A.J. Kramp (VVD), de heer R. Hoekstra (CDA) en de heer Y. van Woersem (GroenLinks).

Benoeming en beëdiging commissielid I. Metz

De raad heeft unaniem besloten om mevrouw Ingrid Metz te benoemen als raadscommissielid.

Uitwerking en planning Raadsagenda Heerenveen 2022-2026

De eerder vastgestelde Raadsagenda Heerenveen 2022-2026 is de afgelopen tijd door de raad uitgewerkt in (tussen)resultaten en een planning.

De raad heeft unaniem het besluit genomen om:
De uitwerking en planning Raadsagenda Heerenveen 2022-2026 als uitgangspunt te nemen voor de invulling van de Meerjarenplanning 2022-2026.

De raad heeft daarbij het college de opdracht gegeven om de Meerjarenplanning 2022-2026 in februari 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Daarnaast heeft de raad het college de opdracht gegeven om alvast uitvoering te geven aan de onderwerpen met planning voor de periode juli 2022 – maart 2023 en voor de begroting 2023. Of, als dat niet mogelijk is, hiervoor zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel voor te leggen aan de raad.

Hoofdlijnenakkoord 2022-2026

Het hoofdlijnenakkoord 2022-2026 werd aangeboden door formateur J. Zoetendal. Daarna hebben fracties hierop een korte reactie gegeven.

Het hooflijnenakkoord is ter kennisgeving aangenomen.

Verklaring van geen bedenkingen herinrichting kruising met verkeerslichten rotonde Heerenveen Midden

De raad heeft besloten om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vervangen van de rotonde Heerenveen-Midden in een kruising met verkeerslichten op de locatie Burg. Falkenaweg, Oranje Nassaulaan, Rottumerweg in Heerenveen.

Deze verklaring is definitief als er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring worden ingediend.

Stemverklaring J. v/d Veen (SP): “De raadsleden van de fractie SP stemmen tegen, want de fractie is en blijft van mening dat dat stoplichten hier niet de oplossing zijn waar onze inwoners op zitten wachten. Voor de directe omwonenden zal het wooncomfort flink afnemen door toenemende stankoverlast, lawaaioverlast en fijnstof. Het kappen van bomen en inleveren van parkeerruimte voor de aanwonenden zal de situatie nog eens extra verergeren. Door de reacties van diverse inwoners kunnen we helaas niet tot een andere conclusie komen dan dat de huidige plannen onvoldoende draagvlak hebben. Daarom blijft de SP van mening dat de huidige plannen aanpassing behoeven.”

Stemverklaring J. Dekker (GroenLinks): "De raadsleden van de fractie van GroenLinks gaat instemmen met de verklaring van geen bedenkingen omdat er 5 oktober 2020 een extra onderzoek heeft plaatsgevonden en dit onderzoek zorgt voor een besluit dat op basis van de juiste informatie wordt genomen."

Stemuitslag:

Voor: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (3), FNP (3), GroenLinks (2), PvdA (6), VVD (4).
Tegen: SP (2), HeerenveenLokaal (3) en GemeenteBelangen (2).

Het voorstel is aangenomen met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Moasje frjemd ID 2 - Stikstofreduksjedoelen - FNP, VVD, PvdA, CDA, CU, GBH

De FNP diende de motie “stikstofreduksjedoelen” in, mede namens de fracties VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en GemeenteBelangen

De raad heeft besloten om:

It kolleezje op te draagjen:
har stipe út te sprekken foar de provinsjale oanpak fan de stikstofredsuksje en dit kenber te meitsjen by it provinsjaal bestjoer.

Stemuitslag:
Voor: CDA (3), ChristenUnie (1), FNP (3), PvdA (6), VVD (4), GemeenteBelangen (2), HeerenveenLokaal (3).

Tegen: D66 (3), GroenLinks (2) en SP (2)

De motie is aangenomen met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Verklaring van geen bedenkingen Nieuwstraat 30 Heerenveen

De raad heeft unaniem besloten om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een appartementencomplex met zes woningen op de locatie Nieuwstraat 30 te Heerenveen. Deze verklaring is definitief als er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring worden ingediend.

Verklaring van geen bedenkingen Omrin, verhoging en uitbreiding

De raad heeft unaniem besloten om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het aan de oostzijde uitbreiden van het terrein van Ecopark De Wierde met circa 4 hectare en het verhogen van de stortplaats van 24 meter naar 29 meter.

Deze verklaring is definitief als er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring worden ingediend en als Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân het eens zijn met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen.

2e verzamelbesluit 2022

Het verzamelbesluit is een actualisatie op de begroting 2022. In het verzamelbesluit 2022-2 staan de afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022.

De raad heeft unaniem het verzamelbesluit 2022-2 vastgesteld, het resultaat van € 60.000,- gecorrigeerd op het resultaat van het 1e verzamelbesluit en de begrotingswijziging vastgesteld.

Actualisatie grondexploitaties

Op dit moment kent de gemeente Heerenveen dertien actieve grondexploitaties. Jaarlijks worden de grondexploitaties bij het opstellen van de themarekening geactualiseerd. Dit gebeurt op basis van cijfers en ontwikkelingen van het rekeningjaar en met verwachtingen voor de resterende looptijd.
Bij het actualiseren van de grondexploitaties per 1-1-2022 zijn aanpassingen aangebracht in de grondexploitaties die gevolgen hebben voor de financiële resultaten en meerjarenbegroting 2022-2025.

De raad heeft unaniem de gewijzigde grondexploitaties vastgesteld. De financiële consequenties van de actualisaties en een tussentijdse winstneming van € 1.758.000 en het structurele rentevoordeel worden verwerkt in de lopende begroting 2022. Daarnaast heeft de raad een aanvullend budget beschikbaar van € 500.000 voor vennootschapsbelasting en een bedrag van € 1.258.000 toegevoegd aan de algemene reserve.

Benoeming 1e en 2e waarnemend voorzitters van de raad, leden van de agendacommissie, werkgeverscommissie, klankbordcommissie, plv. leden commissie onderzoek geloofsbrieven, lid auditcommissie

De raad heeft als 1e waarnemend voorzitter van de raad benoemd: de heer R. Tromp..

De raad heeft als 2e waarnemend voorzitter van de raad benoemd: de heer J.J. Buwalda.

De raad heeft als commissievoorzitters benoemd: de heer A. Abma, de heer O. Westerhof, mevrouw D. van Ruth en mevrouw J. de Raad-Sallé.

De raad heeft als leden van de agendacommissie benoemd: de heer R. Tromp, mevrouw W.L. Ottens, mevrouw O. de Vries – Chang, mevrouw L. de Heij-Nap, mevrouw D. van Ruth en de heer A. Eijer.

De raad heeft als lid van de auditcommissie benoemd: de heer J. Elsinga.

De raad heeft de werkgeverscommissie voor de griffie ingesteld en benoemd als leden: mevrouw W.L. Ottens, de heer T. van der Ven en de heer B. Hoekstra.

De raad heeft de klankbordcommissie functioneren van de burgemeester ingesteld en de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde fracties benoemd als lid van de klankbordcommissie functioneren van de burgemeester.

De raad heeft als plaatsvervangers in de commissie onderzoek geloofsbrieven benoemd: mevrouw A. Kleefstra, mevrouw A.A.M. Scheweer en de heer J.F.J. Dekker.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden