Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 21 april 2022

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 21 april 2022. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Installatie van de heer J. van der Veen

De heer J. van der Veen (SP) werd geïnstalleerd als raadslid en legde de belofte af in het Nederlands.

Rapport informateur

De informateur, de heer Van der Tuuk, is de afgelopen weken in gesprek gegaan met alle partijen en heeft hiervan een rapport gemaakt. Dit rapport is een inventarisatie van aanbevelingen voor het verdere proces.

De heer Van der Tuuk presenteerde het rapport en heeft het advies over de collegevorming toegelicht. Hij adviseert de gemeenteraad te gaan werken met een raadsagenda, waarin maatschappelijk opgaven ook in dialoog met de samenleving kunnen worden opgepakt. Hij adviseert om te starten met formerende gesprekken tussen PvdA, VVD, GroenLinks en CDA.

De fracties kregen daarna de mogelijkheid om een eerste reactie geven op het rapport.

Achtereenvolgens hebben het woord gevoerd: W. Ottens (PvdA), R. Tromp (VVD), A. Eijer (FNP), A. Hartsuiker (HL), G. Rozema (GL), H. Rinkes (CDA), O. de Vries (D66), J. van der Veen (SP), T. v/d Ven (GBH), L. de Heij (CU).

Proces naar een raadsagenda

Er is een document opgesteld waarin de processtappen naar een Raadsagenda gemeente Heerenveen 2022-2026 zijn beschreven. Dit proces is tot stand gekomen na de gevoerde gesprekken in de informatieperiode met de gegeven input ten aanzien van de Raadsagenda. Het is geen ‘in beton gegoten’ proces. Naar aanleiding van de te voeren gesprekken kan het proces wijzigen. Om deze reden werd het proces niet ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Een raadsagenda benoemt maatschappelijke opgaven en dilemma’s. Om te komen tot mogelijke oplossingen en mogelijk partnerschap voor het uitvoeren van de oplossingen, wil de raad in dialoog met de samenleving. De maatschappelijke opgaven die genoemd zijn in de informatieperiode, zijn klimaat en duurzaamheid, armoede en wonen. Ook WMO, jeugdzorg, en werkgelegenheid zijn genoemd.

Benoeming leden raadscommissie

De raad heeft unaniem besloten om de raadsleden te benoemen als raadscommissielid en daarnaast als raadscommissielid, niet-raadslid de volgende personen te benoemen: Froukje Pool-Smeding (PvdA), Arie Kramp (VVD), Marco Berendsen (VVD), Yvonn de Haan (FNP), Daniëlle Boonman (FNP), Norbert Bolman (HeerenveenLokaal), Tony Christopher (HeerenveenLokaal), De heer Y. van Woersem (GroenLinks), De heer J. Naber (GroenLinks), Rik Hoekstra (CDA), Althea Browne (D66), Franke de Ruiter (SP), Ton Schaapherder (SP), Elly Bijlsma (GemeenteBelangen), Jerry Speel (GemeenteBelangen) en Klazina Bontekoe (ChristenUnie)

De raadscommissieleden hebben vervolgens de eed of de belofte afgelegd, in het Nederlands of het Fries. Tony Christopher (HeerenveenLokaal) was afwezig en legt de eed af op een later moment.

Benoeming commissievoorzitters, leden auditcommissie en instellen commissie geloofsbrieven

De raad heeft unaniem besloten om Wanda Ottens en Ojanne de Vries te benoemen als commissievoorzitters van de raadscommissies.

Daarnaast zijn Jefrey Dekker, Ate Eijer, Lia de Heij, Bernhard Hoekstra, Sybrig Sytsma, Tino van der Ven en Ojanne de Vries benoemd tot leden van de auditcommissie. De auditcommissie begeleidt het proces van planning en control (gemeentefinanciën) namens de raad.

Ook werden de leden van de commissie geloofsbrieven benoemd. De commissie zal de komende 4 jaar bestaan uit Masite Ersoy, Marga Kuipers en Dimph van Ruth. Deze commissie onderzoekt de geloofsbrieven van nieuw benoemde raadsleden en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de toelating van de nieuwe benoemde raadsleden tot de raad.