Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 16 december

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 16 december. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Startnotitie Beleidskader Zonneparken

De raad heeft ingestemd met de startnotitie voor de herziening van het beleidskader zonneparken. In de startnotitie bepaalt de raad op welke onderdelen het beleidskader zonneparken herzien wordt, en legt de raad het besluitvormings- en participatieproces rond de realisatie van zonneparken in de gemeente vast.

In het beleidskader zonneparken wordt geregeld op welke wijze zonneparken in de gemeente Heerenveen gerealiseerd kunnen worden. Het beleidskader zonneparken komt uit 2016 en is aan herziening toe. Dit komt voornamelijk door gewijzigde regelgeving van de provinsje Fryslân en de Heerenveense ambitie voor duurzaamheid, die zorgt voor een grotere opgave op het gebied van duurzame energieopwekking.

Transitievisie Warmte

De raad heeft de Transitievisie Warmte 2021 vastgesteld. Deze visie beschrijft welke duurzame warmteopties elke wijk of elk dorp heeft om aardgasvrij te worden en in welke volgorde wijken afgekoppeld zullen worden.

De Transitievisie Warmte is één van de afspraken uit het klimaatakkoord en draagt bij aan de duurzame doelen in de gemeente Heerenveen. De reacties van inwoners en organisaties zijn verwerkt in de Transitievisie Warmte.

Belastingverordeningen 2022

De raad heeft de belastingverordeningen vastgesteld. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. In de begroting 2022 zijn de bedragen eerder al vastgesteld. De meeste belastingen en heffingen worden met het inflatiepercentage van 1% verhoogd. Voor sommige tarieven geldt dat daar, onderbouwd, van wordt afgeweken.

Het gaat om deze verordeningen:

1. afvalstoffenheffing 2022
2. heffing en invordering van Forensenbelasting 2022
3. heffing en invordering van Haven-, kade- en opslaggeld 2022
4. heffing en invordering van Leges 2022
5. lijkbezorgingsrechten 2022
6. heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2022
7. parkeerbelasting 2022
8. heffing en invordering van Precariobelasting 2022
9. heffing en invordering van Reclamebelasting 2022
10. de heffing en invordering van Rioolheffing 2022
11. heffing en invordering van Toeristenbelasting 2022
12. kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2021 (deze loopt door in 2022).

Actualisatie beheerplan voorzieningen breedtesportvelden (inclusief atletiekbaan)

De raad heeft de actualisatie ‘nulmeting breedtesportvelden Heerenveen’ 2022-2036' en het 'beheerplan/meerjaren renovatieplan breedtesportvelden 2022-2036' vastgesteld. Gezien de ontwikkeling vanaf 2016 - vooral op het gebied van kunstgrasvelden - is het onderhoudsplan breedtesportvelden uit 2016 geactualiseerd. Hierbij is de omvang van de sportvelden aangepast naar de huidige situatie en de laatste stand van zaken omtrent kunstgrasvelden zijn meegenomen:

 • Kunstgrasvelden enkel aanleggen/renoveren wanneer natuurgras door capaciteitsgebrek geen optie is.
 • Bij de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden en bij renovatie van de toplagen deze velden voorlopig instrooien met kurk infill. Zodra de richtlijnen vanuit de EU worden vastgesteld, deze volgen en overnemen.

De normbedragen voor renovaties zijn geactualiseerd. Om de vastgestelde kwaliteitsniveaus te behouden bij de sportvelden is er de komende jaren meer geld voor de voorziening breedtesportvelden nodig. De financiële gevolgen worden meegenomen in de opstelling van de perspectiefnota 2022. Verder is besloten om de geraamde onttrekking aan de voorziening in 2022 te verhogen naar € 1.323.294 overeenkomstig het geplande verloop van de voorziening.

Rekenkamerrapport onderzoek bejegening bijstandsgerechtigden

De raad heeft het college opdracht gegeven om binnen drie maanden een plan van aanpak aan de gemeenteraad voor te leggen, waarin staat op welke wijze de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport bejegening bijstandsgerechtigden opgepakt kunnen worden, inclusief monitoring.

Het onderzoek geeft inzicht in de manier van communiceren met en de bejegening van bijstandsgerechtigden door de gemeente. Daarbij gaat het in het bijzonder om het verstrekken van bijstandsuitkeringen, toezicht houden, handhaven en terugvorderen en de begeleiding naar werk.

Het onderzoek is gedaan door de (onafhankelijke) rekenkamercommissie op verzoek van de raad. Dit naar aanleiding van signalen die bij de raad binnengekomen waren over onheuse benadering van bijstandsgerechtigden door de gemeente.

Uitvoeringsplan inburgering

De raad heeft het uitvoeringsprogramma inburgering vastgesteld en stelt structureel €150.000,- extra budget beschikbaar voor de uitvoering van de Wet inburgering.

Met ingang van 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in werking. Uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met participatie-activiteiten aanvullend aan de taaltrajecten. Met als doel dat de inburgeraars sneller doorstromen naar betaald werk. Met de komst van deze nieuwe wet komt de regierol te liggen bij de gemeente. Dit houdt onder meer in dat de gemeente het aanbod voor de groep statushouders moet inkopen.

Gemeentelijke huisvesting

Roelf van der Woude (GBH) diende, mede namens alle fracties het amendement Uitwerken meerdere scenario’s gemeentelijke huisvesting in.

De raad heeft dit amendement unaniem aangenomen en heeft het college opdracht gegeven om deze twee scenario’s verder uit te werken:

 1. Sloop/nieuwbouw huidige locatie + renovatie Crackstate
 2. Huur kantoorruimte in het stadion + renovatie Crackstate.

Ook heeft de raad het college opdracht gegeven om de nieuwe raad een voorstel voor te leggen hoe de samenleving betrokken kan worden, zodat de nieuwe raad de verschillende belangen kan horen voordat de raad de afweging voor een definitieve keuze maakt.

De raad heeft hiervoor een voorbereidingsbudget van € 250.000,-- beschikbaar gesteld.

De fracties dienden dit amendement in omdat de definitieve besluitvorming plaatsvindt in de volgende raadsperiode.

De nieuwe raad kan naast de keuze uit de dan uitgewerkte 2 scenario’s ook nog kiezen voor scenario 0, omdat in dit scenario feitelijk geen scenariokeuze wordt gemaakt en het gebouw dan in stand wordt gehouden tot 2030.

De raad miste Crackstate in het raadsvoorstel en vindt dit wel belangrijk om uit te werken, waarbij gekeken kan worden naar het combineren van meer functies op een plek. Door zowel de nieuwbouw bij Sportstad in scenario 3, als ook bij scenario 4 de ABC optie te vervangen door Crackstate worden de scenario’s 3 en 4 gelijk.

Het raadplegen van inwoners is gemist tot nu toe, en moet in het vervolgproces alsnog plaats vinden, is de raad van mening.

Evaluatie Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF)

De raad heeft ingestemd met het voorstel om vanaf nu het Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF) vierjaarlijks te evalueren in plaats van tweejaarlijks.

De retributieregeling, waarbij agrariërs de opslag kunnen terugvorderen, wordt niet langer als verplichting opgelegd aan het HOF.

Het geld voor het fonds komt uit een opslag op de OZB van niet-woningen van 4,76%. Het doel van het Heerenveen Ondernemers Fonds is dat de ontvangers van het geld uit dit fonds, dit geld inzetten voor versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat.

Aanpassing verordening Wmo vervoer

De raad heeft besloten om de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 vast te stellen, en de eerdere verordening in te trekken.

In de nieuwe verordening staat dat inwoners vanaf 1 januari 2022 een hogere reizigersbijdrage voor het Wmo-vervoer gaan betalen. Namelijk €1,- per taxirit en €0,20 per kilometer, in plaats van €0,10 per kilometer.

Stemuitslag

Voor:  CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), Heerenveen Lokaal (1),

 PvdA (6), VVD (5)

Tegen: FNP (3), GroenLinks (3), SP (2)

Stemverklaringen

Stemverklaringen:

D. van Ruth (SP): SP stemt tegen dit voorstel. Wij willen dat mensen mee kunnen doen en vinden dat onze inwoners al genoeg de rekening betalen.

A. Kleefstra (FNP): de FNP stemt ook tegen dit voorstel omdat de wtc regeling van 300 – 500 euro die de zorgkosten kan compenseren is komen te vervallen en de chronisch ziekenregeling is wegbezuinigd.

G. van Dijk (GL): GroenLinks stemt tegen omdat deze mensen al zeer hard in de beurs getroffen worden. Na lang beraad stemmen wij tegen deze verordening.

Verzamelbesluit 2021-4

De raad heeft ingestemd met de vierde serie afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021, en het positieve resultaat van € 7.438.400 toe te voegen aan de algemene reserve en het positieve begrotingsresultaat van € 1.424.500 toe te voegen aan de algemene reserve.

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Fryslân

De raad geeft het college toestemming om de centrumregeling Sociaal Domein Fryslân 2022 aan te gaan.

Sociaal Domein Fryslân is een samenwerkingsorganisatie van de Friese gemeenten voor uitvoering van de Jeugd- en Participatiewet en de Wmo. Sociaal Domein Fryslân verbindt het beleid van de gemeenten, heeft een centrale rol in het netwerk van aanbieders, en koopt ondersteuning in.

De huidige regeling loopt per 1 januari 2022 af. De nieuwe regeling wordt voor een periode van 6 jaar aangegaan. In deze nieuwe regeling blijft de kern van het huidige samenwerkingsmodel overeind. De aanscherping van deze centrumgemeenteregeling houdt voornamelijk in dat er enkele nieuwe taakvelden worden toegevoegd, zoals ernstige psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en prostitutiebeleid. Ook zal er gezamenlijk beleid worden voorbereid ten behoeve van de regionale taken, waarbij de vaststelling nog steeds door de afzonderlijke raden zal gebeuren.

Er is een filmpje gemaakt met een toelichting:  https://youtu.be/69djPPJNdrM

Nota Strategisch Vastgoedbeleid

De raad heeft de nota vastgoedbeleid Heerenveen vastgesteld en het college opdracht gegeven om de vastgoedportefeuille op basis van het strategische afwegingskader uit de Nota Vastgoedbeleid, aangevuld met relevante specifieke aspecten per object, nader uit te werken en deze uitwerking voor te leggen aan de gemeenteraad.

De nota vastgoedbeleid geeft richting en kader voor het beheer van vastgoed. En in de nota staat in hoeverre de gemeente huisvesting en vastgoed wil inzetten als middel om maatschappelijke effecten te bereiken of voorzien in huisvesting onderwijs.

Op basis van de nota vastgoedbeleid kunnen keuzes gemaakt worden of vastgoed in eigendom gehouden, herontwikkeld of afgestoten moet worden.

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

De raad heeft de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld, en het besluit genomen om risico's te verwijderen / te muteren gelijktijdig met voorstellen in P&C documenten (begroting en perspectiefnota).

De nota risicomanagement en weerstandsvermogen moet eens in de vier jaar door de raad geactualiseerd worden. Déze nota heeft een korte doorlooptijd (één jaar), omdat het wenselijk wordt geacht dat de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hier weer een uitspraak over doet.

In de nota worden de kaders gesteld voor de beschrijving van de risico’s, de weerstandscapaciteit en het benodigde weerstandsvermogen. Risicomanagement is een instrument dat ingezet wordt om risico’s efficiënter en effectiever te beheersen en doelstellingen te realiseren. Weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre de gemeente eventuele calamiteiten financieel op kan vangen.

Kamerverhuur

Beheersverordening kamerverhuur

De raad heeft ingestemd met de beheersverordening kamerverhuur.

Om te kunnen sturen op de toenemende behoefte aan betaalbare en kleinere wooneenheden heeft de raad in 2019 kamerverhuurbeleid vastgesteld.

Dit beleid is nu vertaald in een beheersverordening en bestemmingsplan kamerverhuur, zodat het kamerverhuurbeleid ook in bestemmingsplannen geldt. Er is één zienswijze binnengekomen op de beheersverordening/het bestemmingsplan. De raad heeft ingestemd met de reactie op deze zienswijze.

Stemuitslag:

Voor:  CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (Raadsleden Eijer en Kleefstra), GBHeerenveen (3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6),VVD (5)

Tegen: FNP (raadslid de Swart), GroenLinks (3), SP (2)

Stemverklaringen:

A. Hartsuiker (HL): Wij gaan akkoord met het voorstel van het college, ondanks dat het amendement over goed verhuurderschap niet is aangenomen.

G. van Dijk (GL): Aangezien de amendementen, die wij erg belangrijk vinden, niet zijn aangenomen gaan we tegen de beheersverordening stemmen.

D. van Ruth (SP): Wij stemmen tegen, omdat wij de amendementen erg belangrijk vinden. Wij komen hier wel op terug in de volgende raadsperiode.

Bestemmingsplan kamerverhuur

De raad heeft het bestemmingsplan kamerverhuur vastgesteld.

Om te kunnen sturen op de toenemende behoefte aan betaalbare en kleinere wooneenheden heeft de raad in 2019 kamerverhuurbeleid vastgesteld.

Dit beleid is nu vertaald in een beheersverordening en bestemmingsplan kamerverhuur, zodat het kamerverhuurbeleid ook in bestemmingsplannen geldt. Er is één zienswijze binnengekomen op de beheersverordening/het bestemmingsplan. De raad heeft ingestemd met de reactie deze zienswijze.

Stemuitslag:

Voor: CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (3), GBHeerenveen (3), GroenLinks

(raadsleden Van Dijk en Rozema), Heerenveen Lokaal(1), PvdA (6), VVD (5)

Tegen: GroenLinks (raadslid Van der Honing), SP (2)

Amendement Goed verhuurderschap

Dimph van Ruth (SP) diende het amendement Goed verhuurderschap in, samen met de fracties FNP, GroenLinks en Heerenveen Lokaal.

Deze fracties stelden voor om aan de beheersverordeningen kamerverhuur en het bestemmingsplan kamerverhuur toe te voegen dat van initiatiefnemers goed verhuurderschap wordt verwacht.

De fracties dienden dit amendement in omdat:

 • Verhuurders zich op een maatschappelijk verantwoorde wijze dienen te gedragen bij het aanbieden en verhuren van woon- of verblijfsruimte.
 • Goed verhuurderschap daarom een belangrijk aspect is waar initiatiefnemers rekening mee moeten houden als zij kamerverhuur willen realiseren.
 • De wethouder heeft toegezegd dat goed verhuurderschap een onderdeel wordt van het paraplubestemmingsplan(ID 109 van 8 juli 2019): ‘In het paraplubestemmingsplan wordt een onderdeel over goed verhuurderschap opgenomen.’
 • Goed verhuurderschap betekent gelijke kansen op een woning voor iedereen zonder discriminatie en intimidatie, huurprijzen op basis van het woningwaarderingsstelsel, goed contact met de huurders en tijdig onderhoud van de woonruimte.

De raad heeft het amendement niet aangenomen.

Stemuitslag

Voor:  ChristenUnie (1), FNP (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), SP (2)

Tegen: CDA (4), D66 (2), GB Heerenveen (3), PvdA (6), VVD (5)

Stemverklaringen

T. Van der Ven (GBH): Wij vroegen ons af of de twee amendementen en de motie iets zouden toevoegen. Het college heeft ons met de beantwoording uit de vertwijfeling gehaald. Dus wij zullen tegen stemmen.

S. Blacquière (CDA): Meneer Van der Ven zegt precies wat wij ook willen zeggen. Voor wat betreft de twee amendementen en de motie zullen wij ook tegen stemmen.

L de Heij (CU): Ik stem voor, al was het alleen maar als signaalfunctie.

Amendement Toepassen wet Bibob

Dimph van Ruth (SP) diende het amendement Toepassen wet Bibob in, samen met de fracties FNP, GroenLinks.

Deze fracties stelden voor om aan de beheersverordeningen kamerverhuur en het bestemmingsplan kamerverhuur toe te voegen dat, indien hier aanleiding voor is, de wet Bibob wordt toegepast op bestaande en nieuwe verhuurders van kamers en appartementen in de gemeente Heerenveen.

De fracties dienden dit amendement in, want:

 • Ook in Heerenveen kan vastgoedcriminaliteit plaatsvinden.
 • Huurders van kamers en appartementen moeten beschermd worden tegen speculanten en/of verhuurders die niet te goeder trouw zijn.
 • Verhuurders dienen zich op een maatschappelijk verantwoorde wijze te gedragen bij het aanbieden en verhuren van woon- of verblijfsruimte.
 • Met deze toevoeging in de toelichtingen worden huisjesmelkers en foute investeerders ontmoedigd om tot kamerverhuur over te gaan.
 • De toevoeging van de Wet Bibob heeft dus een signaalfunctie.

De raad heeft het amendement niet aangenomen.

Stemuitslag

Voor:            ChristenUnie (1), FNP (3), GroenLinks (3), SP (2)

Tegen:          CDA (4), D66 (2), GB Heerenveen (3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6),

VVD (5)

Motie Wet goed verhuurderschap

Dimph van Ruth (SP) diende de motie Wet goed verhuurderschap in, samen met de fracties FNP, GroenLinks.

Er is een wetsvoorstel goed verhuurderschap in voorbereiding, zodat gemeenten de bevoegdheid krijgen om landelijke geüniformeerde voorschriften en werkwijzen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars in te stellen om goed verhuurderschap te bevorderen. In deze wet krijgen gemeenten ook mogelijkheden om een gebiedsgerichte verhuurdersvergunning te introduceren om malafide verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan.

Daarom verzochten de fracties het college om zodra de Wet goed verhuurderschap aangenomen zou worden, een voorstel voor te leggen aan de raad welk instrumentarium uit de wet in Heerenveen gaat worden ingezet om goed verhuurderschap te bevorderen.

De raad heeft de motie niet aangenomen.

Stemuitslag

Voor:            ChristenUnie (1), FNP (3), GroenLinks (3),Heerenveen Lokaal (1), SP (2)

Tegen:          CDA (4), D66 (2), GB Heerenveen (3), PvdA (6),VVD (5)