Terugblik op de Raadsvergadering van donderdag 13 oktober 2022

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

 We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Bestemmingsplannen Klaverblad Noordoost en Deprogrammering IBF en Beeldkwaliteitsplan Klaverblad Noordoost

Klaverblad Noordoost bestaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7, tegenover het bedrijventerrein IBF Heerenveen. Hier wil de gemeente een bedrijventerrein realiseren van ongeveer 40 hectare, een zonnepark van ongeveer 30 hectare inclusief groen en water en ongeveer 50 hectare natuur inclusieve landbouw.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Klaverblad Noordoost en het beeldkwaliteitsplan Klaverblad Noordoost als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota vastgesteld. De raad heeft ingestemd met de reacties op de ingekomen zienswijzen. Ook het bestemmingsplan Deprogrammering IBF heeft de raad vastgesteld en er is een nieuwe bebouwde komgrens vastgesteld.

De gemeenteraad heeft (met amendementen) besloten dat het uitgiftebeleid onderdeel moet zijn van het bestemmingsplan. En dat het uitgiftebeleid in samenspraak met de adviescommissie uit de Streek opgesteld wordt en voor vaststelling voorgelegd wordt aan de raad. De emissie-eisen voor geluid en geur worden opgenomen in het uitgiftebeleid. Samen met vertegenwoordigers vanuit de omwonenden en ondernemers op het KNO terrein wordt een KNO-adviesgroep ingesteld. Ontwikkelingen op het KNO terrein en afwijkingen van het KNO bestemmingsplan en/of beeldkwaliteitsplan worden aan deze KNO-adviesgroep voorgelegd en er wordt minimaal eens per jaar met deze KNO-adviesgroep overlegd. De adviezen vanuit de KNO-adviesgroep worden samen met de door de het college voorgestelde zienswijze voor goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Ook heeft de raad de volgende wijziging in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgenomen: het incidenteel bebouwingsaccent met een maximum hoogte van 25 meter wordt beperkt tot 1 accent per kavel met een maximum oppervlakte van 10% van het hoofdgebouw.

Verder heeft de gemeenteraad (met moties) het college deze opdrachten gegeven:

  • Uit te zoeken welke juridisch mogelijkheden er zijn om de lokale agrariërs voorrang te geven om in aanmerking te komen voor het pachten van grond op Klaverblad Noordoost en de raad hierover te informeren voor 1 december 2022.
  • In gesprek te gaan met de vogelwachten en andere betrokken partijen met als doel om tot compenserende maatregelen te komen voor het behoud van weidevogels voor het agrarisch resterende gebied en het agrarisch ten noorden gelegen gebied.
  • Als het niet mogelijk is de grond onderhands te herverdelen een tender te formuleren die uitgaat van kwaliteit in plaats van prijs. En criteria als stimulering van biodiversiteit en de positie van de weidevogels daarin op te nemen.

Het voorstel is aangenomen met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Voor: raadsleden van de fracties CDA, D66, GemeenteBelangen, ChristenUnie, FNP, GroenLinks, PvdA en VVD.

Tegen: raadsleden van de fracties Heerenveen Lokaal en SP.

Stemverklaringen:

De heer Melein (Heerenveen Lokaal):”Alles gehoord hebbende en de amendementen gezien, willen wij principieel het volgende stellen: Heerenveen Lokaal blijft van mening dat er eerst een door de raad gedragen adviescommissie moet komen, zodat deze ook alle informatie die wij de afgelopen 24 uur ook tot ons hebben mogen nemen ook tot hen kunnen nemen. Deze is namelijk nog niet verwerkt ook in het raadsvoorstel en er ligt straks een dichtgetimmerd raadsvoorstel waar de inwoners wat van kunnen vinden, maar niets meer aan kunnen doen, laat staan veranderen. Wij vinden dat er nu met veel haast alles vastgelegd gaat worden. Haast is nooit goed.”

De heer Van der Veen (SP): “De fractie van de SP kan niet anders dan tegen dit raadsbesluit stemmen. Veel argumenten vanavond hier in het huis die voorgelegd zijn tonen maar weer dat het kapitaal boven de mensen gaat. De SP legt ieder raadsbesluit langs een meetlat, zoals u weet: de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid en de solidariteit vormen samen met onze rationele analyse van de wereld de kern van het socialisme. Ze vormen samen de meetlat waarmee wij ontwikkelingen en alternatieven beoordelen. Wat positief uitvalt langs deze meet laat zullen we bevorderen wat negatief uitvalt zullen we proberen te voorkomen of te bestrijden. Op pagina 13 van onze themabegroting staat als eerste thema “Samen met inwoners”. Kijk eens rond in deze zaal. Bewoners van de streek die hier nu alweer aanwezig zijn of vanuit huis de vergadering volgen, zo ook tijdens de commissievergadering van 29 september. Inwoners van onze gemeente die er niet gerust op zijn wanneer we dit raadsbesluit goedkeuren. Hoezo dan samen met de inwoners? Straks hebben we weer verkiezingen, landelijk, provinciaal en gemeentelijk dan weer de vraag: hoe komt het dat mensen het vertrouwen in de politiek kwijtraken? Nou dat lijkt ons niet zo moeilijk, gezien door dit soort besluiten hier aan te nemen en niet samen met inwoners aan de slag te gaan.”

Bestemmingsplan Heerenveen - Woongebouw Burgemeester Kuperusplein

Voor een woongebouw met 92 appartementen met op de begane grond mogelijkheid voor dienstverlening, zoals zakelijke of maatschappelijke dienstverlening, hebben het ontwerp-bestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Het woongebouw komt op de plek van het voormalige postkantoor (Burgemeester Kuperusplein 66-68). De ontwikkeling van het oostelijk deel van het centrum van Heerenveen vindt stapsgewijs plaats.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorgestelde reacties op de ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de Nota zienswijzen en het bestemmingsplan Heerenveen – Woongebouw Burgemeester Kuperusplein vastgesteld. Ook het beeldkwaliteitsplan Burgemeester Kuperusplein 66-68 is door de raad vastgesteld als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota. Hierbij wordt geen grondexploitatieplan vastgesteld.

De gemeenteraad heeft (met moties) het college deze opdrachten gegeven:

• Met Woon Friesland in gesprek te gaan en aan hen een dringende oproep te doen het binnenplein van de woontoren te vergroenen en de raad uiterlijk 1 januari 2023 over de uitkomst te informeren.

• De eerste bewoners van de woontoren namens de gemeente een “groen” welkomstpakket aan te bieden, dat hen helpt om hun balkon te vergroenen en biodiversiteit te stimuleren.

D66 en ChristenUnie dienden deze moties in. Voor deze moties stemden raadsleden van de fracties CDA, D66, SP, ChristenUnie, FNP, GroenLinks en PvdA. Tegen deze moties stemden raadsleden van de fracties GemeenteBelangen, Heerenveen Lokaal en VVD.

Motie Kinderburgemeester Heerenveen

Kinderen hebben de toekomst en zijn de toekomstige bewoners en gebruikers van gemeente Heerenveen. Een kinderburgemeester een brug kan vormen tussen kinderen in gemeente Heerenveen en de lokale politiek. Binnen de gemeente Heerenveen wordt grote waarde gehecht aan jongeren/jeugdparticipatie gezien het aangenomen initiatiefvoorstel jongerenparticipatie in 2021. Een kinderburgemeester kan een verlengstuk zijn van de inzet die gemeente Heerenveen al richting de jongeren vervult. De gemeenteraad en het college kunnen door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer leren over hoe kinderen hun leefomgeving zien en wat zij belangrijk vinden.

De gemeenteraad heeft unaniem de motie Kinderburgemeester aangenomen. De motie werd ingediend door raadslid Jan Julius Buwalda (PvdA) mede namens de raadsleden van de fracties PvdA, GL, VVD, CDA, SP, CU.

In de motie wordt het college gevraagd om samen met de basisscholen in gemeente Heerenveen en de welzijnsorganisatie Caleidoscoop te inventariseren of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een kinderburgemeester uit groep 7 of 8.

Ontslag F. de Ruiter (SP) en benoeming en installatie E. Tigchelaar (SP) als commissielid

Naast de raadsleden kunnen ook niet-raadsleden deel uit maken van de raadscommissie. Iedere fractie kan 2 niet-raadsleden voordragen om als raadscommissielid benoemd te worden. Op verzoek van de fractie kan de raad een raadscommissielid ontslaan. De fractie van de SP verzocht om de heer F. (Franke) de Ruiter te ontslaan en droeg de heer E. (Evert) Tigchelaar voor.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten om de heer F. (Franke) de Ruiter te ontslaan als raadscommissielid en de heer E. (Evert) Tigchelaar te benoemen als raadscommissielid.

Herbenoeming lid Raad van Toezicht van Ambion, Stichting Openbaar Primair Onderwijs
De Raad van Toezicht van Ambion heeft op 12 juli 2022 een bindende voordracht gedaan voor herbenoeming van de heer J. Cooijmans als lid van de Raad van Toezicht voor een tweede en laatste termijn van maximaal 4 jaar met ingang van 26 oktober 2022. In de statuten van Stichting Ambion is opgenomen dat de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de raden van De Fryske Marren en Heerenveen.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten De heer J. Cooijmans voor een 2e en laatste termijn van maximaal 4 jaar met ingang van 26 oktober 2022, te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Ambion, Stichting Openbaar Primair Onderwijs.

Jaarrekening 2021 van Ambion, Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Ambion heeft het jaarverslag 2021 ingediend, inclusief de jaarrekening 2021. Hierin verantwoordt het bestuur zich aan de raad, overeenkomstig artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs. In de statuten van Ambion is bepaald dat de raad goedkeuring dient te verlenen aan de jaarrekening.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten om goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2021 (inclusief het jaarverslag) van Ambion, Stichting Openbaar Primair Onderwijs.

Bestemmingsplan voor het nog te ontwikkelen deel van de Middenzone en De Singels, Skoatterwâld

In de raadsvergadering van 22 april 2021 behandelde de gemeenteraad de ontwikkeling van het gebied Middenzone - de Singels – Park Skoatterwâld. In vervolg hierop is het bestemmingsplan voorbereid.

De gemeenteraad heeft unaniem het Bestemmingsplan Skoatterwâld – De Singels vastgesteld en besloten om geen grondexploitatieplan vast te stellen met betrekking tot het bestemmingsplan voor het nog te ontwikkelen deel van de Middenzone en De Singels in Skoatterwâld. Daarnaast heeft de raad de antwoordbrief op de zienswijze vastgesteld.

Beeldkwaliteitsplan De Middenzone en De Singels, Skoatterwâld

In de raadsvergadering van 22 april 2021 behandelde de raad de ontwikkeling van het gebied Middenzone - de Singels – Park Skoatterwâld. In vervolg hierop is het beeldkwaliteitsplan voorbereid. 

De gemeenteraad heeft unaniem het beeldkwaliteitsplan De Middenzone & De Singels, Skoatterwâld gewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad de antwoordbrief op de zienswijzen die binnengekomen zijn op het beeldkwaliteitsplan De Middenzone en de Singels Skoatterwâld vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan wordt opgenomen in de Welstandsnota.

3e verzamelbesluit wijzigingen Begroting 2022

Actualiseren van de begroting 2022 gaat door middel van verzamelbesluiten. In het verzamelbesluit 2022-3 staan de afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022. Op vier momenten per jaar wordt een verzamelbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. Op deze manier beschikt de gemeente over een actuele begroting en kan de raad tijdig bijsturen.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten het verzamelbesluit 2022-3 vast te stellen en in te stemmen om het resultaat ad € 3,859 miljoen van het verzamelbesluit 2022-3 te corrigeren op het resultaat van het verzamelbesluit 2022-2 en het restant toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast heeft de raad de begrotingswijziging vastgesteld.

Zienswijze meerjarenkoers 2023-2026 (beleidsplan veiligheid en agenda publieke gezondheid) en regionaal risicoprofiel GR Veiligheidsregio Fryslân

In de meerjarenkoers, het beleidsplan veiligheid en agenda publieke gezondheid, staat wat de gemeenten de komende vier jaren van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân kunnen verwachten. Het risicoprofiel wordt gebruikt om strategische beleidskeuzes te maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing. Aan de gemeenteraad werd gevraagd om een zienswijze te geven op de meerjarenkoers 2023-2026 en het regionaal risicoprofiel.

De raad heeft unaniem besloten om geen zienswijze in te dienen op de meerjarenkoers 2023-2026 het regionaal risicoprofiel 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden