Terugblik op de raadsvergadering van donderdag 11 november

HEERENVEEN - De raadsvergadering van donderdag 11 november stond in het teken van de begroting 2022. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda vind je op de website.

De gemeenteraad besluit minder te bezuinigen dan verwacht

De gemeenteraad heeft op 11 november 2021 de begroting 2022 gewijzigd vastgesteld, de gemeente Heerenveen bezuinigt hiermee minder dan verwacht.

Dit komt omdat er extra geld van het Rijk is voor 2022. De gemeenteraad heeft besloten om deze meevallers te verwerken in de begroting.

Eerder dit jaar vroeg de gemeenteraad advies aan inwoners over het uitgeven van geld in 2022 omdat er bezuinigd moet worden. De gemeenteraad heeft de adviezen van inwoners betrokken in de afwegingen voor deze begroting.

Waarvoor worden de meevallers gebruikt

De OZB wordt met 2,5% verhoogd in plaats van de door het college voorgestelde 7,5%. Ook gaan de  bewonersvergunningen voor parkeren niet omhoog.

De gemeente bezuinigt niet op jeugdhulp en houdt de zorgregelingen AV Frieso en Heerenveen Zorgt Regeling in stand.

Waaraan geeft de gemeente geld uit

Belangrijke maatschappelijke voorzieningen wil de raad behouden en de raad vindt het belangrijk om te blijven investeren in de samenleving, zoals in de kernen van Heerenveen, Akkrum en Jubbega en in het onderhoud van wegen, bruggen en gebouwen.

De gemeenteraad zegt ja tegen de ambitie om in 2030 in Heerenveen te leven in een economie die duurzaam en vitaal is en investeert in de exploitatie van Thialf. Ook investeert de raad geld in verkeersveiligheid, extra BOA’s en werken vanuit de bedoeling en maatwerk bij het uitvoeren van de Omgevingswet.

Waaraan geeft de gemeente minder geld uit

Er wordt minder geld uitgegeven aan het onderhoud van bomen, lichtmasten worden niet meer schoongemaakt, op koopzondag in het centrum wordt niet meer geveegd en de drijvende fontein in de Lindegracht wordt weggehaald. Ook geeft de gemeenteraad het college opdracht om met de vier culturele partners van de gemeente in gesprek te gaan om bezuinigingen op organisatie, management, programmeringen en huisvesting te bespreken. Daarnaast is het verzoek om aan de scholen een hogere bijdrage te vragen voor de buurtsportcoaches.

Andere maatregelen voor een sluitende begroting van 2022 zijn: een strenger beleid om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, stoppen met de aanpak van laaggeletterdheid als aparte activiteit en een eigen bijdrage van inwoners voor Stichting Maatschappelijk Werk Heerenveen.

Ook aan zorg kan de gemeente minder geld uitgeven. Door bijvoorbeeld 0,5 uur minder huishoudelijke hulp (Wmo) in de week, een hogere eigen bijdrage en een opstaptarief voor Wmo-vervoer. De raad heeft eerder al het college gevraagd om bij het Rijk er op aan te dringen dat het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp zo snel mogelijk weer wordt vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage.

Kosten verhoogd

De toeristenbelasting voor B&B’s, hotels en recreatiewoningen wordt verhoogd naar € 2,35 per persoon per nacht, de parkeertarieven worden verhoogd van € 1,20 naar € 1,70 per uur en de eindtijd betaald parkeren wordt verlengd naar 20:00 uur.

Stemverklaringen begroting

G. Rozema (GL): Onze fractie zal tegen de begroting stemmen. We hebben in de commissie al aangegeven dat we niet alle informatie hebben die wij nodig hebben om een goed besluit te kunnen nemen. Volgende week al gaan wij het hebben over sportstad; wat gaat het kosten, geen idee nog. Thialf is nog onduidelijk en ook over jeugdzorg zijn bepaalde gegevens nog niet beschikbaar. Hoe kan je dan besluiten over de begroting. Daarnaast vinden wij de begroting onevenwichtig en het zal eenieder bekend zijn dat GroenLinks vindt dat de verkeerde keuzes worden gemaakt, met name op het sociaal domein. 

J. Van der Veen (SP): De fractie van de SP zal ook tegen de begroting stemmen. Wij zijn tegen de bezuinigingen in het Sociaal Domein en aan de andere kant worden er wel miljoenen aan prestigieuze projecten uitgegeven, dus we zijn tegen deze begroting. 

A. Eijer (FNP): Gezien de beslissingen die vanavond zijn genomen, ook het eerste amendement dat we hebben vastgelegd, zal de FNP in tegenstelling tot de Perspectiefnota, voor de begroting stemmen. Ook met de gedachte: het is een begroting, het is geen vastgelegd iets, volgende week zijn de cijfers misschien weer anders. Wij willen de komende tijd eerst werken met de begroting zoals die nu voorligt en daar stemmen we mee in.

A. Hartsuiker (HL): met een flinke tegenzin en een flinke moeite zullen wij instemmen met deze begroting. Wij maken ons ernstig zorgen het meerjarenperspectief, wij maken ons zelfs zorgen over wat er morgen gaat gebeuren. Maar aangezien er in deze begroting ook enorme plussen staan zoals ik die genoemd heb in ons betoog; het opknappen van dorpskernen en het verder investeren in ons buitengebied, onze dorpen en gemeenschap, vinden wij toch dat we moeten voor stemmen. 

O. De Vries (D66): voor of tegen stemmen, uiteindelijk hebben wij als raad ook een aantal amendementen aangenomen waar wij niet voor zijn. Maar om nu tegen te stemmen en een heleboel andere zaken die wel heel erg waardevol en belangrijk zijn in deze begroting tegen te houden dat zien wij ook niet zitten. En daarom zullen wij toch, meestribbelend klinkt misschien wat gek, voor deze begroting stemmen.

Verdere besluiten over de begroting

Verdere besluiten over de begroting 2022 zijn om de aanpak gevolgen covid-maatregelen jeugdigen samen met jongeren op te pakken, en actie voor het klimaat.

Aanpak gevolgen covid-maatregelen jeugdigen samen met jongeren

De gemeente wil voorkomen dat de covid-maatregelen blijvend negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van jeugdigen. In 2022 wordt hiervoor een aanpak ontworpen en uitgevoerd.

De raad vindt het belangrijk om mét jongeren te spreken in plaats van over jongeren.

Daarom geeft de raad het college opdracht om niet alleen met het onderwijs en de zorgpartners een aanpak te ontwerpen en uit te voeren, maar ook met de jongeren.

Dit besluit is genomen via een amendement dat ingediend is door de fracties D66, PvdA, CU, GL, GBH, SP, HL. De voltallige raad heeft dit amendement aangenomen.

Actie! Actie! Actie! voor het klimaat

De raad geeft het college opdracht om:

  • In te zetten op een structureel budget dat nodig is om de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn ook daadwerkelijk te realiseren.
  • Het duurzaamheidsprogramma voor de periode na 2022 met prioriteit en aansluitend op de ambitie ‘klimaatneutraal in 2050’ uit te werken.
  • Een integraal energiearmoedebeleid en bijbehorende gerichte aanpak te ontwikkelen om energiearmoede te monitoren en te bestrijden.

Dit wil de raad graag omdat:

  • Het KNMI in haar Klimaatsignaal’21 aangeeft dat het klimaat steeds sneller verandert, dat er meer droge zomers en extreme zomerse buien komen en dat de zeespiegelstijging veel sneller zal zijn dan gedacht: rond 2100 een verwachte stijging tussen 1,2 en 2 meter.
  • We volgens het IPCC-rapport van augustus 2021 de temperatuurstijging alleen kunnen beperken tot ruim onder de 2 graden als we binnen 10 jaar met drastische en grootschalige maatregelen komen. Om de 1,5 graden doelstelling te halen moet voor 2030 de uitstoot gehalveerd zijn en vanaf 2050 moet de uitstoot nul zijn.
  • De gemeente Heerenveen de ambitie heeft om in 2050 klimaatneutraal te zijn.
  • Er voor de periode na 2022 geen incidentele middelen beschikbaar zijn en nauwelijks structurele voor het realiseren van deze ambities.
  • Het tijd is voor actie op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en een circulaire economie.
  • Iedereen mee moet kunnen doen aan en profiteren van de energietransitie.

Dit besluit is genomen via een motie die ingediend is door de fracties GL, PvdA, CU, SP, GBH, HL, FNP. De voltallige raad heeft deze motie aangenomen.

Niet aangenomen amendementen en moties over de begroting

Er zijn amendementen en moties ingediend en besproken in de raad, die niet aangenomen zijn door de raad. Deze worden hieronder genoemd.

Amendement uitstellen bezuiniging Wmo

De SP en HL dienen een amendement in om de ombuiging op het budget Wmo huishoudelijke hulp (nr 66a ombuigingsbundel) in te laten gaan met ingang van 2023 (in plaats van 2022) en hiervoor in 2022 € 900.000 en voor 2023 € 100.000 te onttrekken uit de algemene reserve, omdat:

Er in Heerenveen veel mensen zijn die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Dat aantal mensen en de omvang van de huishoudelijke zorg neemt toe doordat -als gevolg van de covidcrisis- veel reguliere operaties worden uitgesteld. Om de hulp te kunnen blijven garanderen, juist voor de mensen die dit nu extra hard nodig hebben, moet er in ieder geval in 2022 niet bezuinigd worden op huishoudelijke hulp. In 2023 willen SP en HL bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit ook de volgende jaren te schrappen uit de begroting.

Besluit:

Het amendement wordt verworpen.

Stemuitslag:

Voor: ChristenUnie (1), GroenLinks (3), HeerenveenLokaal (1), SP (2)

Tegen: CDA (4), D66 (1), FNP (2), GB Heerenveen (3),PvdA (6), VVD (5)

Stemverklaring:

A. Eijer (FNP): Op zich vinden we het amendement als fractie sympathiek, maar we vinden het probleem niet zo groot. We zien wel het probleem van vergrijzing, dus we hopen dat er landelijk een oplossing komt maar we kunnen nu dit amendement niet steunen.

Amendement reserve Sociaal Cultureel Aengwirden op te heffen en het restant budget toe te voegen aan het Duurzaamheidsfonds in plaats van aan de algemene reserve

CU en SP dienen een amendement in om de reserve Sociaal Cultureel Aengwirden op te heffen en het saldo toe te voegen aan het Duurzaamheidsfonds in plaats van aan de algemene reserve, omdat:

De duurzame ambities onder druk staan vanwege een gebrek aan middelen. Destijds is bepaald dat geld uit het fonds Oud-Aengwirden ingezet mocht worden voor projecten/initiatieven in de voormalige gemeente Aengwirden. Inwoners en energiecoöperaties/lokale initiatieven een helpende hand geboden moet worden in de energietransitie omdat er veel op onze inwoners afkomt; hoe wordt mijn woning aardgasvrij en wat doet de gemeente voor mij. Hiervoor wordt een Duurzaamheidsfonds ontwikkeld; een mooie bestemming voor het geld uit het fonds Oud-Aengwirden, passend bij het inzetten van het geld voor projecten/initiatieven.

Besluit:

Het amendement wordt verworpen.

Stemuitslag:

Voor: ChristenUnie (1), D66 (1), FNP (2), GroenLinks (3),SP (2)

Tegen: CDA (4), GB Heerenveen (3), Heerenveen Lokaal(1), PvdA (6), VVD (5)

Amendement eerst een raadsvoorstel in de raad voordat er verplichtingen aangegaan worden voor het verbeterplan planning en control

D66 en GL dienen een amendement in dat het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen voor het verbeterplan planning en control een onderbouwd raadsvoorstel voorlegt aan de raad, omdat:
In de financiële verordening is afgesproken dat de perspectiefnota het meerjarenbeleid op hoofdlijnen financieel inzichtelijk maakt. Dit wordt nader vertaald in de begroting van 2022. In het mutatieoverzicht op pagina 10 is aangegeven welke mutaties er zijn doorgevoerd ten opzichte van de perspectiefnota. Bij deze mutaties staat ook incidenteel nieuwe beleid, dat niet eerder is voorgelegd of in de investeringsbundel was opgenomen.

Dit geldt ook voor incidenteel nieuw beleid van 400.000 euro voor het verbeterplan planning en control. De raad heeft op 20 mei 2021 naar aanleiding van het onderzoek P&C-processen het besluit genomen: om het college te vragen om een plan van aanpak voor verbeteringen aan de hand van de conclusies 1 t/m 5 en de aanbevelingen, met daarin concrete en SMART afspraken en de raad daarover te laten besluiten. Het incidenteel nieuw beleid van 400.000 euro voor het verbeterplan planning en control op deze manier voorleggen is niet de juiste route. De raad heeft nog geen besluit kunnen nemen over het verbeterplan planning en control en heeft niet kunnen afwegen of hiervoor 400.000 euro beschikbaar gesteld kan worden.

Besluit:

Het amendement wordt verworpen.

Stemuitslag:

Voor: D66 (1), FNP (2), GroenLinks (3), SP (2)

Tegen: CDA (4), ChristenUnie (1), GB Heerenveen (3),Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6), VVD (5)

Stemverklaringen:

S. Sijtsma (PvdA): onze fractie zal tegen stemmen, gezien de urgentie die ook door het college is aangegeven om nu door te gaan met het verbeterblad. Maar wij volgen wel de redenering die in het amendement is aangeven om dit soort zaken wel van tevoren in een raadsvoorstel te kunnen bespreken en in het algemeen af te kunnen wegen. 

T. Van der Ven (GBH): wij zullen ook tegen stemmen. De reden is ons eigen onderzoek in opdracht aan Necker van Naem waarin we oproepen de P&C cyclus te verbeteren en dan moeten we daar ook de middelen voor beschikbaar stellen. We begrijpen wel de redenatie, maar onze eigen opdracht moet ook betaald worden en daarom zullen we tegen stemmen.

Motie aanleveren gegevens Jeugdhulp aan Follow the Money

GL, D66, FNP, SP dienen een motie in voor het aanleveren van gegevens van Jeugdhulp aan Follow the Money binnen vier weken en deze motie te sturen aan alle deelnemende gemeenten in Sociaal Domein Fryslân, omdat:

Er in september 2020 schriftelijke vragen zijn gesteld door D66 over het onderzoek van Follow the Money aangaande doeltreffende bestedingen in de jeugdzorg. Het college heeft in de beantwoording aangegeven dat Sociaal Domein Fryslân voor medio oktober 2020 de data beschikbaar zal stellen. Maar de data zijn nog steeds niet aangeleverd bij Follow the Money.

Besluit:

De motie wordt verworpen.

Stemuitslag:

Voor: D66 (1), FNP (2), GroenLinks (3), HeerenveenLokaal (1), SP (2)

Tegen: CDA (4), ChristenUnie (1), GB Heerenveen (3), PvdA (6), VVD (5)

Stemverklaringen:

O. De Vries (D66): wij hebben deze motie mede ondersteund omdat wij van mening zijn dat de uitdagingen in de jeugdzorg groot zijn. Want hoe organiseren we kwalitatief goede en ook duurzaam betaalbare jeugdzorg. Wat ons betreft kunnen we bij dit vraagstuk alle hulp goed gebruiken en ondersteunen we daarom deze oproep. 

T. Waterlanders (VVD): De VVD heeft geluisterd naar de discussie, maar is ook onthutst van de toon waarop gesproken is met elkaar. Daar doen wij afstand van, en wat dat betreft is dat een extra reden om tegen deze motie te stemmen en naar links weg te swipen. 

Motie betrekken bibliotheek bij besteding NPO geld

FNP, HL en GL tsjinjen in moasje yn om by it meitsjen fan plannen om it NPO jild fan it ryk dat beskikber komt foar ûnderwiis om de efterstân troch corona fuort te wurkjen en it ekstra jild dat beskikber is foar inisjativen fan skoallen, ek te sjen nei de mooglikheden dy’t der binnen de organisaasje fan de biblioteek binne. Dit útstel uterlik foar 1 febrewaris 2022 foar te lizzen oan de rie. Dizze moasje wurdt yntsjinne, omdat:

Der foar 2 jier NPO jild fan it ryk beskikber komt foar ûnderwiis om de efterstân troch corona fuort te wurkjen. Der ek noch ekstra jild beskikber is foar inisjativen fan skoallen. Dit jild bedoeld is om yn gearwurking mei o.a. skoallen, berneopfang en biblioteken de feardichheden fan learlingen te helpe stimulearje. De Nederlânske gemeenten gemiddeld €25.00 p.p. oan subsydzje jouwe oan de biblioteek yn harren gemeente. Yn Hearrenfean dit bedrach € 19.00 is.

Besluit:

De motie wordt verworpen.

Stemuitslag:

Voor: FNP (2), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1)

Tegen: CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (1), GB Heerenveen(3), PvdA (6), SP (2), VVD (5)

Motie structurele verhoging subsidie voor de bibliotheek

De FNP, HL en GL tsjinjen in moasje yn om by it opstellen fan de perspektyf nota 2023 te sjen nei in strukturele ferheging fan it subsydzje bedrach foar de biblioteek, omdat:

De Nederlânske gemeenten gemiddeld €25.00 p.p. oan subsydzje jouwe oan de biblioteek yn harren gemeente. Yn Hearrenfean dit bedrach € 19.00 is.

Besluit:

De motie wordt verworpen.

Stemuitslag:

Voor: FNP (2), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1)

Tegen: CDA (4), ChristenUnie (1), D66 (1), GB Heerenveen(3), PvdA (6), SP (2), VVD (5)

Motie stimuleren bewonersinitiatieven inrichten van collectieve buurttuinen

HL, CU, GL dienen een motie in voor het stimuleren van bewonersinitiatieven voor het inrichten van collectieve buurttuinen en voorstellen hiervoor aan de raad voor te leggen, omdat:

Bij wijkherstructurering en ontwikkeling van nieuwe wijken er door de gemeente meer kan worden ingespeeld op de collectiviteit, duurzaamheid, zelfwerkzaamheid en het meebeslissen over de inrichting van je woonomgeving. Duurzaamheid ook bij groenbeheer een integraal onderdeel is van de processen en beslissingen. Dit niet alleen gaat over energie, water en het gebruik van grond en materialen, maar ook over sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Het gezamenlijke groen en ook eetbaar maken van de buurt leidt tot trotse inwoners en een geliefde, duurzame en toekomstbestendige woonomgeving. Deze samenwerking op een hoger niveau gebracht kan worden door het stimuleren van initiatieven voor het inrichten van collectieve buurttuinen met groenten of plukbloemen, die door de bewoners worden onderhouden. Dit de sociale cohesie tussen buurtbewoners, jong en oud bevordert. Het ook nog een educatieve kant heeft: wijkbeheer kan haar kennis en kunde overdragen en bewoners nemen die kennis ook mee naar hun eigen privétuin.

Besluit:

De motie wordt verworpen.

Stemuitslag:

Tegen: ChristenUnie (1), GroenLinks (3), HeerenveenLokaal (1), SP (2)

Tegen: CDA (4), D66 (1), FNP (2), GB Heerenveen (3),PvdA (6), VVD (5)

Stemverklaringen:

A. Eijer (FNP): de FNP zal tegen deze motie stemmen en vooral het woordje stimuleren, daar vallen wij over. Alle activiteiten moeten van onderop komen, het is niet de rol van de overheid om mensen aan te zetten om dingen te gaan doen. Als er vragen komen kunnen wij faciliteren, maar stimuleren gaat ons te ver. Het moet van onderop komen. 

T. Van der Ven (GBH): Gemeentebelangen zal ook tegen stemmen, op zich is het heel sympathiek. Maar het gebeurt al, in Nieuwehorne is het al gebeurd met de bloemrijke velden op de oude sportvelden. Dat kwam van onderop. Dat is al door het college omarmd en ook door de raad in raadsvoorstellen goedgekeurd. Daar zijn we heel blij mee. 

Motie spijkers met koppen voor duurzame resultaten

D66, GL, SP dienen een motie in om alle mogelijke inspanningen te doen om incidenteel geld in te zetten voor het duurzaamheidsprogramma, specifiek Verduurzamen eigen gebouwen, omdat:

Er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de duurzaamheidsdoelen in 2030 te halen. Hierdoor voldoet de gemeente Heerenveen niet aan wet- en regelgeving. Als de raad bij de perspectiefnota had geweten dat er nog ruimte was, waren er andere keuzes gemaakt. D66, GL en SP spijkers met koppen willen slaan om tot duurzame resultaten te komen. Investeringen in het Duurzaamheidsprogramma nodig zijn om de duurzaamheidsdoelen in 2030 te halen. D66, GL en SP het goede voorbeeld willen geven aan inwoners door het verduurzamen van eigen gebouwen op te pakken.

Besluit:

De motie wordt verworpen.

Stemuitslag:

Voor: ChristenUnie (1), D66 (1), FNP (2), GB Heerenveen(3), GroenLinks (3), SP (2)

Tegen: CDA (4), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6), VVD(5)

Niet alle fracties stemden voor de begroting 2022. Zie ook de stemverklaringen verderop in dit document. Voor gestemd: CDA, CU, D66, FNP, GBH, HL, PvdA, VVD. Tegen gestemd: GL, SP.

 Er is extra geld van het Rijk voor jeugd voor de gemeente omdat er een afspraak is gemaakt tussen het Rijk en de gemeenten. Dit geld is voor 2022 en de volgende jaren in de begroting verwerkt. Ook het geld uit de septemberbrief van het Rijk voor 2022 is verwerkt in de begroting 2022. In de septemberbrief wordt de miljoenennota 2022 van het Rijk verdeeld over de gemeenten. Vanuit de miljoenennota 2022 van het Rijk is er meer geld voor Heerenveen.

 Het besluit om meevallers te verwerken is genomen via een amendement dat ingediend is door de fracties PvdA, GBH, GL, CDA, VVD, HL, FNP, SP. Niet alle fracties stemden voor het verwerken van de meevallers in de begroting 2022. Voor gestemd: CDA, FNP, GBH, GL, HL, PvdA, SP, VVD. Tegen gestemd: CU, D66.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden