Terugblik op de Raadsvergadering van 26 oktober 2021

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is en waar die zijn gegeven ook de stemverklaringen.

Alle stukken en de complete agenda vind je op de website. 

Hieronder lees je een terugblik op de raadsvergadering van donderdag 26 oktober 2021.

Verklaring van geen bedenkingen Kerkelaan naast nummer 2 te Katlijk

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op de Kerkelaan in Katlijk is in strijd met het bestemmingsplan, omdat er maar 1 woning op het perceel aanwezig mag zijn. Er is namelijk momenteel al een woning aanwezig op dit perceel.

De raad besluit unaniem om een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven zodat de bouw van de woning kan plaatsvinden.

Initiatiefvoorstel Jongerenparticipatie

De raad besprak het initiatiefvoorstel Jongerenparticipatie dat geschreven is door de raadsleden Rixt de Jong en Jan Julius Buwalda. De Gemeente Heerenveen heeft de afgelopen periode veel geëxperimenteerd met nieuwe vormen van participatie. Deze projecten waren succesvol, maar jongeren worden niet bereikt zien Rixt de Jong en Jan Julius Buwalda. Zij willen het volgende bereiken:

 1. jongerenparticipatie moet vanzelfsprekend zijn bij het maken van beleid en plannen in Heerenveen.
 2. jongeren bewust maken van de invloed die zij hebben op hun leefomgeving.

De raad besluit unaniem om:

 1. Samen met jongeren op te trekken vanaf de voorbereiding van plannen en beleid over hun toekomstige leefomgeving tot en met de politieke keuze.

-                  door een relatie en netwerk met jongeren op te bouwen;

-                  door samen te werken met Knooppunt Heerenveen, Caleidoscoop, onderwijs, lokale ondernemers en andere maatschappelijke partners;

 1. De raad krijgt jaarlijks een terugkoppeling van: waarbij, hoe en wanneer samen met jongeren is opgetrokken.

Stemverklaringen:

 1. R. de Jong (D66): Het is een enorm compliment dat ons initiatiefvoorstel vandaag als hamerstuk op de agenda staat. Maar het voelt ook een beetje gek, nadat we hier anderhalf jaar lang enorm hard aan hebben gewerkt. Jan Julius en ik samen, maar ook met inzet van heel veel jongeren en jongerenorganisaties waar we mee gesproken hebben. En vooral ook onze fantastische griffie die hier ook behoorlijk wat bloed zweet en tranen in heeft zitten inmiddels, want het was een behoorlijk proces. Jan Julius en ik zijn het proces anderhalf jaar geleden begonnen, Het was een enorm avontuur en ik hoop vooral dat vanavond niet het einde is van het mooie avontuur maar dat het ook een open uitnodiging is naar de rest van het bestuur, de raad en de organisatie om dit verder met ons op te pakken en vooral ook om samen in gesprek te gaan met jongeren en te luisteren naar de fantastische ideeën die zij hebben. Ons voorstel heet niet voor niets ‘een nieuwe generatie aan zet’.
 1. J. Buwalda (PvdA): Het is een heel bijzonder moment. Het initiatiefvoorstel jongerenparticipatie van mevrouw de Jong Rixt en mij, een mooie samenwerking tussen D66 en PvdA Heerenveen, is vandaag een hamerstuk en staat op onze agenda. Wat begon met vele besprekingen, ideeën, plannen en uitwerkingen ligt dan nu echt voor in onze gemeenteraad. Het is deze raadsperiode dan ook voor het eerst dat er een initiatiefvoorstel is en dat er uitvoering komt. Ik wil, net zoals mevrouw de Jong, iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit plan, een initiatiefvoorstel ‘een generatie aan zet’. Jongeren zijn de toekomst en middels dit voorstel worden jonge mensen meer betrokken bij de lokale politiek. Het is belangrijk dat jonge Heerenveners mee kunnen praten over besluiten die hun aangaan. Buiten dit, sluit het voorstel volledig aan bij het raadsvoorstel om inwoners van Heerenveen, dus jongeren ook, meer te betrekken bij de besluitvorming en de lokale politiek. Uiteraard, blijft het een uitdaging om jongeren te enthousiasmeren om deel te nemen, maar met de juiste tools, activiteiten en netwerken is veel mogelijk. Jongerenparticipatie wordt een vast gegeven bij het maken van beleid en plannen in de gemeente Heerenveen en daar zijn wij heel blij mee. We zien het als een eer en een voorrecht dat het initiatiefvoorstel vandaag een hamerstuk is. We kijken uit naar de uitvoering van dit initiatiefvoorstel.

Verzoek herziening bestemmingsplan 2e en 3e fase Skoatterwâld voor Domela Nieuwenhuisweg 1 Heerenveen

Er is een verzoek ingediend om artikel 4 van het bestemmingsplan Heerenveen-Skoatterwâld te herzien, om de gebouwen op Domela Nieuwenhuisweg 1 te gebruiken voor het huisvesten van een supermarkt. Deze herziening is in strijd met de detailhandelsvisie.

De raad is van mening dat deze bepalingen uit de detailhandelsvisie van kracht blijven en besluit unaniem dat het verzoek daarom moet worden geweigerd.


De FNP en Heerenveen Lokaal dienen een motie in over de detailhandelsvisie, omdat volgens de FNP en Heerenveen Lokaal:

 • der yn it plak Hearrenfean ferhâldingsgewiis mei fergelykbere doarpen net folle supermerken binne.
 • it keapgedrach fan konsuminten oars is as jierren tebek
 • yn de wyk Skoatterwâld der gjin foarsjenning is foar it heljen fan deistige boadskippen.
 • der op it stuit wurke wurdt oan in nije detailhannelsfysje. in grut part fan de konsuminten it heljen fan de deistige boadskippen en it saneamde funshoppen net op it selde momint docht.
 • der net in aktueel undersyk is nei de gefolgen fan in nije supermerk bûten it sintrum fan Hearrenfean foar it sintrum fan Hearrenfean.

Fersiket it kolleezje:

 • By it opstellen fan de nije detailhanneldfysje de boppesteande opmerkingen mei te nimmen.
 • By it opstellen fan de nije detailhannelsfysje te sjen nei de mooglikheden foar in supermerk yn Skoatterwâld en hjirby te sjen nei de eventuele gefolgen foar it sintrum fan Hearrenfean.

Besluit:
De motie wordt verworpen.

Stemuitslag:
Voor: ChristenUnie (1), FNP (3), Heerenveen Lokaal(1)
Tegen: CDA (3), D66 (2), GB Heerenveen (3),GroenLinks (2), PvdA (6), SP (2), VVD (5)

De SP dient een motie in over Zelfbewoningsplicht, omdat volgens de SP:

 • Het aantal woningen dat gekocht wordt om te verhuren toeneemt;
 • De huizenprijzen fors stijgen, mede als gevolg van speculanten;
 • Er ook in de gemeente Heerenveen een toenemend tekort aan betaalbare woningen is voor starters en mensen met een modaal inkomen;
 • Starters en middeninkomens niet kunnen concurreren met kapitaalkrachtige beleggers en een woning in de gemeente Heerenveen voor deze groepen zo minder bereikbaar wordt;
 • Koopwoningen voor starters en middeninkomens bedoeld zijn voor onze inwoners en niet voor beleggers;
 • Een zelfbewoningsplicht ervoor zorgt dat de koper verplicht is zelf in de woning te gaan wonen en dat door deze clausule een woning niet aangeschaft kan worden om te verhuren.

Vraagt het college om:

 1. Te onderzoeken of het juridisch mogelijk is:
  • Bij nieuwe koopwoningen, te realiseren op grond van de gemeente, standaard in de voorwaarden een zelfbewoningsplicht met kettingbeding op te nemen;
  • Bij nieuwe projecten op de grond van private partijen een zelfbewoningsplicht met kettingbeding op te nemen in de anterieure overeenkomst;
  • De “opkoopbescherming” in te voeren, zodat het mogelijk is ook een zelfbewoningsplicht in te voeren voor bestaande bouw.
 2. Aan te geven welke stappen moeten worden ondernomen om bovenstaande zaken te realiseren.
 3. De resultaten van dit onderzoek voor het einde van dit jaar aan de gemeenteraad kenbaar te maken.
 4. Bij het opstellen van de woonvisie een voorstel naar de Raad te sturen met de invoering van deze maatregelen (of delen daarvan).

Besluit:
De motie wordt verworpen.

Stemuitslag:
Voor: GroenLinks (2), SP (2)
Tegen: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (3), GBHeerenveen (3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA(6), VVD (5)

De FNP en PvdA dienen een motie in om een Huisvestingsverordening op te stellen omdat, volgens FNP en PvdA:

 • De wenningmerk ûnder druk stiet.
 • De gemeente Hearrenfean gjin húsfêstingsferoardering hat.
 • In húsfêstingsferoardering in ynstrumint is om de wenningmerk te stjoeren.
 • De gemeente dwaande is mei it opstellen fan in nije wenfysje.
 • De gemeente mei in húsfêstingsferoardering de hjoeddeistige krappe wenningmerk folle better stjoere kin. Tink hjirby ûnder oare oan maatwurk foar tawizing hierwenningen, tawizing kavels, ekonomyske of maatskiplike bining ynwenners, betingsten en handhaving rekreatyf ferhier, twadde wenningen, doelgroepen (sa as starters en trochstreamers, selbewenningsplicht, wenromtefoarried, opkeapbeskerming, bessettingsnoarm en prestaasjes-ôfspraken mei wenningkorporaasjes
 • De hjoeddeiske en boppesteande  neamde ûntwikkelingen dúdlik meitsje dat wentebou in belangrike útdaging foar Hearrenfean is, en der sadwaande ferlet is fan in húsfêstingsferoardering.

Fersiket it kolleezje:
• om foar 1 juny 2022 in húsfêstingsferoardering oan de ried foar te lizzen, wêryn ûnder oare de by de oerwagingen neamde aspekten meinommen wurde.
• om yn de nije wenfysje romte te hâlden foar de wurking en gefolgen fan de húsfêstingsferoardering.

Besluit:
De motie wordt verworpen.

Stemuitslag:
Voor: FNP (3), GroenLinks (2), PvdA (6), SP (2)
Tegen: CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (2), GBHeerenveen (3), Heerenveen Lokaal (1), VVD(5)
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden