Terugblik op de Raadsvergadering van 19 december 2022

HEERENVEEN - In de onderstaande tekst een Terugblik op de raadsvergadering van 19 december 2022. 

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is. Alle stukken en de complete agenda met de uitzending vind je op de website.

Vaststellen voorbereidingsbesluit Centrum Heerenveen

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorbereidingsbesluit centrum om de planologische regelingen 'Heerenveen Centrum-West' en 'Heerenveen-Centrum' aan te passen. Met deze aanpassing kan bereikt worden dat er in de toekomst een aantrekkelijk centrum Heerenveen is met een gevarieerd woningaanbod en een goede omgevingskwaliteit.

Brede nota kapitaalgoederen 2023-2027

De gemeenteraad heeft de brede nota kapitaalgoederen vastgesteld. In de brede nota kapitaalgoederen wordt de inrichting, de voorzieningen en het functioneren van de openbare ruimte geregeld. Zoals het beheer, onderhoud en de vervanging van: groen, wegen, bruggen, gebouwen van de gemeente.

Met een amendement ingebracht door D66, CU, GB, SP heeft de raad unaniem besloten om het kwaliteitsniveau van de fietspaden op hoog niveau te onderhouden en beheren.

Belastingverordeningen 2023

De gemeenteraad heeft de belastingverordeningen voor 2023 vastgesteld.

Het betreft de afvalstoffenheffing, forensenbelasting, havengeld, leges, lijkbezorgingsrechten, onroerende zaakbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, rioolheffing, toeristenbelasting en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Gemeentelijke huisvesting

De gemeenteraad heeft ingestemd om het plan van sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige locatie met behoud van Crackstate als gemeentekantoor verder uit te werken.

Met een motie ingebracht door de VVD heeft de raad unaniem het college de opdracht gegeven om in de onderzoeksfase ook te onderzoeken of het mogelijk is om een gebouw te (laten) realiseren waarbij ook andere opgaven van de gemeenten meegewogen worden, zoals bijvoorbeeld de woningbouwopgave.

Daarnaast heeft het college de opdracht gekregen om participatie met inwoners en ondernemers vorm te geven en daarbij de afwegingen vanuit de raadsagenda mee te nemen.

Het voorstel is aangenomen met 22 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

Voor: raadsleden van de fracties CDA, D66, SP, CU, GL, PvdA, VVD

Tegen: raadsleden van de fracties GB, HL, FNP

Stemverklaring T. van der Ven (GB): Wij stemmen tegen het raadsvoorstel maar wij kunnen ons wel vinden in de motie want het is ‘the second best’.

Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein en parkeervoorziening aan de Verlengde Veldschans en het Molenplein

De gemeenteraad heeft ermee ingestemd dat er een parkeergarage komt aan het Burgemeester Kuperusplein. Het Burgemeester Kuperusplein wordt aangepakt en de Koornbeursweg gereconstrueerd. Er komt een aanvullende parkeervoorziening aan de Verlengde Veldschans en het Molenplein. De raad heeft hiervoor een investeringskrediet van €17.916.000 beschikbaar gesteld.

Met amendementen ingebracht door de fractie D66 heeft de raad het besluit genomen om bij de reconstructie van de Koornbeursweg het comfort en de veiligheid van fietsers zwaar mee te laten wegen bij infrastructurele aanpassingen.

Ook wordt bij de inrichting van het aanvullende parkeerterrein aan het Molenplein naast parkeergelegenheid tevens beplanting en begroeiing toegevoegd, volgens hetzelfde groenpercentage als in de plannen voor het maaiveld van het Burgemeester Kuperusplein.

Het amendement over fietsveiligheid is aangenomen met 22 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

Voor: raadsleden van de fracties D66, SP, CU, FNP, GL, PvdA, VVD

Tegen: raadsleden van de fracties CDA, GB, HL

Het amendement over beplanting en begroeiing is aangenomen met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen

Voor: raadsleden van de fracties CDA, D66, GB, SP, CU, FNP, GL, PvdA

Tegen: raadsleden van de fracties HL, VVD

Het voorstel is aangenomen met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Voor: raadsleden van de fracties CDA, D66, GB, HL, CU, FNP, GL, PvdA, VVD

Tegen: raadsleden van de fracties HL, SP

Stemverklaring de heer J. van der Veen (SP) Wij vinden ook dat deze tweede parkeergarage miljoenen duurder uitvalt dan eerst was voorgespiegeld. De huidige parkeergarage staat meestal ook voor de helft leeg. Een transferium (waar we het vaak over hebben gehad) op de rand van het centrum met slim OV, is een betere en vele malen goedkopere optie dan het bouwen van een tiental miljoenen kostende tweede parkeergarage. Met een transferium kunnen we er ook voor zorgen dat het ziekenhuis, scholen en de verschillende buurten weer bereikbaar worden met slim OV. Zo doen we ook recht aan het autoluw maken van het centrum. De SP fractie is tegen de bouw van een tweede parkeergarage.

Stemverklaring de heer J. Dekker (GL) Wij zijn blij met de toezegging die ook gedaan is in de commissie, dat betreft de memo parkeerbalans. Daar staan mooi oplossingen in en wij hebben gevraagd om deze niet nu buiten kijk te laten. Hierdoor kunnen wij instemmen met het voorstel wat er nu ligt.

Motie Kamerverhuur

Er is een motie ingebracht door FNP, mede namens de raadsleden van de fracties Heerenveen Lokaal en VVD over kamerverhuur.

De gemeenteraad heeft met de motie unaniem de opdracht aan het college gegeven om:

  1. De beheersverordening kamerverhuur te evalueren en de raad op korte termijn een aangepaste beheersverordening voor te leggen.
  2. Bij de evaluatie ook te kijken naar de minimale afstand tussen woningen met kamerverhuur, het kenmerk SNF, de kwaliteit van de woningen waar een vergunning voor kamerverhuur voor wordt aangevraagd en de norm voor parkeren voor zelfstandige woonruimtes.

Beleidskader zonneparken

De gemeenteraad heeft unaniem het beleidskader zonneparken vastgesteld. In het beleidskader staan de regels voor het realiseren van zonneparken. Dit beleidskader is een herijking van het beleidskader 2016 en sluit aan bij de (vernieuwde) wet- en regelgeving en de gemeentelijke ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en in 2030 70% van het elektriciteitsverbruik van onze gemeente lokaal duurzaam op te wekken.

Bestemmingsplanwijziging voor accommodatie kaatsvereniging in Hoornsterzwaag

De gemeenteraad heeft unaniem een verklaring van bedenkingen afgegeven voor de realisatie van een multifunctioneel gebouw voor accommodatie kaatsvereniging in Hoornsterzwaag.

Jan Jonkmanweg naast nummer 29 in De Knipe, verklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad heeft unaniem een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het aanleggen van een parkeerterrein op de locatie aan de Jan Jonkmanweg naast nummer 29 in De Knipe. 

4e verzamelbesluit met wijzigingen op Begroting 2022

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het vierde verzamelbesluit met afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022. De afwijkingen hebben een omvang van € 3,5 miljoen die wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een wijziging in de manier van declareren voor raads- en commissieleden. De nieuwe manier van declareren betekent voor zowel raads- en commissieleden als de griffie een vereenvoudiging van de administratieve lasten.