Terublik op raadsvergadering van donderdag 8 juli

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. Vanwege de coronacrisis werd deze vergadering digitaal gehouden.

We vertellen wat de gemeenteraad heeft besloten en geven de stemverhouding aan bij de besluiten waarbij niet unaniem gestemd is en waar die zijn gegeven ook de stemverklaringen tegen. Alle stukken en de complete agenda vind je op de website.

#Omgevingsvisie Heerenveen 1.0

De raad heeft de Omgevingsvisie vastgesteld. De reacties van de inwoners en organisaties op het document zijn daarin meegenomen. De Omgevingsvisie is de hoofdlijn van het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving en vervangt een aantal oude beleidsstukken.

∞ Amendement - Kernkwaliteit sterke landbouw[aangenomen]
(ingediend door VVD, GBH, FNP CDA, CU)

De raad heeft besloten om in Omgevingsvisie Heerenveen 1.0 Punt 6 van de kernkwaliteiten op pagina 11 aan te vullen met:
6. Een robuust groen- en blauw netwerk met ruimte voor een sterke agrarische sector

Stemming:

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), FNP (1), GBHeerenveen (3), VVD (5)

Tegen: D66 (2), FNP (1), GroenLinks (3), HeerenveenLokaal (1), PvdA (5), SP (2)

∞ Motie - Zero-emissie concepten [niet aangenomen]

(ingediend door D66)

De gemeenteraad verzoekt het college:

  • In haar netwerkgesprekken, zoals deze voortvloeien uit het economisch beleid, met de ketenpartners de kansen in kaart te brengen om in de gemeente Heerenveen zero emissie-concepten in te voeren vanaf 2025.
  • Inzichtelijk te maken wat de maatschappelijke bijdrage van zero emissie-concepten is aan de doelstellingen in het duurzaamheidsprogramma en de centrumplannen.
  • De raad begin 2022 een voorstel voor te leggen per wanneer en welke zero-emissie-concepten ingevoerd kunnen worden en welke inspanning daarvoor nodig is.

Stemming:

Voor: ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (3)

Tegen: CDA (5), FNP (2), GB Heerenveen (3), HeerenveenLokaal (1), PvdA (5), SP (2), VVD (5)

Amendementen waarover al besloten was op 1 juli:

Amendement - Circulair bouwen

(ingediend door GL, SP, D66, FNP, CU)

De raad besluit met algemene stemmen:

de voorgestelde Omgevingsvisie Heerenveen 1.0 te wijzigen door

op pagina 23, paragraaf 5.2.4.1 Het sluiten van kringlopen, het laatste punt: ‘Waar mogelijk stimuleren we innovaties op het gebied van circulair bouwen.’

te vervangen door ‘Circulair bouwen wordt de norm in Heerenveen.’

Amendement - Paragraaf circulair bouwen

(ingediend door GL, SP, FNP, CU)

De raad besluit met algemene stemmen:

de voorgestelde Omgevingsvisie Heerenveen 1.0 te wijzigen door

De volgende paragraaf toe te voegen aan de omgevingsvisie:

5.3.9 Circulair bouwen wordt de norm in Heerenveen

Hoewel circulair bouwen nog sterk in ontwikkeling is, willen we dat in Heerenveen circulair bouwen zo snel mogelijk vanzelfsprekend wordt. Dit sluit aan bij onze ambitie om circular valley te worden. We werken toe naar de situatie dat circulair bouwen het uitgangspunt is, tenzij dat niet mogelijk is. Er worden alleen nieuwe grondstoffen gebruikt als het echt niet anders kan. Daarnaast streven we naar herbruikbaar en demontabel bouwen. De gemeente stimuleert de ontwikkeling en kennisdeling van circulaire initiatieven om zo een versnelling van circulair bouwen mogelijk te maken.

#Definitieve verklaring van geen bedenkingen Pean Zeilschool legalisering vakantiewoningen

De gemeenteraad heeft besloten om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plaatsen van 12 chalets op het perceel Pean 1 te Nes. Tijdens de bouw bleek dat de positionering van de chalets afwijkt van het eerder ingediende plan en daarom was een nieuwe aanvraag noodzakelijk. Hierop heeft de raad dus positief besloten.

Stemming:

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (2), GBHeerenveen (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal(1), PvdA (5), VVD (5)

Tegen: SP (2)

Stemverklaring

SP: stemmen tegen, niet omdat we tegen de zeilschool zijn, maar omdat we het niet eens zijn met het verloop van het proces.

∞ Motie vreemd - Inschrijving arbeidsmigranten[niet aangenomen]
(ingediend door SP)

De gemeenteraad roept het college op om:

  • De inschrijving van arbeidsmigranten te bevorderen.
  • De raad eind 2021 een beleidsvoorstel ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten te doen toekomen met als doel inzicht te krijgen en te houden in de aantallen, omstandigheden en locaties waar arbeidsmigranten in de gemeente zijn gehuisvest.

Stemming:

Voor: GroenLinks (3), SP (2)

Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (2), GBHeerenveen (3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (5),VVD (5)

#Jaarstukken gemeente Heerenveen 2020

De gemeenteraad heeft de jaarstukken 2020 vastgesteld. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de voorgenomen beleidsdoelstellingen en de financiën in 2020. De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag.

Het begrotingsjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.7 miljoen. De belangrijkste afwijkingen in 2020 waren het grote positieve resultaat op de grondexploitaties en de tekorten in het sociaal domein. In de inleiding van de jaarrekening is een overzicht opgenomen met de belangrijkste verklaringen voor dit financiële resultaat. In het jaarverslag worden alle afwijkingen boven de € 100.000 toegelicht.

#Verzamelbesluit 2021-2

De gemeenteraad heeft de tweede reeks financiële wijzigingen op de lopende begroting 2021 vastgesteld. Daarmee is besloten om:

  • het resultaat op de grondexploitatie van € 477.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
  • de voorziening "verplichtingen Boarnsterhim" op te heffen;
  • in stemmen met een overschrijding van het 10-jaars termijn voor de exploitatie Stadiongebied;
  • het negatieve resultaat van € 478.575 te onttrekken aan de algemene reserve.

∞ Amendement - ‘“Second opinion Sportstad” út it sammelbeslút heljen[niet aangenomen]

(ingediend door FNP)

Voorgesteld besluit:
€ 24.075,00 foar it ûnderwerp ‘“Second opinion Sportstad” út it sammelbeslút (pagina 15) te heljen en dit yn in separaat riedsfoarstel oan de ried foar te lizzen.

Stemming:

Voor: ChristenUnie (1), FNP (3), GroenLinks (3),Heerenveen Lokaal (1), SP (2)

Tegen: CDA (5), D66 (2), GB Heerenveen (3), PvdA (6),VVD (5)

#Budgetoverhevelingen en spelregels budgetoverheveling

De raad heeft ingestemd om € 2.660.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van activiteiten in 2021 die vanwege budgetoverhevelingen tot en met 2019 zijn gestort in de algemene reserve.

Ook heeft de raad een nieuwe werkwijze vastgesteld, waarmee voortaan jaarlijks aan de raad een besluit wordt gevraag over budgetoverheveling, omdat budgetoverheveling en het beschikbaar stellen van middelen uit de reserves behoort bij het budgetrecht van de gemeenteraad.

#Perspectiefnota voor de Begroting 2022-2025

De raad heeft de Perspectiefnota vastgesteld en geeft daarmee richting aan de Begroting. Het college werkt het besluit en de aangenomen wijziging en verzoeken uit in de Begroting 2022-2025 die in het najaar wordt behandeld.

Het college legde een basisscenario voorstel Perspectiefnota inclusief voorgestelde investeringen en ombuigingen voor aan de raad. De raad heeft daarop advies gevraagd van de samenleving over het uitgeven van geld in 2022.

Stemming:

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), PvdA (6), VVD (5)

Tegen: FNP (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), SP(2)

Stemverklaringen:

SP: coalitie in beton gegoten, herkennen kernwaarden van de SP er niet in, dus tegen

FNP: missen sociale gevoel, doet geen recht aan inbreng van inwoners, tegen

GL: P-nota is in onze ogen tegenovergestelde van sociaal, tegen

HL: P-nota voldoet op geen enkele wijze aan inbreng inwoners, tegen

∞ Amendement - Taakstelling jeugd schrappen[niet aangenomen]

(ingediend door GL)

Voorgesteld besluit:
De perspectiefnota aan te passen waarbij:
- De taakstelling op jeugd (€ 1.500.000 in 2024 en 2025) wordt geschrapt uit de perspectiefnota.

Stemming:

Voor: FNP (3), GroenLinks (3), SP (2)

Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6), VVD (5)

∞ Amendement – Erfgoed[niet aangenomen]

(ingediend door D66)

Voorgesteld besluit:

- Op pagina 45, onder het kopje ‘ombuigingen’ in de tabel toe te voegen: ‘berekening van het weerstandsvermogen aanpassen’ met een besparing van €8.500.000,- in 2022.
- Op pagina 38, onder het kopje ‘Keuze uit de Investeringsagenda’ in de tabel op te nemen: ‘harmonisatie cultuurhistorische erfgoedbeleid’ met de kosten €134.000 in 2022, €90.000 in 2023 en €50.000 in 2024.

Stemming:

Voor: ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (3),Heerenveen Lokaal (1)

Tegen: CDA (5), FNP (3), GB Heerenveen (3), PvdA (6), SP(2), VVD (5)

∞ Amendement - Heerenveen Zorgt Regeling behouden en stoppen met AV Frieso  [niet aangenomen]
(ingediend door FNP/ HL)

Foarsteld beslút:
De tekst op side 23 fan de perspektyf nota oer ombuging 68 te skrappen en te feroarjen yn de folgjende tekst:
Verlagen budget collectieve ziektekostenverzekering (nr.68 Ombuigingsbundel)
We kiezen voor de Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) en stoppen met de collectieve verzekering AV Frieso.
Bij stopzetten van deze regeling met ingang van 2022 levert dit een geschatte besparing op van structureel € 150.000,- per jaar.

Stemming:

Voor: FNP (3), Heerenveen Lokaal (1)

Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), GroenLinks (3), PvdA (6), SP (2), VVD (5

∞ Amendement - Kultuer, net besunigjen op organisaasje mar gebouwen ferkeapjen[niet aangenomen]

(ingediend door FNP)

Foarsteld eslút:
• De foarstelde ombuging 53a op side 24 te skrassen en oan te passen mei de folgjende tekst:
De ried by it fêsstellen fan de begrutting fan 2022 in útstel te dwaan oer de mooglike ferkeap fan de Rinkelbom en/of it Posthûs.

Stemming:

Voor: FNP (3)

Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA(6), SP (2), VVD (5)

∞ Motie - Folweardige festiging bibliotheek yn  Jobbegea en Akkrum [niet aangenomen]

(ingediend door FNP / HL / SP)

De Ried fersiket it kolleezje :
• Om yn it beliedsstjoerde kontraktfinansiering mei de stichting biblioteken Súd Fryslân fêst te lizzen dat der yn de gemeenten Hearrenfean, neist de haadfestiging op it Hearrenfean, der ek yn Jobbegea en Akkrum in folweardige festiging fan de bibliotheek bestean bliuwe moat.

Stemming:

Voor: FNP (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), SP(2)

Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), PvdA (6), VVD (5)

∞ Motie - Rol ried yn Deltaplan-Noard Nederlân[niet aangenomen]

(ingediend door FNP / HL)

De ried fersiket it kolleezje:
• de Ried te ynformearjen oer de planning fan mooglike ferfolchstappen oer it Deltaplan-Noard Nederlân.
• de Ried foarôf te ynformearjen en te hifkjen oer alle grutte folgjende stappen, ûntwikkelingen of bestjoerlike besluten dy’t te krijen hawwe mei it ferfolch en ynhâldlik útwurkjen fan it Deltaplan-Noard Nederlân, sadat de Ried ien en oar agindearje kin en dêroer it iepenbiere debat fiere kin.
• ûnderdielen dy’t yn de ynhâldlike útwurking in politike kar fereaskje yn alle gefallen foar beslútfoarming oan de Ried foar te lizzen.
• dit yn alle gefallen te dwaan foardat it kolleezje op basis fan dy ynhâld fierder ûnderhannelje sil mei Provinsje en Ryk.

Stemming:

Voor: FNP (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), SP(2)

Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), PvdA (6), VVD (5)

∞ Motie – Basisscenario[aangenomen]

(ingediend door VVD / PvdA / CDA / GBH)

De raad verzoekt het college:
· Om het basisscenario en de Perspectiefnota te gebruiken als uitgangspunt voor de begroting 2022.
· Eventuele meevallers (vanuit de onzekerheden), incidenteel of structureel, die dan bekend zijn op financieel duurzame wijze te verwerken in de begroting.
· Minder of niet te bezuinigen op de volgende voorstellen uit het basisscenario:
(in willekeurige volgorde): Jeugd, budget collectieve ziektekostenverzekering, opbrengst OZB en bewonersvergunningen.

Stemming:

Voor: CDA (5), GB Heerenveen (3), PvdA (6), VVD (5)

Tegen: ChristenUnie (1), D66 (2), FNP (3), GroenLinks (3),Heerenveen Lokaal (1), SP (2)

∞ Motie - Onderzoek Atelier Majeure[ingetrokken door toezegging van college dat gegevens bekend zijn voor de begroting]

(ingediend door HL / PvdA)

De raad verzoekt het college om voor 1 september 2021 de raad te informeren over:
• de exacte begroting van Ateliers Majeur over het jaar 2020 en 2021 waarbij exact inzichtelijk wordt gemaakt waar de gemeentelijke subsidie aan wordt besteed inclusief huisvesting, overhead en activiteiten;
• het aantal basisschoolkinderen die in het schooljaar 2020/2021 in ieder geval 10 weken/lessen cultuur en muziek onderwijs hebben genoten op basisscholen in Heerenveen onder schooltijd.

∞ Motie - Huisvesting culturele instellingen[niet aangenomen]

(ingediend door CU)

De raad verzoekt het college / draagt het college op:
• Te onderzoeken of het mogelijk is om de collectie van het Museum Heerenveen te verspreiden over verschillende locaties in de gemeente;
• Te onderzoeken of het voortgezet onderwijs kan worden gehuisvest in de locatie Heerenveense School.
• Te onderzoeken of bovenstaande leidt tot het verbeteren van de exploitatie van culturele instellingen in Heerenveen en het verduurzamen van de huisvesting van Voortgezet Onderwijs.
• Bij alle bovenstaande onderzoeken in ieder geval de financiële haalbaarheid en de het draagvlak mee te nemen.
• En de raad over al het bovenstaande voor eind 2021 te informeren.

Stemming:

Voor: ChristenUnie (1)

Tegen: CDA (5), D66 (2), FNP (3), GB Heerenveen (3),GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6),SP (2), VVD (5)

∞ Motie - Culturele sector - rekening houden met gevolgen Covid-19 crisis [niet aangenomen]

(ingediend door GL / SP)

De raad verzoekt het college:
• Bij het opstellen van de begroting rekening te houden met de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de culturele sector en dit terug te laten komen in de begroting.

Stemming:

Voor: FNP (3), GroenLinks (3), PvdA (5), SP (2)

Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), Heerenveen Lokaal (1), VVD (5)

∞ Motie - In stand houden huidige voorzieningenniveau Sociaal Domein[niet aangenomen]

(ingediend door GL / FNP /SP)

De raad verzoekt het college:
• Bij het opstellen van de begroting minimaal het huidige voorzieningenniveau van het sociaal domein in stand te houden.

Stemming:

Voor: FNP (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), SP(2)

Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), PvdA (6), VVD (5

∞ Motie - Inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp[aangenomen] (ingediend door GBH /CDA / SP/ PvdA )

De raad draagt het college op:

- Er bij het Rijk op aan te dringen om het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp z.s.m. weer te vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage.

Stemming:

Voor: CDA (5), D66 (2), FNP (1), GB Heerenveen (3),GroenLinks (3), PvdA (6), SP (2), VVD (5)

Tegen: ChristenUnie (1), FNP (2), Heerenveen Lokaal (1)

∞ Motie - Verkoop aandelen Thialf en Sportstad [niet aangenomen]

(ingediend door SP)

De raad draagt het college op:
• Alle aandelen van de gemeente Heerenveen in Thialf en Sportstad voor een marktconforme prijs te verkopen. 

Stemming:

Voor: FNP (3), GroenLinks (3), Heerenveen Lokaal (1), SP(2)

Tegen: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen(3), PvdA (6), VVD (5)

∞ Motie ID 296 GL - Sociaal en groen [niet aangenomen]

(ingediend door GL / SP)

De raad roept het college op:
• Invulling te geven aan het uitgangspunt van brede welvaart door te kiezen voor kaders en richting, ingegeven door sociaal en groen in plaats van commerciële topsport en economie en dit zichtbaar te maken in de begroting.

Stemming:

Voor: ChristenUnie (1), FNP (3), GroenLinks (3), SP (2)

Tegen: CDA (5), D66 (2), GB Heerenveen (3), HeerenveenLokaal (1), PvdA (6), VVD (5)

∞ Motie – Herontwikkelingsfonds [niet aangenomen]

(ingediend door D66 )

De raad verzoekt het college:
• De raad bij het opstellen van de begroting 2022 een voorstel voor te leggen op welke wijze het (her)ontwikkelfonds gevuld kan worden;
• Vóór het zomerreces van 2022 een voorstel te doen waarop het (her)ontwikkelfonds kan worden aangewend.

Stemming:

Voor: ChristenUnie (1), D66 (2)

Tegen: CDA (5), FNP (3), GB Heerenveen (3), GroenLinks(3), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6), SP (2), VVD(5)

∞ Motie - Toekomstbestendige en duurzame capaciteit elektriciteitsnet[unaniem aangenomen]

(ingediend door VVD / CDA / PvdA / D66 / GL)

De raad verzoekt het college:
• Met de netbeheerders en andere relevante partners in gesprek te gaan wat exact het investeringstempo is en daarmee het creëren van toekomstbestendige en duurzame capaciteit.
• Hierover halfjaarlijks aan de raad terug te koppelen vanuit economisch en duurzaamheidsperspectief.
• Samen met ondernemers en netbeheerders te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om eventuele barrières in de ontwikkeling van die capaciteit weg te nemen, voor zover het de bevoegdheden van de raad of het college betreft.
• Parallel daaraan een voorstel voor onderzoek naar een decentraal netwerk te laten verrichten en dit onderzoeksvoorstel -met financiële onderbouwing- aan te bieden bij de behandeling van de begroting 2022.
• Het onderzoek minimaal op te hangen aan de huidige en toekomstige ambities binnen het duurzaamheids-, vestigings- en economisch beleid.