Terublik op raadsvergadering van donderdag 18 maart

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. Vanwege de coronacrisis werd deze vergadering digitaal gehouden.

Hieronder lees je een terugblik op de raadsvergadering van donderdag 19 maart.

Aanvraag Rijksbijdrage voor de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven

De gemeente kan jaarlijks via de Bommenregeling een tegemoetkoming aanvragen voor het onderzoeken van gebieden op het risico van ongecontroleerde ontploffingen van Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Met deze regeling krijgt de gemeente 70% van de gemaakte kosten vergoed uit het gemeentefonds.

Besluit

De door Elkien gemaakte kosten voor de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog, groot € 43.116,16, vast te stellen.

Begroting 2021 Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor/bestuurder van het openbaar onderwijs en moet daarom de begroting goedkeuren.

Besluit

1. de begroting 2021 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, goed te keuren.
2. de meerjarenbegroting 2022-2024 van Ambion, voor kennisgeving aan te nemen.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen woning en bijgebouw Kromhoutsreed 6 Jubbega

De gemeenteraad kan voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan besluiten dat er ‘geen bedenkingen zijn’. Dat betekent dat de gemeenteraad geen reden ziet om geen toestemming te geven voor de activiteiten.

Besluit

Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruiken van een bedrijfswoning als reguliere woning en het toestaan van het verhuren van een bestaand bijgebouw als vakantiehuis (airbnb).

Het Inrichtingsplan en Beeldkwaliteitsplan Het Landgoed Skoatterwâld

Het ontwerp voor het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan Het Landgoed Skoatterwâld heeft vier weken ter inzage gelegen en er zijn twee inspraakreacties binnengekomen, deze reacties zijn grotendeels overgenomen in het plan.

Besluit

1. het Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan Heerenveen, Skoatterwâld - Het Landgoed, vast te stellen;
2. het Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan Heerenveen, Skoatterwâld - Het Landgoed, op te nemen in de Welstandsnota.

Vaststellen Beeldkwaliteitsplan De Treffe Skoatterwâld

Het ontwerp voor het Beeldkwaliteitsplan De Treffe Skoatterwâld heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen bedenkingen binnengekomen.

Besluit

1. het beeldkwaliteitsplan Heerenveen, Skoatterwâld "De Treffe", vast te stellen;
2. het beeldkwaliteitsplan Heerenveen, Skoatterwâld "De Treffe", op te nemen in de Welstandsnota.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de Schoterlandseweg 22 Katlijk - Moskoupleats

De gemeenteraad kan voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan besluiten dat er ‘geen bedenkingen zijn’. Dat betekent dat de gemeenteraad geen reden ziet om geen toestemming te geven voor de activiteiten. Informatie over Moskoupleats http://heerenveen.nl/moskoupleats.

Besluit

1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vergroten en veranderen van een woning met schuurgedeelte en 2 bijgebouwen in een woonzorgcomplex (o.a. gemeenschappelijke en kantoorruimtes, dagbesteding en spreekkamers) op de locatie Schoterlandseweg 22 te Katlijk;
2. deze verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken wanneer er geen zienswijzen over de ontwerpverklaring zijn ingediend.

Stemming:

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen (3), GroenLinks (2), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6), SP (2), VVD (5)

Tegen: FNP (3)

Opwaarderingsplan Romkessteeg

Voor de opwaardering van de Romkessteeg is een plan geschreven met daarbij een investeringsraming.

Besluit

1. Het definitieve opwaarderingsplan voor de Romkessteeg vast te stellen en uit te voeren.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 179.000 en de bijbehorende kapitaallast van € 10.500 ten laste te brengen van het fonds vitale kernen.
3. Een incidentele subsidie van maximaal € 50.000,-- in te stellen voor het project Romkessteeg voor de vastgoedeigenaren met een eigendom in de Romkessteeg.
4. Het eventuele restant van de incidentele subsidie terug te laten vloeien in het fonds vitale kernen.

Motie vreemd 275 GL - Heel Holland wipt

De raad verzoekt het college om het aanmeldingsformulier https://nk-tegelwippen.nl/aanmelden/ zo spoedig mogelijk in te vullen om zo onze gemeente mee te laten strijden voor de Gouden Tegel.

 

Stemming:

Voor: CDA (5), ChristenUnie (1), D66 (2), GB Heerenveen (3), GroenLinks (2), Heerenveen Lokaal (1), PvdA (6), SP (2), VVD (5)

Tegen: FNP (3)