Terublik op raadsvergadering van donderdag 10 juni

HEERENVEEN - Donderdagavond was er weer een raadsvergadering. Vanwege de coronacrisis werd deze vergadering digitaal gehouden.

Hieronder lees je een terugblik op de raadsvergadering van donderdag 10 juni 2021.

Verlenging Integraal Veiligheidsplan

In 2021 verloopt het huidige integraal veiligheidsplan en moet daarom dit jaar herzien worden. De gemeenteraad besloot om het huidige plan één jaar langer te laten doorlopen zodat het beter aansluit op de bestuursperiode van de raad, er beter zicht is op de lange termijn effecten van COVID-19 en het plan beter aansluit op de integrale veiligheidsmonitor. Ook kan er beter rekening gehouden worden met de impact van financiële ombuigingen.

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân - Jaarstukken 2020 en begroting 2022

De sociale werkvoorziening van onder meer Heerenveen is geregeld in een Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslan. De raad constateerde dat er geen bijzonderheden zijn in de begroting.

Hus en Hiem - Begroting 2022

In het kader van de omgevingswet ontvangt de gemeente Heerenveen advies van Hûs en Hiem. De begroting van de adviesprojecten die Heerenveen afneemt van deze organisatie is  besproken. De gemeenteraad besloot om geen zienswijze over deze begroting in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van Hûs en Hiem.

Onafhankelijk onderzoek terugvorderingen/boetes Participatiewet

Er wordt een onafhankelijk onderzoek opgezet over boetes en terugvorderingen binnen de participatiewet. De gemeenteraad gaf akkoord op de onderzoeksopzet en een budget van € 100.000,-.

Statuten fusie OSG Sevenwolden en Bornegocollege

De stichtingen van de OSG Sevenwolden en het Bornegocollege gaan fuseren om een sterker gezamenlijk schoolbestuur te kunnen vormen. De aparte scholen blijven bestaan, maar zullen in de toekomst door een gezamenlijke stichting worden bestuurd. Alle interne betrokken zijn het eens over de fusie. Ondanks dat heen fusie betreft tussen een openbare en een christelijke school, blijft de raad betrokken bij het toezicht op het schoolbestuur. Een mogelijk risico is dat er door de fusie geen zelfstandige stichting is die de belangen behartigt van het openbaar onderwijs in Heerenveen. De raad krijgt hierdoor iets minder bevoegdheden; zo is de raad niet meer verantwoordelijk voor het benoemen van de Raad van Toezicht.

Uitvoering van het Regiofonds in het kader van de Regiodeal Zuid-Oost Friesland

In juli 2020 heeft de regio Zuid-Oost Friesland een RegioDeal gesloten met het Rijk. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de regio, met name bedoeld om ontmoeting en samenwerking te stimuleren. Er komt nu vanuit het rijk € 900.000,- beschikbaar voor het project, waarvan gemeente Heerenveen de projecttrekker is. De gemeenteraad van Heerenveen moet daarom akkoord geven voor het beschikbaar stellen van deze middelen aan het project en heeft dat gedaan. 

Verlengen richttermijn beheerplan gemeentelijke gebouwen

Het huidige beheerplan gemeentelijke gebouwen is eind 2020 verlopen en wettelijk mag een dergelijk plan niet meer dan 5 jaar oud zijn. De organisatie heeft echter tijd nodig om een nieuw beheerplan te schrijven en daarom heeft de raad besloten om de termijn voor het vernieuwen van het plan met een jaar te verlengen.

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan herontwikkeling locatie Jongbloed

Op het bedrijventerrein van Royal Jongbloed is de wens om het oude pand te slopen en daarvoor kleinere nieuwbouw in de plaats te laten komen. Hierdoor komt er ruimte vrij voor de bouw van 41 woningen. Het initiatief voor de bouw van woningen past niet in het huidige bestemmingsplan. De raad heeft het nieuwe bestemmingsplan én het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vast gesteld.

Bestemmingsplan Schoterlandseweg 11 Mildam

De raad heeft besloten om voor de bouw van een rijhal aan de Schoterlandseweg 11 te Midam het bestemmingsplan te wijzigen, zodat de bouw van de rijhal wel mogelijk is.

Bestemmingsplan woningbouwontwikkeling Luitzen Wagenaarstraat

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Luitzen Wagenaarstraat vast gesteld, waarmee de bouw van 9 woningen en de inrichting van aansluitende openbare ruimte door Plegt Vos mogelijk wordt.

Stemming:

Voor: CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), FNP (3), GBHeerenveen (2), GroenLinks (2), Heerenveen Lokaal(1), PvdA (5), SP (2), VVD (5)

Niet gestemd: PvdA (1)

RES 1.0 met het Friese bod van 3,0 TWh aan grootschalige duurzame energie en de Regionale Structuur Warmte

De gemeenteraad heeft de RES 1.0 vastgesteld. In de Regionale Energietransitie (RES) werkt Heerenveen samen met alle andere Friese gemeenten, de provincie, Wetterskip, de netbeheerders en maatschappelijke partijen aan een Friese ambitie voor duurzame energie voor 2030. Hierin wordt een bod gedaan om 2,3TWh duurzame energie te gaan opbouwen in 2030, waarin een adequate bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie. Het bod dat gedaan is bevat vooral uit zekere en met grote waarschijnlijkheid haalbare initiatieven. De totale ambitie gaat nog verder, maar dit zal verder worden uitgewerkt in de RES 2.0.

Verklaring van geen bedenkingen Tramweg 13 De Knipe

De raad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven om op Tramweg 13 in De Knipe een nieuwe schuur te bouwen.

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders

De raad heeft een nieuwe gedragscode integriteit vastgesteld, die de oude nota 'Bestuurlijke integriteit collegeleden' vervangt. Politieke ambtsdragers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar.

Jaarlijkse actualisatie APV

Ieder jaar brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe modelverordening APV uit. In de APV worden zaken rondom de openbare orde en veiligheid in de gemeente Heerenveen geregeld. Om onze APV ook actueel te houden, past de gemeente Heerenveen onze APV ook jaarlijks aan. De belangrijkste wijzigingen die dit jaar worden aangebracht zijn het toevoegen van 'slecht levensgedrag' als weigeringsgrond voor een exploitatie vergunning, extra mogelijkheden om overlast door recreatief crossen tegen te gaan en het verbieden van het dragen van attributen van verboden motorbendes (OMGs).Ook wordt het mogelijk om supporters blijvend te verwijderen, het dealen van lachgas tegen te gaan en wordt de maximale termijn van een gebiedsontzegging verruimd.

Motie ID 185 CU - Jaarlijkse actualisatie APV (niet aangenomen)

De raad vrzoekt het college om de raad in positie te brengen om een besluit te kunnen nemen over het al dan niet opnieuw een vergunning te verlenen voor de exploitatie van een prostitutie bedrijf in de gemeente Heerenveen. 

Stemming:

Voor: CDA (2), ChristenUnie (1), PvdA (6)
Tegen: D66 (1), FNP (3), GB Heerenveen (2), GroenLinks(2), Heerenveen Lokaal (1), SP (2), VVD (5

Rapport onderzoek P&C-processen

In de raadsvergadering van 5 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met het onderzoeksvoorstel dat is voorbereid door de Auditcommissie+ met als centrale vraag:
“Hoe is het proces omtrent het opstellen van P&C-documenten ingericht, welke risico’s en kwetsbaarheden kent dit proces en hoe kan het zicht van de raad hierop worden vergroot?” De aanleiding voor het onderzoek zijn de uitkomsten van de onderzoeken naar fouten die werden ontdekt bij het opstellen van de begroting 2021. Uit die onderzoeken blijkt dat de fouten zijn ontstaan bij het wijzigen van de begrotingssystematiek in 2017.

Besluit:

  1. Het college te vragen om een plan van aanpak voor verbeteringen aan de hand van de conclusies 1 t/m 5 en de aanbevelingen, met daarin concrete en SMART afspraken en de raad daarover te laten besluiten.
  2. De auditcommissie te vragen om een plan van aanpak voor verbeteringen aan de hand van de conclusies 5 en 6 en de aanbevelingen, met daarin concrete en SMART afspraken en de raad daarover te laten besluiten.

Motie vreemd ID 280 SP: Verantwoord geproduceerde zonnepanelen

De raad verzoekt het college om  voor duurzame energieprojecten binnen de gemeente Heerenveen maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen en het inkoopbeleid van de gemeente hierop aan te passen.

Stemming:

Voor: CDA (2), ChristenUnie (1), FNP (3), GBHeerenveen (2), GroenLinks (2), Heerenveen Lokaal(1), PvdA (6), SP (2)

Tegen: D66 (1), VVD (5)