Onzekere tijden vragen om behoedzaam en scherp begroten in Heerenveen

HEERENVEEN - Met een realistische en verantwoorde begroting vindt de gemeente Heerenveen  de balans tussen de groeiende vraag naar ondersteuning in de samenleving en een financieel verantwoord beleid. 

Om voor de komende jaren een sluitende begroting aan de raad voor te leggen heeft het college keuzes moeten maken. Wethouder Hedwich Rinkes: “We kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Toch biedt de begroting maatregelen om tegemoet te komen aan wat in de samenleving nodig is.”

Internationale gebeurtenissen hebben lokaal effect

Internationale ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen, corona en de hoge inflatie treffen inwoners en ondernemers in Heerenveen rechtstreeks. Ook de gemeente ondervindt de negatieve gevolgen doordat de eigen uitgaven stijgen. Daarnaast blijft onzekerheid over de rijksbijdrage bestaan.

Blijven investeren in voorzieningen voor iedereen

Ook al is er veel financiële onzekerheid, de gemeente wil oog houden voor wat in deze moeilijke tijd in de samenleving nodig is. Het begrotingsvoorstel aan de raad voorziet in belangrijke en fundamentele voorzieningen.

De gemeente komt de maatschappelijke partners tegemoet met een forse verhoging van de indexatie van subsidies van 1% naar 6,4%. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om subsidies voor onderwijsactiviteiten voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, voor de bibliotheek en voor welzijns- en jongerenwerk.

Er komt de komende jaren geld bij voor investeringen in wegen, bruggen, fietspaden, stoepen, het groen en gemeentelijke gebouwen. En met een investeringsbudget van 52 miljoen euro komt ook voor alle schoolgebouwen structureel geld beschikbaar.

Behoudend en realistisch kiezen

Door realistisch te begroten is de begroting voor de jaren 2023 tot en met 2025 sluitend. Dat geldt niet voor 2026: er wordt dan een tekort voorzien van € 6,7 miljoen. De jaarschijf 2026 kan niet sluitend worden gemaakt, zolang het Rijk geen duidelijkheid geeft over de rijksbijdrage. Daarom stelt het college voor enkele belangrijke onderwerpen nog niet structureel op te nemen in de begroting. Denk hierbij aan duurzaamheid, dienstverlening en de gemeentelijke huisvesting.

Verwacht wordt dat de financiële afweging over deze onderwerpen gemaakt kan worden in het voorjaar van 2023, als er duidelijkheid is over het gemeentefonds.

Gemeentelijke koers bepalen

De actuele gebeurtenissen en het effect op de gemeentelijke financiën maken het nodig dat de gemeente de ambities van de raadsagenda en het hoofdlijnenakkoord afstemt op de huidige omstandigheden. Dit gebeurt de komende periode zodat de gemeente in het voorjaar de koers voor de komende jaren kan bepalen.

 

De raad neemt in de raadsvergadering van 10 november een besluit over de begroting 2023-2026.