Georganiseerde landbouw Friesland op scherp voor discussie over Veenweideprogramma 2030

LEEUWARDEN- Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân presenteren vandaag met het Friese Veenweideprogramma hun plannen voor het veenweidegebied van Friesland voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan om de veengronden natter te maken, bodemdaling af te remmen en de CO2-uitstoot te verminderen. De gezamenlijke landbouwpartijen staan op scherp om de discussie over het nieuwe Friese Veenweideprogramma te voeren.

Het nieuwe programma bestaat uit vele onderdelen. Geart Benedictus, woordvoerder namens de georganiseerde landbouw: “We spannen ons in om de veenweideproblematiek op te lossen, maar we staan totaal niet achter sommige onderdelen van het plan en daarover gaan we zeker in discussie. Zo vinden we het onbegrijpelijk dat moerige gronden met minder dan 80 cm veen en klei-op-veengronden met meer dan 40 cm klei nog steeds onderdeel uitmaken van het programma. Uit onderzoek weten we dat peilmaatregelen op dit soort gronden nauwelijks effect hebben.”

Zonder geld geen levensvatbaar plan

Het natter maken van veengrond zorgt ervoor dat grond voor boeren minder bruikbaar is en schade veroorzaakt. Het plan is om deze gronden af te waarderen en boeren daarvoor te compenseren met vervangende grond. Dat kan alleen als in deze zogenaamde ontwikkelgebieden bedrijven worden opgekocht of verplaatst naar elders, zodat er ruimte ontstaat voor vervangende grond voor de blijver. Benedictus: “Er moet geld beschikbaar komen voor een goede compensatie van grond en maatregelen om de blijvende boeren toekomstperspectief te geven. De provincie, waterschap en gemeenten willen daarvoor geld uittrekken, maar het is niet duidelijk waar de gelden vandaan komen. Zonder geld is het geen levensvatbaar plan.”  

Gerichte oplossingen voor verdienmodel melkveehouderij

Er moet perspectief komen voor boeren in het veenweidegebied. Boeren moeten kunnen werken aan een passend verdienmodel voor de melkveehouderij. “We willen dan ook graag meepraten over oplossingen die we in het plan terugzien. Denk bijvoorbeeld aan de kansrijke bodemmaatregelen die veenoxidatie en CO2 uitstoot beperken. Zoals het opbrengen van dunne laagjes klei op veengronden, waarbij door de vorming van een klei-humus complex koolstof wordt vastgelegd en veel CO2 reductie wordt bereikt”, zegt Benedictus.  

Logisch

Uiteraard vinden we het logisch dat de provincie en waterschap doorpakken met ontwikkelgebieden Hege Warren en Aldeboarn de Deelen. Het gebied Aldeboarn de Deelen wordt in veel opzichten een belangrijke testcase, de oplossingen en verdienmodellen die daar ontwikkeld worden moeten zó goed zijn dat ze in de andere gebieden ook ingezet kunnen worden.

Krachten gebundeld

Zeven Friese landbouwpartijen hebben hun krachten gebundeld. LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland, Federatie Polderbelangen Friesland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, samenwerkende agrarische collectieven Fryslân en Het Friesch Grondbezit vertegenwoordigen bijna alle 900 boeren en grondeigenaren in het veenweidegebied; gezamenlijk reageren ze op het ontwerpprogramma.