Iepenloftspul Jobbegea 3 en 4 juni uitverkocht, nog wel kaarten voor 2 en 5 juni

JUBBEGA - De kaartjes vliegen de deur uit en alleen voor donderdag  2 en zondag 5 juni zijn nog kaartjes te verkrijgen. Maar dan moet u wel snel zijn.

Jubbega heeft er zin in, eindelijk kunnen wij het iepenloftspul ‘Jou my Wjukken’ gaan opvoeren. Er is volop en met heel veel plezier gerepeteerd en het decor staat.

Het enthousiasme straalt van alle spelers en medewerkers af, trots op wat er nu al staat. Het Iepenloftspul wordt op 2, 3, 4 en 5 juni weer midden in het dorp opgevoerd door spelers van de 4 toneelverenigingen en het zangkoor  ’t Sjongfolk.

Zoals u gewend bent van het iepenloft in Jubbega is het motto weer van ons, door ons en voor ons.
Deze keer wordt het stuk ‘jou my wjukken’ In Fryske bewurking fan de film” As it is in Heaven” opgevoerd in wat wij vinden het smûkste iepenloft bosk theater van Fryslân.

De voorverkoop van kaartjes en reserveren gaat via onze website www.ferdivedaasje-jobbegea.nl .
Kom op 2, 3, 4 of 5 juni naar ons Iepenloftspul ‘jou my wjukken’ in Jobbegea.

Jou mij wjukken

In Fryske bewurking fan de populêre film fan kay Polak ” As it is in Heaven”.

Jou my wjukken fertelt it ferhaal fan de grutte Daniël Daréus,

in fioelist, mar benammen in ferneamd dirigent, dy’t op in

kearpunt stiet yn syn libben. Hy wurdt siik en giet werom nei syn bertedoarp. Hy rekket belutsen by it pleatslike koar en dan bart der fan alles….

Troch de komst fan Daniël komt it libben fan eltsenien yn in

streamfersnelling…

It koar giet foargoed nije wegen yn. Daniël lit it koar as groep

funksjonearje en inkele yndividuen, krije wjukken (vleugels) en ferlizze harren grinzen….

Gabrielle dy’t har liet sjongt en frij komt fan har man.

Dominee dy’t sjocht dat syn mienskip har losmakket.

Daniël dy’t úteinlik syn leafde doart te ferklearjen.

De mienskip fan it koar is de ûndergrûn foar dit meislepende

ferhaal fol leafde en dramatyk