Vergaande samenwerking OSG Singelland en Burgemeester Harmsma School

Foto: Sietse de Boer

GORREDIJK - De besturen van OSG Singelland (gemeente Smallingerland en omgeving) en de Burgemeester Harmsma School (Gorredijk en omgeving) hebben in de afgelopen maanden verkennende gesprekken gevoerd over de wenselijkheid van bestuurlijke samenwerking tussen de beide stichtingen.

Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat besturen een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een bestuurlijke fusie tussen de beide stichtingen.

 

Inspelen op demografische krimp

Het voortgezet onderwijs in onze provincie wordt in verschillende regio’s geconfronteerd met terugloop van het aantal leerlingen als gevolg van bevolkingskrimp. Door deze ontwikkelingen komt druk te staan op de levensvatbaarheid, continuïteit, spreiding en diversiteit van de onderwijsvoorzieningen in de regio.

 

Versterking en behoud onderwijsaanbod en werkgelegenheid

De bestuurders en toezichthouders zijn tot de conclusie gekomen dat de positie van het openbaar voortgezet onderwijs in ons werkgebied het beste versterkt kan worden door het onderwijsaanbod onder één bestuurlijke verantwoordelijkheid en regie samen te brengen. Hierdoor kan gezorgd worden voor goede waarborgen voor het behoud van de diversiteit van het gezamenlijk onderwijsaanbod en de keuzevrijheid van ouders en leerlingen, alsmede voor het behoud van de werkgelegenheid van het personeel in de regio.

 

Voorgenomen intentiebesluit en plan van aanpak

Er is een voorgenomen intentiebesluit en een plan van aanpak opgesteld waarin de overwegingen voor de bestuurlijke samenwerking is beschreven en het besluit is genomen om onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van een besturenfusie per 1 januari, maar uiterlijk 1 augustus 2021. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels van start gegaan en zal naar verwachting in het najaar worden afgerond.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden