Nannewiid slibt dicht, gebiedsplan opgesteld voor herstel balans natuur en recreatie

OUDEHASKE - Deze week heeft Stichting Nannewiid het gebiedsplan voor het meertje bij Oudehaske bekend gemaakt. Daarmee is de aandacht gevestigd op alle wensen en ambities die er voor het Nannewiid zijn.

,,Het Nannewiid: een “bjusterbaarlik plakje “ voor natuur en mens. Willen we niet over tien jaar met droge voeten naar de overkant lopen is actie nodig. Daarom is het integraal gebiedsplan Nannewiid opgesteld'', zo laat de stichting weten. De basis ligt in tweeledige ontwikkeling, zowel natuur als recreatie. Het gebiedsplan is tot stand gekomen uit een samenwerkend overleg tussen de Mienskip, Staatsbosbeheer, het Wetterskip, gemeente de Fryske Marren en de provincie Fryslân.

Meer niet meer toegankelijk
Sinds 2016 zijn is men bezig om de tegenstelling van het Nannewiid op te lossen. ,,De
waterkwaliteit is beter dan ooit, waardoor het gebied unieke natuurkwaliteiten heeft ontwikkeld. Echter door slib en waterplanten is het meer niet meer toegankelijk voor recreatieve activiteiten als zwemmen en zeilen'', aldus de stichting die met het integrale gebiedsplan de balans wil herstellen en zowel de natuur als de recreatie te verbeteren.

Vier leidende principes
Uit de overlegsessies zijn vier breed gedragen leidende principes voortgekomen voor de ontwikkeling van het toekomstperspectief. ,,De voorzieningen en ontwikkelingen moeten passen bij de aard en schaal van het gebied. In het gebied is sprake van een zonering die de natuur en de verschillende functionaliteiten optimaal ruimte biedt. Het Nannewiid moet sterker worden verbonden met de omgeving. Tot slot moeten de de ontwikkelingen in en rond het gebied worden benut en moet daar bij worden aangesloten.''

Rûntsje Nannewiid
De principes moeten leiden tot een 'Rûntsje Nannewiid' met herstel van het water en versterking van de natuurwaarden. Dit moet gedaan worden door onder andere het weer bevaarbaar maken van het meer, uitbreiding van routes voor wandelaars en fietsers en verlanding van de westoever.

Natuurlijke schil
Stichting Nannewiid: ,,Vanuit een sterk gebiedscollectief ontstaat een verbreding van initiatieven. De schil rondom het Nannewiid verandert en er ontstaan nieuwe financiële impulsen om op te kunnen schalen, inclusief het Rûntsje Nannewiid'', zo laat de stichting weten. ,,Daarvoor is een zachte overgang van landbouw en natuur nodig. Ook is de inzet van duurzame energie in de vorm van onder andere een dorpsturbine van belang.''

Netwerk van natuur en recreatie
Om het Nannewiid weer in balans te krijgen moet er ook worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. ,,Natuur, recreatie, energie, verkeersveiligheid, woningbouw, klimaatadaptatie, waterberging en transitie van de landbouw worden verenigd in het gebied dat een nieuwe aantrekkingskracht heeft op ecologische bewuste bewoners, ondernemers, recreanten, natuurliefhebbers, jong en oud.'' Om dat te bereiken zet de stichting in op natuur-inclusieve landbouw, uitbreiding en omleggen van routes, uitbreiding van recreatie aan de Badweg en het realiseren van een ecologische waterwijk.

Hoe verder?
De samenwerkenden partijen kijken nu het het plan verder ontwikkeld moet worden. Het gebiedsplan moet aanhaken bij de nog vast te stellen Omgevingsvisie en het programma Recreatie en Toerisme van de gemeente De Fryske Marren. ,,Staatsbosbeheer, de gemeente De Fryske Marren, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân vinden dit plan een waardevol maatschappelijk initiatief en willen samen met de stichting de haalbaarheid van de verschillende maatregelen en scenario’s verder onderzoeken.''
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden