Heerenveen sluit 2022 af met positief saldo, wel groeiende financiële onzekerheid

HEERENVEEN - Het college van Heerenveen legt de gemeenteraad een jaarrekening over 2022 voor met een positief resultaat van 4,9 miljoen euro. 

De inkomsten vanuit het Rijk vielen met 2,4 miljoen euro hoger uit dan begroot, terwijl aan de uitgavenkant minder kosten waren dan waarmee rekening was gehouden. “Op dit moment zien we een goed resultaat en hebben we een flinke spaarpot.”, stelt wethouder Hedwich Rinkes vast. “Toch kunnen we het niet bij die constatering laten. We geven de komende jaren veel geld uit aan de uitvoering van onze besluiten. En dat terwijl ontwikkelingen binnen en buiten ons land en in onze gemeente tegelijkertijd zorgen voor groeiende financiële onzekerheid. Dat vraagt van ons om de vinger goed aan de pols te houden en de financiële gevolgen van onze plannen zwaar mee te wegen in onze besluiten voor de komende jaren.” 

Blik op inkomsten en uitgaven 

Het positieve saldo van 4,9 miljoen euro over 2022 is het resultaat van hogere inkomsten en lagere uitgaven dan waar vooraf rekening mee werd gehouden.  

De Rijksbijdrage in december was 2,4 miljoen euro hoger. Waar in eerdere jaren de verkoop van bedrijfs- en woningbouwgronden de gemeente flinke inkomsten opleverden is er over geheel 2022 een zeer beperkt positief resultaat van € 320.000. Dit komt doordat de beschikbare grond in Heerenveen afneemt en de kosten stijgen. 

Aan de uitgavenkant vielen de kosten voor de pensioenvoorziening van wethouders, de opvang van Oekraïners en voor jeugdhulp lager uit. Daarnaast tempert de krappe arbeidsmarkt de kosten doordat geplande investeringen en groot onderhoud door personeelsgebrek maar ten dele konden worden uitgevoerd. 

Verder investeren in de samenleving 

De roerige ontwikkelingen van 2022 drukten ook een stempel op de Heerenveense samenleving. We gaven onderdak aan Oekraïners, die vluchtten voor de oorlog in hun land. De stijgende prijzen door de energiecrisis en hoge inflatie troffen inwoners en ondernemers. Ook de gemeente heeft hiermee te kampen. 

Ondanks de onzekerheden gingen investeringen in de samenleving door. Het nieuwe gezondheidsbeleid ‘Scoren voor gezondheid’ ging van start, net als de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. In de Nota kapitaalgoederen stelden we vast welke kwaliteit de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed moet hebben. In 2022 zijn ook de plannen voor de Heerenveense schoolgebouwen in de komende jaren vastgesteld.  

Inwoners en gemeente realiseerden samen het speelveld ‘Rozenveld’. Inwoners dachten ook mee over de opwaardering van het recreatiegebied De Heide. 

Samen met ondernemers ging de gemeente aan de slag met de visie Waterrecreatie.  

Aan de energietransitie werd ook gewerkt. Het opstellen van een eerste warmte-uitvoeringsplan door gemeente en wijkbewoners betekende een daadwerkelijke stap op weg naar energieneutrale wijken en dorpen.  De gemeentelijke energiecoach gaf kosteloos duurzaamheidsadvies aan inwoners. Ook maakten meer dan 12.000 inwoners gebruik van de gratis energiebespaarbox van de gemeente.  

De financiële balans herijken 

Voor de komende jaren verwacht de gemeente dat bestaande en nieuwe ontwikkelingen en ambities een fors beroep doen op de financiën. Voor de Wmo en de bijstand, de invoering van de Omgevingswet en de maatregelen voor duurzaamheid en energie zijn veel middelen nodig. Daar komen de eerder bespaarde kosten voor het achterstallige werk door personeelskrapte en de stijgende prijzen bij. “Met 56 miljoen euro hebben we nu wel een flinke spaarpot.” legt wethouder Rinkes uit. “Maar die slinkt snel als we die steeds aanspreken. We moeten dus op zoek naar een goede balans, waarbij we onze vaste uitgaven vooral met onze vaste inkomsten betalen en onze spaarpot gebruiken voor incidentele uitgaven. Een belangrijke uitdaging, want we willen blijven investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en het leven van onze inwoners.” 

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2022 in de raadsvergadering van 22 juni.