Cultuur - Iepenloftspul Ketlik Mildaam - Blau Bloed

Na twee succesvolle edities in 2004 en 2012 vindt in 2022 voor de 3e keer een Iepenloftspul plaats in Ketlik/ Mildaam. Georganiseerd door Stichting Iepenloftspul Herman de Streuper en net als de vorige keren in samenwerking met Toneelvereniging de Twa Doarpen. It stik wat spyle wurd in 2022 is BLAU BLOED: De baron fan Eisema hat jildpine en ferhiert syn boufalliche lânhûs mei personiel oan sakeman Wisse Regnerius foar in wiekein. De sakeman wol hjir 10.000 euro foar betelje. Hy jout in kostumearre feest foar syn sakerelaasjes. De baron hat gjin betrouen yn syn butler en om te sjen as hy betrouber is lit hy de brief dan ek op de tafel lizze. De butler sjocht syn kâns en docht de brief yn ‘e bûse. Hy tinkt die 10.000 euro sa maklik te ferstjinjen. Hy wurd al hurd ûntmaskere. Der komt in soad frjemd folk op it feest ôf. It wurd in mâl spul. Fleurigens alom. In klucht yn twa bedriuwen die je net misse wolle. Kaarten kunt u online bestellen via de website: www.iepenloftspulketlikmildaam.nl/bestel-kaarten.

Adres
Locatie Weiland
Straat Schoterlandseweg 5
Postcode 8455jc
Plaats Katlijk
Land Nederland
E-mail adres info@iepenloftspulketlikmildaam.nl
Website http://www.iepenloftspulketlikmildaam.nl
Evenement informatie
Entree 18.5
Datum 2-7-2022 20:30 - 23:00
Categorieën Cultuur